http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  PÁLYÁZATOK

  Hajléktalan-ellátó szervezetek támogatása a téli időszakban 2010-11 (2010-11-TK) Betűméret: Betűméret
2011.10.29.
 
  Pályázási határidő: 2011-01-15 00:00:00    
 
 

Pályázat ismertetése:

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011. január 15.

1.Támogatás igényelhető a következő célok megvalósítására:

I. Támogatás biztosítása a téli időszakban a hajléktalan emberek ellátásának megnövekedett költségeihez.
A pályázatban adatokkal kell alátámasztani a megnövekedett igénybevételt (pl. ellátottak száma, eszközigény), és be kell mutatni, hogy az intézmény milyen jellegű költségei növekedtek ezzel összefüggésben, melyek más forrásból nem biztosíthatók.

II. Támogatás biztosítása a hideg időszak, illetve váratlan események következtében kialakuló ellátási nehézségek és olyan események elkerülésére, melyek könnyen ellátási krízishez, és az utcán élő hajléktalan emberek közvetlen életveszélybe kerüléséhez vezetnének.
A pályázatban be kell mutatni az előre nem látható eseményeket, valamint a pályázó szervezet által megtett és tervezett intézkedéseket.

III. Olyan programok támogatása, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatásban részesített intézmény biztosítsa az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben meghatározott szolgáltatásokat, így az intézmény működési engedélyének megszerzésében, megtartásában lényeges szerepük van.
A pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen feltételek teljesítése szükséges a működési engedély megszerzéséhez, és az intézmény eddig milyen lépéseket tett az engedélyeztetési eljárásban. A pályázathoz csatolni szükséges az engedélyeztetés rendelkezésre álló dokumentumainak másolatait.

IV. Támogatás biztosítása működési engedéllyel nem rendelkező, de hiánypótló tevékenységet végző szervezetek számára.

V. A Hajléktalanokért Közalapítvány által 2010. évben kiírt pályázati felhívásokon belül korábban már megjelent, a téli időszakkal összefüggő programpontok támogatása, a korábbi pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint, amennyiben a támogatás hiánya súlyos ellátási nehézségekhez vezethet.

2. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogelődével kötött támogatási szerződésnek megfelelően, közreműködő szervezetként vesz részt és a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet vonatkozó szabályai szerint jár el.

A közalapítvány a támogatások összegét azt követően utalja át a kedvezményezett szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsátotta.

3. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege:

30.000.000,- Ft

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.

4. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be minden, magyarországi székhelyű és Magyarországon hajléktalan-ellátást végző szervezet.

5.A támogatás igénylésének feltételei:

Pályázni a 2010. november 1-je és 2011. április 30-a között felmerülő költségekre lehet. A pályázatban tehát lehetőség van olyan költségek támogatására is, melyek a pályázat beadását megelőzően (de 2010. november 1-je után) kerültek felhasználásra.

A megítélhető támogatás maximális összege programonként 2.000.000 forint.

Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás.

A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1.000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

ÁFA-visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.

A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges, a bírálat során azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és más természeti formában is megjeleníthető.

6. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok folyamatosan, a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb 2011. január 15-ig nyújthatók be. A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a fenti határidőnél korábbi időpontban felfüggessze a pályázatok befogadását, amennyiben további támogatási keret nem áll rendelkezésre. A pályázatok beadásának lehetőségéről a közalapítvány honlapja, valamint a Közalapítványi Iroda nyújt tájékoztatást.

A pályázatokat – postai és elektronikus formában egyaránt – a következő módon kell benyújtani:

a PÁLYÁZATI ADATLAPOT és a PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ ÖSSZES MELLÉKLETET 1 (azaz egy) példányban tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:

Hajléktalanokért Közalapítvány 1380 Budapest, Pf. 1155.
A borítékon kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010- 11-TK

a PÁLYÁZATI ADATLAPOT, valamint az elektronikusan csatolható mellékleteket a jelzett határidőig elektronikus úton (e-mailben, *.doc, *.odt vagy *.pdf fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre: palyazat@hajlektalanokert.hu

Az e-mail tárgyában kérjük jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2010- 11-TK

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül csatolják!

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő csak a kuratórium határozatával módosítható.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a www.hajlektalanokert.hu honlapon a felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja fel a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül. Hiánypótlásra csak az 1-8. sz. mellékletek (ld.: 13. pont) esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.

Pályázati regisztrációs díj nincs.

7. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:

www.hajlektalanokert.hu

8. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére. A pályázati támogatás odaítéléséről a kuratórium dönt.

A pályázatok elbírálása folyamatosan, a beadás sorrendjében történik a következők szerint:
a 2010. november 15-ig postára adott (és egyúttal elektronikusan is e napig megküldött) pályázatok 2010. december 10-ig,
minden további hónap 15. napjáig postára adott (és egyúttal elektronikusan is e napig megküldött) pályázatok a következő hónap 10. napjáig kerülnek elbírálásra.

A pályázatokkal kapcsolatos esetleges hiánypótlások a bírálati határidőt meghosszabbíthatják.

A támogatás kifizetése a Nemzeti Erőforrás Minisztérium engedélyezése alapján történik. A közalapítvány a támogatások összegét csak azt követően utalja át a nyertes szervezetek részére, miután a forrást a minisztérium a közalapítvány rendelkezésére bocsátotta.

A bírálat eredményéről a Közalapítványi Iroda értesítést küld a pályázatot benyújtónak. A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján az engedélyező okirat kézhezvételét követő 30 napon belül közzétételre kerül.

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- a támogatott szervezet neve,
- a támogatás tárgya,
- a megvalósítás helye,
- a támogatási összeg.

9. Az elbírálás szempontjai:
Jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.

Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a felhívás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját,
- a program bemutatása tartalmazza azt, hogy a program megvalósításához milyen humánerőforrás szükséges, a program megvalósításával járó feladatok hogyan kapcsolódnak a munkatársak munkaköréhez, a program megvalósítása jár-e többletfeladattal,
- amennyiben a költségvetés bérköltséget tartalmaz, részletesen be kell mutatni, hogy mely feladatok elvégzéséért milyen díjazás jár,
- az intézmény működési költségei, közüzemi díjak csak abban az esetben támogathatók, ha közvetlenül kapcsolódnak a program megvalósításához.

10. A pályázat nem fogadható be az alábbiak esetén:
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek,
- a pályázat határidőn túli beadása,
- nem a megfelelő pályázati adatlap használata,
- nem az előírt példányszám benyújtása,
- hiánypótlások elmulasztása,
- a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- a pályázó szervezet az elmúlt 2 évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázati programok megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

11. A pályázat nem támogatható az alábbiak esetén:
- a postai és az elektronikus úton megküldött pályázati adatlap jelentős tartalmi eltérése,
- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- a kötelezően csatolandó mellékletek hiánya,
- a pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan.

12. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.

13. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

1.sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
2.sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények esetén)
3.sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat másolata
4.sz. melléklet: ÁFA-nyilatkozat
5.sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
6.sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
7.sz. melléklet: Közzétételi kérelem (csak a fenti törvény szerinti érintettség esetén kell kitölteni)
8.sz. melléklet: Saját forrás esetén az annak meglétét igazoló dokumentum (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 113. §-a (3) bekezdésének megfelelően)
9.sz. melléklet: Beruházás, felújítás, eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat
10.sz. melléklet: Egyéb mellékletek

14. Pályázati tanácsadás:
A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Varga Dóra, Szabó Andrea 1/261-7704
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu   
  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK