http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  PÁLYÁZATOK

  Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban (NTP-OKA-XVII) Betűméret: Betűméret
2011.10.29.
 
  Pályázási határidő: 2010-11-08 00:00:00    
 
 

Pályázat ismertetése:

Az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XVII. Kódszámú „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban” című pályázatához

A pályázat előzménye

Az 1120/2009. Kormányhatározat V.2. és V.6. pontjai, melyekben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében nevelkedő 6-24 éves korú gyermekek, fiatalok tehetségsegítése, tehetséggondozásának elősegítésére, az ellátásban részesülők számára a tehetségsegítést koordináló, biztosító állami és civil fenntartású intézményekkel közös, kidolgozott programok kidolgozására és megvalósítására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:

1. A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
2. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
3. Egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
5. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.

Pályázat célja

Jelen pályázat hozzá kíván járulni a 2010/2011.tanévben (2011. augusztus31.-ig)az átmeneti- és tartós nevelt gyermekek számára, a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben (gyermekotthon, lakásotthon, különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon, utógondozó otthon, gyermekvédelmi központ, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézetek) a tanév folyamán újonnan induló, illetve már működő tehetséggondozó műhelyek és nyári tehetséggondozó táborok sikeres megszervezéséhez és működtetéséhez, továbbá személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez

Pénzügyi segítséget nyújtani:

- a 2010/2011-es tanévben a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben egy tehetségsegítő szervezettel (tehetségponttal, amennyiben az adott intézményben regisztrált tehetségpont nem működik) való együttműködésben létrejövő vagy már meglévő tehetségműhely kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához, illetve a program folytatásaként nyári tehetséggondozó tábor szervezéséhez.
- Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek (fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichopedagógus, romológus, stb.) megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
- A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.

Támogatni:

- Tehetségműhelyek kialakítását.
- A gyermekvédelmi szakellátás intézményei és a tehetségsegítő szervezetek által, együttműködésben megvalósuló programokat, ahol a tehetségsegítő tevékenység az átmeneti és tartós nevelt gyermekeket/fiatalokat célozza meg.
- A 2010/2011 tanévben (ideértve a 2011. nyáron) megvalósítandó nyári tehetséggondozó szaktáborok megszervezését és megvalósítását.

A pályázat az integráció és az esélyek javításának érvényesítésével hivatott megvalósulni. Az integráció fogalma jelen pályázat vonatkozásában a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett gyerekek/fiatalok későbbi társadalmi integrációját segítő programját jelenti. Az esélyjavítás ebben az esetben azt jelenti, hogy a szocio-kulturális és egyéb hátrányok miatt elfedett tehetségterületek feltárásával és fejlesztésével új lehetőségeket nyitunk meg a célcsoport tagjai számára.

Rendelkezésre álló forrás

Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 35.000.000,- Ft NTP-OKA-XVII. pályázati témakör kiadásaira, mely magába foglalja a nyári tehetséggondozó tábor megvalósításának költségeit is.

A pályázók köre

Hazai jogi személyiséggel rendelkező II. pontban részletezett intézmények, gyermekvédelmi civil szervezetek.

A pályázónak tehetségsegítő szervezetekkel (tehetségpontokkal-) történő szakmai együttműködésben kell a pályázatot benyújtania.

Amennyiben a pályázó intézmény vagy szervezet maga is tehetségpont, úgy együttműködésre nincs szükség.

- lásd: www.tehetsegpont.hu

A pályázat kritériumai

- A pályázatot kizárólag a II. pontban részletezett intézményekben nevelkedő gyermekek/fiatalok számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
- A pályázatot tehetségsegítő tevékenység programjára (ideértve a tábort is) és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet beadni.
- 2010/2011-es tanévre az összeállított tehetségsegítő tevékenységi köröknek/műhelyeknek legalább 30 órás programmal kell rendelkeznie.
- A 2010/2011 tanévben (ideértve 2011-ben nyáron) megvalósítandó legalább 5 napos tehetséggondozó tábor költségére is lehet pályázni, azonban a táborra önállóan nem, csak abban az esetben, ha a tábor az évközi műhelymunka szerves része, folytatása.
- A tehetségműhelybe bevonni kívánt gyermekek és fiatalok száma minimum 10 fő, maximum 15 fő lehet.
- Egy pályázat keretében egy tehetségműhely programjára (és a hozzá kapcsolódó egy táborra) lehet a pályázatot benyújtani.
- Egy pályázó (szervezet) legfeljebb két pályázatot nyújthat be. A közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy jelentős túlpályázás esetén egy szervezet egy pályázatát támogassa az esetben is, ha mindkettő kellően színvonalas.

Pályázat tartalmi követelményei

- A pályázó és (amennyiben a pályázó nem tehetségpont) az együttműködő tehetségsegítő szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó munkájukra
- A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek, módszertan bemutatása.
- A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt gyermekek, 6-24 éves korú-, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő átmeneti- és tartós neveltek összefogó jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
- Tehetségműhely 30 órás programjának és időkeret felosztásának, valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása az alábbiakat is figyelembe véve:

A programok célja legyen a tehetséges gyerekek egész személyiségének komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális –együttműködési képességek fejlesztése.

- A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése.
- A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.).
- Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal).
- Tehetségműhely munkaterve (havi lebontású ütemterv)
- A pályázó és a tehetségsegítő szervezet (tehetségpont) együttműködésének leírása, mindkét fél által aláírtan.
- Amennyiben van, a tábor programjának, a tematikus tehetséggondozó foglalkozások tartalmának, a tábor helyszínének, körülményeinek bemutatása.
- A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
- Az elvárható eredmények, azok mérésének leírása.
- A tehetségműhely munkájának, eredményeinek kommunikálása, annak publikálása.
- A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

- Személyi kiadások1 (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, táborvezetők, táboroztató nevelők, programvezetők, szabadidő-szervezők honorálására).
- Szolgáltatások költsége (pl. tanulók, szakemberek utazása, táborba történő utaztatás, szakemberek/előadók díjazása, nyári táborok esetében a tehetséggondozó műhely programjához kapcsolódó szabadidős tevékenységek megvalósítása, múzeumbelépők, strandbelépők, bérleti díjak, stb.)
- A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás, stb.)
- Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását, a tábori program megvalósítását garantálják:
o A foglalkozásokhoz, szabadidős tevékenységekhez szükséges anyagok vásárlása
o A foglalkozások, szabadidős tevékenységekhez megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
o Fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.
o A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.
o Tábor esetén étkezés és szállásköltségekhez való hozzájárulás.

1 Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a 292/2009 (XII.19)-es Kormány rendelet 97.§ (6) bekezdését: „A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (…)” Eszerint amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni.

A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Azok a műhelyek, amelyek az NTP-OKA II., III., II-1, XI-1 pályázatokban kaptak támogatást, ugyanazzal a projekttel (tanulók körével) nem pályázhatnak.

Pénzügyi feltételek

Támogatandó modul
Pályázható minimum
Pályázható maximum

Tehetségsegítő programok (nyári tábor nélkül)
30 órás programmal 300.000.-Ft
30 órás programmal 400.000.- FtAmennyiben a pályázó maga is tehetségpont: 500. 000.-Ft

Legalább 5 napos Tehetségtábor plusz költségére
300.000.- Ft
500.000 FtAmennyiben a pályázó maga is tehetségpont: 600.000.-Ft

- A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
- A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
- A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
- A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

Pályázat formai követelményei

- Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
- A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
- Pályázati Program a VI. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:
1. Pályázó szervezet tehetséggondozó munkájának bemutatása
2. A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana
3. A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése
4. A tehetséggondozó műhely 30 órás programja
5. A tehetséggondozó nyári tábor programja, a tábor helyszínének, körülményeinek bemutatása (amennyiben pályáznak rá)
6. A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása
7. A várható eredmények, azok mérésének leírása
8. A tehetségműhely munkájának, eredményeinek kommunikálására, annak publikálására készített terv.
9. A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek
- A tehetségműhely munkaterve
- A pályázó és a tehetségsegítő szervezet (tehetségpont) együttműködésének leírása, mindkét fél által aláírtan
- A tehetséggondozást végző szakemberek önéletrajza
- A pályázó szervezet alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
- A pályázó szervezet aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
- Nem költségvetési szerv esetén a pályázó szervezet bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
- (Amennyiben van) az együttműködő szervezet alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
- (Amennyiben van) az együttműködő szervezet aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
- Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 8. (postai bélyegző végső dátuma)

A pályázatok bírálatának tervezett határideje: 2010. december 10.

A pályázatok megvalósításának ideje: 2011. január 1. – 2011. augusztus 31.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

- A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg, annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
- A tehetséggondozással megcélzott gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek/fiatalok rászorultsága.
- Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
- A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
- A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Előnyt élveznek:

Azok a programok, amelyek során az érintett gyermekek/fiatalok tehetséggondozó tevékenységének eredményei a többségi társadalom tagjai számára is bemutatásra, demonstrálása kerülnek (kiállítás, koncert, sajtó stb.).

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:

- Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
- A pályázat során hamis adatot közölnek.
- Határidő után kerül benyújtásra.
- Az adatlap kitöltése hiányos.
- Mellékletek hiányoznak.
- A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
- A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.

Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XVII.).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

Pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XVII „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban”

1. sz. melléklet

Fogalomtár

Tehetség fogalma, fajtái

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban hazánkban a Renzulli- Mönks féle az elfogadott. Ez a modell a tehetségnek az alábbi összetevőit emeli ki:

- Átlag feletti általános képességek,
- Átlagot meghaladó speciális képességek,
- Kreativitás,
- Feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információ feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. Eszerint a következő képességcsoport különíthető el: logikai-matematikai, természeti, nyelvi, testi-kinesztetikus térbeli-vizuális, zenei, interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

Tehetségműhely

Olyan szervezett keretekben működő, a tehetséggondozás témában felkészült szakember-szakemberek irányításával szerveződő csoport.,amely képes legalább egy területen az általa kialakított, vagy átvett eljárás alapján, a választott célcsoport sajátosságait figyelembe vevő tehetségsegítő programot kidolgozni és azt eredményesen megvalósítani.

A műhelynek rendelkeznie kell a program eredményeit mérő eljárással.

A műhelyek szervezeti hovatartozás szerint lehetnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál regisztrált, akkreditált Tehetségpontok keretében,vagy más szervezeti keretben működők.

Tehetségműhely kritériumai

Szervezett keretekben működik (van programja, foglalkozásait rendszeresen megtartja), (személyi, tárgyi dologi) feltételi adottak a működéshez, vagy jelen pályázat folytán kívánja a tárgyi feltételek megteremteni. Dokumentálja a foglalkozásait, van tematikája.

Rendelkezik a tehetséggondozó programban való beválogatás (tehetség felismerés) módszerével.

Adott területen foglalkozik fejlesztéssel, melynek része a személyiségfejlesztés is.

Képes a program kidolgozására/adaptálására és megvalósítására.

Rendelkezik a program eredményességét mérő módszerekkel és ezeket alkalmazza.
Ismeri a roma népismeret NAT –hoz kötődő követelményrendszerét.

Bővebb információ szerezhető a nemzeti tehetségprogram HON lapjáról a letölthető fogalomtár kiadványból (Balogh László – Mező Ferenc: Fogalomtár a tehetségpontok számára)

2. sz. melléklet

A jó pályázat kritériumai

1. A pályázati kiírásnak megfelelő céllal készült;
2. Jó, érdekes alapötletre épül;
3. Kellően átgondolt, szakmai alapvetése hibátlan;
4. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását tükrözi;
5. Megfelelően kidolgozott, érthető, logikusan felépített;
6. Figyelembe veszi a kiválasztott tehetségígéretek ismérveit, korát, érdeklődési körét;
7. Komplex módon fejleszti a kiválasztott tehetségígéretek személyiségét;
8. A várható eredmények és a program célkitűzései összhangban vannak;
9. A költségvetés a program céljainak megvalósítását tükrözi.   
  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK