Tolna megyei tervek – megyei lehetőségek 2009/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Tolna megyei tervek – megyei lehetőségek 2009/2

XI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Bartos Georgina dr.
megyei főjegyző
Tolna Megye

A Tolna Megyei Önkormányzat – a többi megyéhez hasonlóan – az utóbbi években igen nehéz helyzetbe került a megyéket hátrányosan érintő intézkedések miatt. Ez egyrészt a közigazgatás átszervezésében, másrészt a központi finanszírozáson keresztül nyilvánul meg.

 

Az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény azonban továbbra is legitimációt és ebből eredően feladatokat határoz meg a megyei önkormányzatok számára. Ez alapvetően kijelöli a megyei önkormányzatok tevékenységének fő irányait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásával a megyében élők összetartozását, identitásuk erősítését is szolgálni kívánja Tolna Megye Önkormányzata. A Tolna Megyei Önkormányzat ahhoz, hogy céljait teljesíteni tudja széles körű együttműködésre törekszik megyén belül és azon kívül is.
Megyénk fejlesztési elképzeléseinél kiemelten gondolunk adottságainkra, a humánerőforrásokra, azokra a térségünkben fellelhető előnyökre, melyeket eddig nem, vagy csak nagyon kis mértékben sikerült hasznosítanunk. Fejlesztési terveinket azonban behatárolják pénzügyi lehetőségeink, melyek – a többi megyéhez hasonlóan – a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához egyre kevésbé nyújtanak fedezetet. Ennek ellenére a Tolna Megyei Önkormányzat a következő években elsősorban uniós pályázati források elnyerésével és felhasználásával igyekszik terveit megvalósítani. Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból a 2007-2013. években igénybe vehető források – a jó célok, kidolgozott projektek és eredményes felhasználás esetén – dinamizálhatják a gazdaságot, segíthetik a leszakadó térségek felzárkózását, az infrastrukturális elmaradottság felszámolását, vagy javítását.
A címzett állami támogatás rendszere 2007. évtől megszűnt, új pályázat benyújtására nincs lehetőség. Emiatt olyan önkormányzati feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszkednek az európai uniós operatív programokba, hosszú évekig nem lesz lehetőségünk. Egyes ágazati feladatok fejlesztéséhez a minisztériumok által kiírt pályázatok nyújtanak segítséget. Intézményeinket továbbra is arra ösztönözzük, hogy szakmai tevékenységük anyagi hátterének bővítése érdekében önállóan éljenek a különféle pályázatok adta lehetőségekkel. Az intézmények forrásbevonását az önkormányzat is – lehetőségeihez mérten – támogatja, általában önerő biztosításával.
A fejlesztések szem előtt tartásával gondoskodunk kiterjedt intézményrendszerünk működtetéséről, az önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek támogatásáról, mindezeken keresztül a közszolgáltatások folyamatos és minél magasabb színvonalú biztosításáról.
A megyei önkormányzatok alapvető rendeltetése, hogy kiegészítő, kisegítő jelleggel biztosítsák mindazon közszolgáltatásokat, amelynek ellátására a települések gazdasági helyzetükből adódóan nem képesek. Önkormányzatunk – az önkormányzatiság elvét megtartva és megerősítve – arra törekszik, hogy a törvényi lehetőségek keretein belül megőrizze a megye pozitív hagyományait, korrekt kapcsolatot alakítson ki, illetve tartson fenn a megye településeivel, önkormányzataival, anyagi lehetőségei szerint közszolgáltatásai minőségi fejlesztésével, a szolgáltatások színvonalának megőrzésével segítse a településeket és a munkahelyek megtartását.
A megyei önkormányzat feladatai rendkívül sokrétűek, a megye lakosságszámához mérten megyénk jelentős intézményhálózattal rendelkezik. Bevételeink a feladatok mennyisége miatt arra elegendőek csupán, hogy visszafogott, takarékos gazdálkodás mellett megőrizzük az ellátás színvonalát, illetve egyes prioritást élvező területeken, mint például a szociális ellátás vagy a gyermekvédelem, minőségi fejlesztés valósulhasson meg.
Az államháztartás hiányának csökkentését célzó központi intézkedések a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetét is hátrányosan érintették. Költségvetési keretünk betartása évek óta csak úgy biztosítható, hogy jelentős megtakarítást eredményező lépések és döntések meghozatalára került sor. A foglalkoztatottak számának csökkentése, az intézmények átszervezése többször napirenden volt az elmúlt években. A megyei önkormányzat intézményein keresztül a megye egyik legnagyobb munkáltatója. A közszolgáltatások területén munkát vállalók áldozatkészsége és hozzáértése nélkül nem tudnánk teljesíteni a ránk háruló kötelezettségeinket. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a feladatellátás ésszerű és hatékony munkaszervezés mellett valósuljon meg, s az alkalmazásunkban állók az önkormányzat és az adott intézmény céljait magukénak érezhessék, és munkájuk megbecsülését is megtapasztalhassák.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját kedvezőtlen külső feltételek, már ma is ható restriktív gazdaságpolitikai kilátások mellet igyekszik teljesíteni. Az önkormányzat felelőssége ugyanakkor ilyen környezetben sokkal nagyobb, mint lenne a mainál jobb feltételek mellett. Önkormányzatunk a rendelkezésre álló eszközeivel segíti a megyei közszolgáltatások fejlesztését, ezen keresztül a polgárok életminőségének javítását.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu