A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátása 2005/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Oktatás

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátása 2005/3

VII. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Nagyrónai László osztályvezetőA többcélú kistérségi társulásokban megszervezett közoktatási feladatellátás az ország egészét tekintve közel 80%-os szintet ért el 2005 májusára. Mivel eddig az időpontig közel 130 többcélú kistérségi társulás alakult meg a lehetséges 168-ból.

Fontos feladat, hogy a már országosan is nagy jelentőségű kistérségi közoktatás, a közoktatás kistérségi jogi szabályozása, finanszírozási keretei valamint a tényleges jó megoldások elterjesztése a közeljövőben megvalósuljon.
A kistérségi közoktatási feladatellátás, mint a kistérségekben szervezett legfontosabb közszolgáltatás megalapozója a Kormányprogram. A Kormányprogramban megfogalmazott esélyteremtés, a gyermekek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartása a közoktatási intézmények színvonalának és finanszírozási stabilitásának növelése a kistérségi közoktatás kiemelt céljait is jelenti. Ezeket a célokat a többcélú kistérségi társulás működése, a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének közoktatási egysége, a tulajdonképpeni kistérségi közoktatási referens, illetve ezek hálózata tudja megvalósítani a leghatékonyabban. Fontos kiemelni, hogy jelenleg a többcélú kistérségi társulásokon belüli közoktatási referensi hálózat csak kialakulóban van. A közoktatási referensek alkalmazásának pénzügyi alapjait a többcélú kistérségi társulások működéséhez biztosított általános működési normatíva megteremtette, viszont a munkaszervezet kialakításának társuláson belüli megvalósítása jelenleg még vitatéma a társulási tanácsokban. Abban mindenki egyetért, hogy a többcélú társuláson belül megjelenő koordinációs, szervezési, tanügyigazgatási és más feladatokat közoktatási szakember nélkül nem lehet megoldani. Viszont sok helyen még nincs eldöntve, hogy a kistérségi közoktatás feladatait a többcélú társulás újonnan kialakítandó munkaszervezete, vagy a kistérség központ önkormányzat jegyzőjéhez rendelt szervezeti egység lássa el. Mindkét megoldás hatékony lehet, amennyiben a többcélú kistérségi társulás helyesen méri fel az újonnan jelentkező közoktatási feladatellátás munkaerő igényét és ezt akár önálló munkaszervezetében, akár a kistérség központ jegyzőjéhez telepítve biztosítja.
Intézkedési terv
A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatai között kiemelt helyen szerepel a kistérségi intézkedési terv elkészítése. A kistérségi intézkedési terv elkészítését a közoktatási törvény tette kötelezővé múlt év őszén, viszont a tervezési munka felgyorsulását a 5/2005. (I. 19.) és a 36/2005 (III. 1.) Korm. rendeleteket módosító 60/2005. (IV. 4.) és a 61/2005.(IV. 4.) Korm. rendeletek eredményezték, melyek 2005 június 15-ig tették kötelezővé a kistérségi intézkedési terv elkészítését a többcélú kistérségi társulások számára. Az intézkedési tervhez az Oktatási Minisztérium segédanyagot készített, melyet ajánlás formájában juttatott el a társulásokhoz május első felében. Az intézkedési tervet a 2005/2006-os tanévtől kezdődően 3 évre előre kell elkészíteniük a többcélú kistérségi társulásoknak úgy, hogy figyelembe veszik a tényleges demográfiai helyzetet és az eddigi tapasztalatok alapján a szabad iskolaválasztásból adódó tanulói mozgásokat. Ezeken túl természetesen elemezni kell az adott közoktatási intézmény földrajzi elhelyezkedését, megközelíthetőségét, az épületek állapotát és felszereltségét, a kistérségben dolgozó pedagógusok végzettségét, szakképzettségét, illetve az intézmények szakos ellátottságát. Figyelembe kell venni a jelenleg már működő intézményfenntartó társulásokat és az új társulások alakításának lehetőségét. Az előzőekből is látszik, hogy az intézkedési terv készítése nem könnyű feladat a kistérségi társulások számára, mivel ténylegesen meg kell tervezni a kistérségen belüli feladatellátás konkrét formáit. Hol terveznek és milyen típusú közoktatási intézményeket fenntartani, melyik településen szeretnének óvodát, általános iskolát működtetni és melyek azok az intézmények, amelyeket esetleg a következő 3 év folyamán társulásban szeretnének fenntartani.
Középfokú oktatás
A tervezés szempontjából kiemelt jelentőségű a középfokú oktatás helyzete, és a középfokú oktatási intézmények és a többcélú kistérségi társulás viszonya. A közoktatási törvény tavalyi módosítása megteremtette a lehetőségét annak, hogy a többcélú kistérségi társulás középfokú közoktatási intézményt, szakiskolát, szakközépiskolát, illetve gimnáziumot tartson fenn, vagy a jelenleg megyei fenntartásban működő középfokú intézmény fenntartását vállalja. A középfokú közoktatási intézmények bekapcsolása a kistérségi feladatellátásba már középtávon is jelentős javulást eredményezhet a kistérségekben élő hátrányos helyzetű, legfőképpen roma tanulók esélyegyenlőségének javítása terén. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerülnek a középfokú közoktatási intézmények, abban az esetben a többcélú kistérségi társulási tanácsban résztvevő önkormányzatok dönthetnek arról, hogy az általános iskolák tagintézményként kapcsolódjanak a középfokú oktatási intézményhez, amellett hogy az általános iskolák természetesen a kisebb településeken megmaradnak. Mivel a tagintézménybe felvett tanulók így tanulói jogviszonyba kerülnek a középfokú oktatási intézménnyel, már az elsős gyermek szülei is biztosak lehetnek abban, hogy gyermekük felvételi nélkül az adott intézményi társulás keretein belül teljesíteni tudja a 18 éves korig tartó tankötelezettségét, szakmát szerezhet, illetve érettségizhet.
Ez a társulási forma megoldja a középiskolai felvételi nélküli továbbhaladás lehetőségét, az egységes iskola megszervezésével, a pedagógiai programok egyeztetésével emelkedik a kistérségi közoktatás általános színvonala, amellett hogy így biztosítható a kistelepülések általános iskoláinak szakos ellátottsága.
Természetesen ebben az új és komplex intézményi társulási formában érdekeltté kell tenni a középfokú oktatási intézményeket is, és el kell érni, hogy a társulási normatíva kiterjeszthető legyen a középfokú közoktatási intézményekre is.
Tervezés
A többcélú (komplex) kistérségi társulás lényege, hogy a társulás tervezze, szervezze, mérje és koordinálja a kistérség közoktatási intézményeinek feladatellátását. A tervezés ebben az esetben a közoktatási intézkedési terv elkészítését és folyamatos karbantartását jelenti. A szervezésre példa a kistérségi szintű pedagógus helyettesítési rendszer kialakítása. A kistérségen belüli közoktatási intézmények törvényes működését, színvonalának javítását segítheti a kistérségi ellenőrzési, értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása, melynek működtetése a többcélú kistérségi társulás feladata. A pedagógusok szakmai felkészültségének javítását a társulás kistérségi szakmai munkaközösségek megszervezésével segítheti elő. Fentiekre több példa van már a jelenleg működő többcélú kistérségi társulásokban, de ezeknek a feladatoknak a kistérségi szintű megszervezése még nem általános.
Jogszabályok változásai
Az előző gondolatokból is látható, hogy a kistérségi közoktatási feladatellátás szervezeti és jogszabályi alapjai kialakultak az elmúlt években. A kistérségi közoktatási feladatellátást segítő további jogszabályalkotás, valamint a tényleges feladatszervezés a következő néhány hónap, illetve néhány év feladatát jelenti. Ezek a következők:
A kistérségi közoktatásra vonatkozó jogszabályok alkotásánál, normatívák feltételeinek meghatározásánál különösen figyelemmel kell lenni az ország településszerkezeti tagoltságára, mivel a jelenlegi helyzetben elsősorban a kis lakosságszámú településszerkezetre vonatkoznak a kiegészítő normatívák szabályai.
Az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetben lévő elsősorban roma gyermekek és tanulók nevelési-oktatási színvonalának javítása érdekében komplex programokat kell kidolgozni az önhibájukon kívül szegregálódott intézmények támogatására (Mivel a tehetősebb szülők már elvitték a gyerekeiket az iskolából a szabad iskolaválasztás jegyében).
Vannak esetek, melyekre a jelenlegi szabályozás nem ad megoldást. Pl.: amikor egy adott mikro-térségben már a lehetséges fizikai határokon belül minden fenntartó társult, de még így sem éri el a társulásban fenntartott intézmény a kötelezően előírt létszámokat. Ebben az esetben egyedi engedélyek kiadására is sor kerülhet.
Megoldást jelentene a közoktatási szempontból hátrányos helyzetű organikus mikro-térségek meghatározása, melyekben működő intézmények a szakmai feltételek megkövetelése mellett más elbírálás alá esnének.
Megoldásra vár a megüresedő közoktatási intézmények épületei újrahasznosítási rendszerének kidolgozása, melyet össze kellene hangolni a területfejlesztés és más ágazatok igényeivel. Ebben a munkában ki kell használni a többcélú kistérségi társulás komplex értelmezésének szakmai, társadalmi és gazdasági előnyeit.
Meg kell fontolni a többcélú kistérségi társulási tanács mellett működő oktatási bizottság felállítását, mely nem politikai, hanem szakmai tanácsadó testületként segíti a kistérségi közoktatás feladatellátásának szervezését.
A kistérségi közoktatási feladatellátást szakszerűen a közoktatási referensek végezhetik. A közoktatási referensek képzését, továbbképzését a közoktatási referensek rendszeres összehívásával, koordinálásával, kistérségi közoktatási referensi hálózat kialakításával és működtetésével tervezzük megoldani.
A közeljövő feladata az intézményfenntartó társulások és a többcélú kistérségi társulások közötti jelenleg kevéssé formalizált, sok esetben szóbeli megegyezésen alapuló feladatellátási szerződések megkötése, melyek hosszútávon biztosíthatják az intézményfenntartó társulás többcélú társuláson keresztül történő finanszírozását.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu