Tájékoztató a 2021. évi népszámlálásról, a végrehajtásában közreműködők feladatairól

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Melléklet

Tájékoztató a 2021. évi népszámlálásról, a végrehajtásában közreműködők feladatairól

XXII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL1. A népszámlálásról

2021-ben 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyar-országon. Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok interjúival valósul meg, papír kérdőívek nélkül. A népszámlálás 2021. május 1. és június 28. között kerül végrehajtásra.

A népszámláláskor gyűjtendő adatokat az Európai Unió 763/2008/EK Népszámlálási keretrendelete és kapcsolódó végrehajtási rendeletei részletesen rögzítik. A magyar népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, köztük a gyűjtendő adatok körét a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény írja elő.

A népszámlálás kiterjed a Magyarországon élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra és a Magyarország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldiekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre.

A 2001. és 2011. évi népszámlálásokhoz képest újdonságot jelent a név kérdezése. A személyazonosításra alkalmas adatgyűjtéssel a magyar népszámlálás a nemzetközi gyakorlathoz igazodik, és egyben visszatér a 2001. év előtti hazai gyakorlathoz. A név kérdezése az adatgyűjtést és a feldolgozást segíti. A személyt azonosító adatok kezelése az egyéb adatoktól elkülönítve történik. A feldolgozás befejezésekor a gyűjtött adatok és az adatszolgáltatók közötti kapcsolat lehetősége megszűnik. A népszámlálási adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.

A népszámlálás során az adatszolgáltatás kötelező, a nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdésekre, a vallás és az egészségi állapot kérdéseire a válaszadás 2021-ben is önkéntes lesz. Ez utóbbi adatok már a kérdőívek lezárásakor elkülönítésre kerülnek a többi gyűjtött adattól.

2. A népszámlálás lebonyolítása

A 2021. évi népszámlálás adatfelvétele 2021. április 15-én veszi kezdetét, amikor a népszámlálás összeírási körébe tartozó valamennyi címre kiküldésre kerül a népszámlálásról szóló értesítő levél. Az értesítő levél tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatást és a válaszadás módjának lehetőségeit. Tartalmazni fogja továbbá az online kérdőív-kitöltéshez szükséges tudnivalókat, köztük az elektronikus kérdőívkitöltő alkalmazás elérési útját, valamint a belépéshez szükséges azonosítót.

A tíz évvel korábbi népszámláláshoz képest a 2021-ben végrehajtandó népszámlálás szakaszolása eltérő, mivel a 2021. május 1. és május 16. közötti internetes önkitöltési szakasz ezúttal élesen elkülönül a számlálóbiztosi összeírási szakasztól. Az internetes önkitöltési időszakban kizárólag az online önkitöltésre lesz lehetőség, nem csak azon háztartásoknak, akik belépési azonosítót kaptak, hanem ebben az időszakban kerül összeírásra néhány speciális népesség-csoport is (pl. átmenetileg külföldön tartózkodók, külképviseleten dolgozók). Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer május 16. éjfélig fogadja. Ezt követően az önkitöltési időszak lezárul és kezdetét veszi az összeírási szakasz.

Az összeírási szakaszban a levizsgázott, szerződéssel és igazoló okmányokkal ellátott számlálóbiztosok keresik fel azokat a címeket (háztartásokat), melyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A felkeresések során megkísérlik a kapcsolatfelvételt és sikeres kapcsolatfelvétel esetén az elektronikus eszközeik segítségével valamennyi, a címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket. A kitöltés során megengedett az ún. proxy kitöltés, azaz elegendő, hogy egy személy segítségével, aki minden szükséges információval és az annak megosztásához szükséges érintetti hozzájárulással rendelkezik, töltsék ki a számlálóbiztosok a címen életvitelszerűen élő személyekről a személyi kérdőíveket. Az összeírási időszakot további szakaszokra oszthatjuk az összeírás intenzitását tekintve. Ahhoz ugyanis, hogy a népszámlálás eszmei időpontjához (az adatokat az eszmei időpont szerint kell felvenni, azaz a 2021. május elsejei állapot szerint kell a kérdésekre válaszolni) minél közelebb történjen az adatok felvétele, ezáltal csökkentve az elfelejtés kockázatát, az összeírási időszak első három hetében egy intenzívebb összeírási periódus végrehajtása szükséges. Ezt követően már csak azoknak a címeknek szabad fennmaradnia, melyek elérése nehezebb vagy melyeken a kapcsolatfelvétel az első három hét során nem volt sikeres. A számlálóbiztosi terepmunka 2021. június 20-án zárul.

Az adatfelvétel utolsó szakasza az ún. pótösszeírás, 2021. június 21. és június 28. között. A felvétel ezen szakaszában azon személyek összeírására kerül sor, akik valamilyen okból mind az önkitöltési, mind az összeírási szakaszban kimaradtak az adatfelvételből. Ezen személyeknek ebben a szakaszban van lehetőségük jelezni a települési népszámlálási felelősnél, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tettek eleget. Róluk a jelzést követően, a polgármesteri hivatalokban lesz lehetőség kérdőívet kitölteni.

3. A szereplők feladatai

A népszámlálás adatgyűjtésének lebonyolításához komoly végrehajtási hálózat felállítására és működtetésére van szükség. Ennek kulcsszereplője a települési népszámlálási felelős, aki elsősorban felel a hozzá tartozó település(ek)en a népszámlálás zavartalan lebonyolításáért. A felülvizsgálói hálózaton keresztül ő koordinálja a végrehajtást, akik a számlálóbiztosok munkáját felügyelik. Ezenkívül ő felel a területén található speciális népességcsoportok, mint a bentlakásos intézmények (intézetek) lakóinak és a fedél nélküli hajléktalanok összeírásáért is.

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) feladata a végrehajtás megtervezése és előkészítése, valamint felelős a szakmai elvárások megfogalmazásáért és azok betartásáért. A szakmai elvárásoknak való megfelelést a megyei (fővárosi) felelősökön, valamint az általuk koordinált területfelelősi hálózaton keresztül vizsgálja, akik a teljes adatfelvétel alatt szakmai támogatást nyújtanak majd mind a települési népszámlálási felelősök, mind a felülvizsgálók számára.

Az egyes szereplők népszámlálással kapcsolatos részletes feladatai a következők.

3.1. A KSH népszámlálással kapcsolatos feladatai:

A KSH a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban a következő feladatok látja el:

 • a népszámlálás területi előkészítésének és az adatfelvétel végrehajtásának, szakmai irányításának részletes szabályainak kialakítása, a feladatok részletes leírását, határidejét és felelőseit, a pénzügyi elszámolás rendjét tartalmazó útmutatók összeállítása a feladatok végrehajtásához igazodó ütemezésben, az útmutatók eljuttatása a települési népszámlálási felelőshöz;
 • az Együttműködési megállapodások megkötése a Polgár-mesteri Hivatalokkal;
 • a népszámlálás előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges utasítások, számlálókörzeti címjegyzékek és egyéb nyomtatványok és segédanyagok előállítása és eljuttatása a települési népszámlálási felelősökhöz;
 • a népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában résztvevők otthoni felkészülését támogató e-learning tananyag kialakítása és elérhetővé tétele, visszajelzés a felkészülést lezáró vizsga sikerességéről, ezáltal a jelentkezők alkalmasságának megállapítása, az otthoni felkészülést kiegészítő konzultációk megtartása;
 • a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök és azok tartozékainak biztosítása és gondoskodás az eszközök időben történő ki és visszaszállításáról;
 • az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus kérdőívek és számítástechnikai programok biztosítása, az adatgyűjtő rendszer üzemeltetése;
 • az elektronikus monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése;
 • a kommunikációval összefüggő központi feladatok végrehajtása, a helyi tájékoztatáshoz szükséges tartalmak biztosítása;
 • a népszámlálás előkészítési és végrehajtási feladatainak irányítására, segítésére és ellenőrzésére KSH megyei (fővárosi) felelősökből és KSH területfelelősökből álló hálózat létrehozása, a hálózat tagjainak ellátása igazoló okmányokkal;
 • az adatszolgáltatók értesítése a népszámlálásról, az adatszolgáltatói kötelezettségről, a lehetséges kitöltési módokról és az önkitöltéshez szükséges információkról;
 • az adatszolgáltatók tájékoztatása céljából call center kialakítása és üzemeltetése.

3.2. A KSH megyei (fővárosi) felelős feladatai

A KSH által megbízott megyei (fővárosi) felelős a népszámlálás során a következő feladatok látja el:

 • az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása;
 • a megyei tartalék eszközök (tabletek) és azok tartozékainak fogadása és tárolása, gondoskodás a települési népszámlálási felelősi tartalék utánpótlásáról, a terepmunka végeztével a megyei tartalék eszközök átadása a szállítónak;
 • a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok megyei tartalék mennyiségének fogadása, tárolása, gondoskodás a települési népszámlálási felelősi tartalék nyomtatványok és segédanyagok utánpótlásáról;
 • a KSH területfelelősök munkájának irányítása, ellenőrzése;
 • a települési feladatok megfelelő időbeli ütemezésének biztosítása és az útmutatókban szabályozott feladatok lebonyolítása érdekében folyamatos kapcsolattartás az érintett települési népszámlálási felelősökkel;
 • az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a monitoring rendszerben;
 • heti jelentés készítése a szervezési feladatok állásáról, az összeírás előrehaladásáról és a fontosabb összeírási eseményekről;
 • meghiúsulások figyelemmel kísérése, szükséges beavatkozások elvégzése (pl. helyszíni ellenőrzés elrendelése);
 • a szükséges adatgyűjtés szervezési lépések megtétele probléma esetén;
 • a megyei kommunikációval kapcsolatos feladatok támogatása;
 • a megyei népszámlálási irodák működtetéséhez szükséges adminisztrációs feladatok ellátása;
 • a települési népszámlálási felelősök és a KSH területfelelősök szerződéseivel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása;

3.3. A KSH területfelelős feladatai

A KSH által megbízott területfelelős az alábbi feladatok látja el a népszámlálás végrehajtása során:

 • az adatfelvétel ütemes végrehajtásának nyomon követése, az adatminőség meghatározott ismérvek szerinti ellenőrzése;
 • az országosan egységes végrehajtási elvek érvényesülése érdekében folyamatos kapcsolattartás a KSH megyei (fővárosi) felelőssel;
 • a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők elektronikus felkészülését követő konzultáció biztosítása;
 • a felkészülés és a terepmunka során keletkező szakmai kérdések megválaszolása és kapcsolattartás a felülvizsgálókkal;
 • folyamatos kapcsolattartás a települési népszámlálási felelőssel az útmutatókban foglaltak maradéktalan, határidőre történő teljesülése, a feladatok elvárt szakmai színvonalának biztosítása érdekében;
 • a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének szúrópróba szerű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele, erről visszacsatolás a KSH megyei (fővárosi) felelősnek.

3.4. A felülvizsgáló feladatai

A települési népszámlálási felelős által megbízott felülvizsgálók népszámlálási feladatai a következők:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning tananyag elsajátítása és elektronikus vizsga letétele;
 • a számlálóbiztosok munkájának koordinálása, ellenőrzése, munkájuk szakmai igazolása a települési népszámlálási felelős számára a pénzügyi elszámolások előkészítéséhez;
 • a felkészülés és a terepmunka során keletkező szakmai kérdések megválaszolása céljából kapcsolattartás a KSH területfelelősével;
 • az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a monitoring rendszerben;
 • a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének teljes körű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele a települési népszámlálási felelőssel eljárva;
 • az adatfelvételt megtagadó háztartások címének jelzése a települési népszámlálási felelős és a területfelelős felé. Szükség esetén a számlálóbiztos elkísérése az adott címre a sikeres adatfelvétel céljából;
 • az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok esetleges pótlása a számlálóbiztos részére.

3.5. A számlálóbiztos feladatai

A települési népszámlálási felelős által megbízott népszámlálási számlálóbiztos az alábbi feladatokat látja el:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning elsajátítása tananyag és elektronikus vizsga letétele;
 • az adatfelvétel 2021. május 17-ei kezdete előtt az összeíráshoz szükséges elektronikus eszköz (tablet), számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele,
 • a körzethez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
 • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása az informatikai rendszerben, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval (beszámoló legalább heti rendszerességgel);
 • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikus eszköz (tablet), igazolvány, segédletek, papíralapú jegyzetek leadása.

3.6. A Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium által fenntartott intézetek és befogadó állomások vezetőinek feladatai

A védett, azaz a Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium által fenntartott intézmények vezetőinél a népszámlálással kapcsolatban a következő feladatok jelentkeznek:

 • a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti elvégzése;
 • folyamatos együttműködés a települési népszámlálási felelőssel és a KSH területfelelősével.

4. A települési népszámlálási felelős feladatai

A települési népszámlálási felelős a népszámlálás végrehajtásának kulcsszereplője, ezáltal a végrehajtáshoz kapcsolódóan a legkiterjedtebb feladatkör kapcsolódik személyéhez. A feladataik már az előkészítési szakaszban jelentkeznek. A végrehajtás végezetéig az alábbi tevékenységekért felelős.

4.1. Előkészítési időszak (2021. március 1. – május 17.)

 • a helyi előkészítési és szervezési feladatok segítésére a mellékletben foglaltak szerint népszámlálási koordinátor és népszámlálási referens kijelölése, feladataik meghatározása, munkájuk irányítása;
 • a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal, összeíráshoz szükséges, a KSH által biztosított elektronikai eszközökkel (tablet) és segédanyagokkal, nyomtatványokkal való ellátása;
 • a KSH iránymutatása alapján felülvizsgálói hálózat létrehozása, a felülvizsgálói megbízási szerződések megkötése, a felülvizsgálók igazoló okmányokkal, összeíráshoz kapcsolódó segédanyagokkal és nyomtatványokkal való ellátása;
 • a KSH által kialakított népszámlálási/összeírási körzetek ellenőrzése abból a szempontból, hogy valamennyi ismert cím a megfelelő számlálókörzetben szerepeljen és a település teljes területe számlálókörzetekkel lefedett legyen;
 • a népszámlálás végrehajtásában résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók körzethez rendelése, a KSH által biztosított célalkalmazásban, az összerendelés folyamatos karbantartása és a változások átvezetése az alkalmazásban;
 • a települési népszámlálási felelős, a népszámlálási koordinátor és referensek, a felülvizsgálók valamint a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz szükséges adatainak feltöltése az elektronikus monitoring rendszerbe;
 • a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök (tabletek) és azok tartozékainak fogadása, tárolása és kiosztása;
 • a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok fogadása, tárolása, kiosztása a végrehajtás szereplőinek;
 • a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők oktatásról való értesítése, az elektronikus felkészülést követő konzultáció helyszíneinek és technikai feltételeinek biztosítása;
 • kapcsolatfelvétel és együttműködés a település közigazgatási területén működő, a Belügyminisztérium és Honvédelmi Minisztérium által fenntartott intézmények vezetőjével a népszámlálási feladatok előkészítésében és végrehajtásában;
 • a közterületen élő hajléktalanok összeírásának megszervezése, az adatfelvétel lebonyolítása;
 • együttműködés a KSH megyei felelősével és területfelelősével a népszámlálás helyi előkészítési és végrehajtási feladataiban;
 • közreműködés a címek felülvizsgálatában, a címállomány teljességének ellenőrzésében, ennek keretében a címek pontosítása, egyediségének biztosítása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvényben megfogalmazott feladat- és hatáskörében eljárva a hiányzó vagy pontatlanul kihelyezett közterületnevek pótlása a címek beazonosíthatósága érdekében;

4.2. Végrehajtási szakasz (2021. május 1. – június 28.)

 • az összeírás teljességének biztosítása, a meghiúsulások kezelése, az adatszolgáltatást megtagadókkal szembeni eljárás kezdeményezése, a pótösszeírás megszervezése és végrehajtása;
 • a kieső számlálóbiztosok és felülvizsgálók pótlása, az ütemes előrehaladása és népszámlálás területi, települési végrehajtásának biztosítása;
 • a KSH által biztosított elektronikus monitoring rendszerben az adatfelvételben részt vevők kapcsolattartáshoz szükséges adatainak aktualizálása, az adatfelvétel szervezésével összefüggő információk folyamatos rögzítése;
 • az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a monitoring rendszerben;
 • a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök (tabletek) és azok tartozékainak meghibásodása esetén gondoskodás az eszköz cseréjéről és a meghibásodott eszköz tárolásáról;
 • a népszámláláshoz szükséges segédanyagok és nyomtatványok esetleges pótlása a számlálóbiztos részére;
 • a közterületen élő hajléktalanok összeírásának lebonyolítása;
 • a lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a KSH által meghatározott tartalommal a helyben szokásos módon.

4.3. Végrehajtás lezárása (2021. június 29. – július 31.)

 • az adatfelvételt követően az összeírási segédanyagok visszagyűjtése a végrehajtás szereplőitől, azok biztonságos tárolása az elszállításig;
 • a terepmunka végeztével a népszámlálás végrehajtásához szükséges elektronikai eszközök (tabletek) és azok tartozékainak visszagyűjtése, szállítási egységekbe való rendezése, elszállításig való tárolása, majd a KSH által meghatározott módon az eszközök átadása a KSH által biztosított szállítónak;
 • a népszámlálás előkészítésére és végrehajtására biztosított költségvetési támogatás elkülönített kezelése és a felhasználásról pénzügyi elszámolás készítése;
 • összefoglaló jelentés készítése a népszámlálás befejezéséről.

Készült:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Budapest, 2020. február 11.

 


MELLÉKLET

A népszámlálási koordinátorok és referensek száma

Népességszám Polgármesteri hivatalok/közös önkormányzati hivatalok száma Népszámlálási koordinátor Népszámlálási referens
150 000 – 3 1 4
100 000–150 000 10 1 3
50 000–100 000 24 1 2
20 000–50 000 43 1 1
5000–20 000 253 1 0

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu