http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
A folyékony hulladéklerakó rekultivációja 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Tóth Bernadett

Korábban a nem csatornázott településeknél a szennyvíz jellegű közmű-pótló létesítményekből kikerülő ún. „szippantott iszapot” sok esetben „egyszerű föld-medencés ülepítő-telepen”, vagy „tavas rendszerű egyszerű ürítő-telepen” helyezték el. A csatornázás megvalósulása után ezek a telepek feleslegessé váltak, azonban az országszerte jelentős számban megtalálható, felhagyott földmedencés típusú folyékony hulladék fogadóhelyek felszámolása a településeknek gyakran rendkívüli nehézséget jelent. Főként pénzügyi...
 
    Bővebben...  

 
Esztergom részvényigénye 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Marosi György jegyző Esztergom

A regionális vízmű-cégek részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló önkormányzati részvényigények jogi vonatkozásai. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény („Övtv.”) csak részleges megoldást biztosított a vízi közművek tulajdon-rendezése vonatkozásában. Az Övtv. alapján nem minden települési önkormányzat juthatott természetben vízi közmű vagyonhoz, mert a regionális vízi közüzemi vállalat kezelésében lévő, a...
 
    Bővebben...  

 
Víz és csatorna - Csorba a közműollón 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

A magyar önkormányzati rendszer az első pillanattól kezdve kitüntetett helyi közügyként kezelte az egészséges ivóvíz biztosítását. A vízhálózat kiépítése a rendszerváltozást követően minden településen megvalósult, ezt azonban nem mindenütt és nem azonnal követte a szennyvízcsatorna építése. Az egészséges ivóvíz biztosításhoz szükséges két közműhálózat eltérő lefedettséget mutat, a szakemberek szerint „kinyílt a közműolló”. A rés összezárása érdekében az önkormányzatok költségvetési támogatási rendszerében mindig...
 
    Bővebben...  

 
Gyermekvédelem 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Demeterné Nagy Magdolna vezető Szociális és Gyámhivatal Tatabánya

A többször módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.)17. § (1) bekezdése alapján nevesített szervek, a törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében. Ugyanezen törvény 96. §. (6) bekezdése előírja, hogy „a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és...
 
    Bővebben...  

 
Akciócsoport Tatabányán 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kucseba Judit Közigazgatási Iroda vezetője Tatabánya

Tatabánya közigazgatási területén, elsősorban a fő közlekedési útvonalak, valamint a külterületi földes bekötőutak mentén, az elmúlt években gyakorivá és egyes helyeken folyamatossá vált a nagyobb mennyiségű kommunális hulladék, építőanyag és egyéb szemét illegális lerakása. Ezáltal, bár Tatabánya jellemzően nem idegenforgalmi, turisztikai központ, a városba, illetve a városon személygépkocsival átutazók, már a település határába érve negatív tapasztalatokat szerezhettek. A fentieket tapasztalva, a „tiszta udvar, rendes ház”...
 
    Bővebben...  

 
Település és közbiztonság 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Bányai Szilárd

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény alapján a helyi önkormányzatoknak kötelessége gondoskodni a közbiztonság helyi feladatairól. Még a rendőrségről szóló törvény is, mely a belső rend és közbiztonság védelmét a rendőrség által kizárólagos állami feladatként definiálja, ennek ellenére szükségesnek ítéli meg a helyi közbiztonság helyzetének befolyásolására alkalmas önkormányzati lehetőségek biztosítását. Nemcsak azért, mert közvetlenül érzékelhetik az állampolgárok mindennapi félelmét, bizonytalanságát, az...
 
    Bővebben...  

 
Tát, a Dunakanyar kapuja 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dérné dr. Varga Katalin

Tát – ma már nemcsak a tátiak szerint – a „Dunakanyar kapuja”. Ezt jelképezi a 2006. szeptember 9-én felavatott szép köztéri szobor, a Táti Ister-pár, melyet Szervátiusz Tibor szobrászművész alkotott és méltó helyet kapott Isztergom, azaz Esztergom közelében, hátterében pedig az Iszter, a Duna. Tát Nagyközség a Duna jobb partján fekszik. Az ősközség észak-nyugati kezdete a 10-es főút 47-es kilométerkőjénél kezdődik, ahol a bécsi főút majdnem érinti a Kis-Dunát. Az 5631 fős lakosság majd 1860 lakásban él 2044 hektárnyi területen. A...
 
    Bővebben...  

 
Közrend, közbiztonság, közterületi rend Kicsit másként – Komáromban 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző Komárom Bikki Péter közterület-felügyelet vezető

Valljuk be a társadalom az emberek jó közérzetének, nyugodt életének alapvető feltétele a közterületi rend, a közbiztonság és a köztisztaság megfelelő állapota. Ennek hiánya szorongáshoz vezet, amit erősíthet az elszigeteltség érzése, a létbizonytalanságból fakadó feszültségek és a bűnözéstől való félelem. A család, a rokonság, szomszédság kontrolljának érzékelhető gyöngülésével a társadalmi kontroll is csökken, ami lazábbá teszi a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás szorító kényszerét, és ez az emberi kapcsolatok...
 
    Bővebben...  

 
Együtt a közbiztonságért 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Győrpál Elemér ÖTM az Országos Bűnmegelőzési Bizottság önkormányzati szakmai tanácsadója

Még ma sem egységesen értelmezett a gyakorlatban az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos szerepe. Átalakul a közbiztonság tartalma, mely szükségessé teszi az önkormányzati megújult szemléletű feladatellátást e területen, szoros együttműködésben a helyi társadalom más szereplőivel, köztük a polgárőr egyesületekkel. Ezt a szemléletváltást segítette elő a Polgármesterek és Polgárőrök V. Országos Fóruma. Átalakul a közbiztonság fogalma, tartalma, átalakul az a terület is, amely aktuális kérdései megvitatására gyűlt össze a...
 
    Bővebben...  

 
Járóbeteg szakellátás Nyergesújfalun és Lábatlanon 2008/1
  2009.11.16. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adolf Józsefné

A 2006. évi CXXXII. törvény elfogadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása megkezdődött. Az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő betegek egy része kikerül ebből az ellátási formából. A kórházi ellátás struktúrájának átalakításához hasonlóan a kormány a járóbeteg-szakellátás ellátórendszerét is át kívánja alakítani. Legfőbb célkitűzése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK