Az önkormányzat Józsefváros közbiztonságáért 2004/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közbiztonság

Az önkormányzat Józsefváros közbiztonságáért 2004/3

VI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Dr. Jónás BélaA társadalom jó közérzetének, nyugodt, kiegyensúlyozott alkotó életnek egyik legfontosabb feltétele a közrend és közbiztonság megfelelő állapota. A lakosság életkörülményeinek megítélésben lényeges mérce a közbiztonság érzete. Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen növekedett a bűnözés, s az ismertté vált bűncselekmények zöme a lakosság biztonságát és életminőségét közvetlenül befolyásolta. A bűncselekmények megelőzése alapvető társadalmi és politikai érdek. Ez alapvetően állami feladat, de a közbiztonságért végzett munkában az önkormányzatoknak, egyházaknak, civil szerveződéseknek és a lakosságnak is szerepet kell vállalnia.

Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a bűnözés megelőzése a helyi közbiztonság fenntartásának feladatkörébe tartozik, melynek címzettje az önkormányzat. Az Önkormányzat feladata, hogy a közszolgáltatások körében gondoskodjon a közbiztonság helyi feladatairól, melyhez saját eszközeivel működjék közre. A Józsefvárosi Önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben jelentős erőfeszítéseket tett több területen is azért, hogy Józsefvárosról ne az jusson eszébe az utazónak, hogy bűnügyileg a legfertőzöttebb területe Budapestnek.
A bűnmegelőzés érdekében már 1991-ben több civilszerveződés és alapítvány létrehozását kezdeményezte az Önkormányzat (akkor jött létre a Józsefváros Közbiztonságáért Alapítvány, a Kolónia Önkormányzati Egyesület Polgárőr Csoportja, azokban az években jött létre a Belső-Józsefvárosi Polgárőrség). Jelentős lendületet adott a bűnmegelőzési munkának a Fővárosi Közgyűlés 1995-ben elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója, és az ez alapján évente megalkotott Cselekvési Programja, mert pontosan megszabta azt az irányt, amelyet a kerületeknek, köztük Józsefvárosnak is követnie kell. 1996-ban létrejött Józsefvárosban a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Társadalmi Bizottság, melynek feladata volt – többek között – elvi és gyakorlati segítségnyújtás az állami erőfeszítésekhez a különböző jogszabályi háttér kialakításakor, illetve a tényleges segítségnyújtás a rendőri-, rendvédelmi és önkéntes civil szerveződéseknek. Az Önkormányzat az idő tájt kötött „Együttműködési szerződést” a rendőrséggel. Betartható lakóépületi- és ingatlan-házirendek megalkotását kezdeményezte a házfelügyelőségekkel. Az általános iskoláskorúak közlekedés-biztonságáért és a középiskolás tanulók védelme érdekében részvett a drogellenes figyelő- és megelőző szolgálatok szervezésében.
A 90-es évek vége felé rajzolódott ki a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének szükségessége. A Belügyminisztérium végig partner volt minden egészséges kezdeményezésben. 1999-ben a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon a központi ügyeleten épült ki az a digitális központ, amely arra volt hivatott, hogy a kerület bűnügyileg legfertőzöttebb területeinek jogszabály szerinti megelőző óvó-védő megfigyelését a térfigyelő kamerarendszerrel megoldja. A bűnmegelőzés ezen rendszerének jelentős nyugati hagyományai voltak. Az eredmény pedig rövid időn belül már a Józsefvárosban élő polgárok is tapasztaltak. A prostitúció és az azt kísérő bűncselekmények a kerület belső – és középső részéből kiszorultak. A gépjárműlopások száma érezhetően csökkent. Javult a felderítési mutató szinte minden bűncselekmény fajtánál.
Az I. ütemben kiépített 12 db kamera (melyhez a Corvin mozi melletti terület védelmére +2 kamera is csatlakozott) látványos és érzékelhető javulást hozott a bűnügyileg legfertőzöttebb területeken. A fejlesztést folytatva a II. ütemben az Önkormányzat 1999. szeptembertől a közbeszerzési eljárás során a munkát megnyert céggel további 50 db kamera kiépítését végeztette el. A beruházás során az abban az időszakban legmodernebb technika került beépítésre. Ekkor került sor a szünetmentes energiaellátás kiépítésére is.
A Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezésére négyoldalú megállapodás jött létre 2000. márciusában a Belügyminisztérium, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Józsefváros Közbiztonságáért Alapítvány és a Józsefvárosi Önkormányzat között a térfigyelő kamerarendszer fenntartási és üzemeltetési költségeinek viselése, valamint a továbbfejlesztéshez szükséges anyagi eszközök költségvetésbe történő betervezése, a jogszerű működtetés biztosítása, a szükséges személyzet felkészítése érdekében. Ekkor fogalmazódott meg a Belügyminisztérium részéről az az igény, amelyre 2 év múlva került sor, hogy a jövőben a szerződő felek tulajdoni arányuknak megfelelően járulnak hozzá a kamerarendszer és központja működtetési költségeihez.
2000-ben a Józsefvárosi Önkormányzat elfogadta Közbiztonsági Koncepcióját és az erre épülő Bűnmegelőzési Cselekvési Programját.
A Koncepció összhangban állt a Fővárosi Közgyűlés már említett koncepciójával. A Bűnmegelőzési Cselekvési Program a speciális józsefvárosi bűnmegelőzési feladatokra koncentrált, figyelembe véve a térfigyelő rendszerrel elért látványos és a lakosság számára érzékelhető eredményeket. A bűnüldözéssel harcban álló rendőrség munkáját az Önkormányzat nemcsak a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, hanem különféle támogatási rendszereken keresztül is segítette és segíti. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján kiépítette és működteti a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formákat: az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést.
Józsefvárosban az étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást az „Őszirózsa Gondozószolgálat” látja el. Az étkeztetés formái: idősek klubjában, illetve területi házhoz szállítással történik. A házi segítségnyújtásra vonatkozóan már 1997. óta működik Józsefvárosban „monitoring” néven az úgynevezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A Fővárosi Szolidaritási Alapból nyert pénzeszköz tette lehetővé a rendszer működését, melyet a Gondozó Szolgálat munkatársai látnak el.
A szociális törvény személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásként határozza meg kötelezően a nappali ellátást nyújtó intézmények biztosítását. A Gondozó Szolgálat keretében került megszervezésre az idősek klubja; a szenvedélybetegek nappali intézménye; az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gondozóházban; a fogyatékosok nappali intézményi ellátása.
A Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat a szociális törvény alapján látja el a családsegítő feladatait, és ennek keretében működik a szociális étkeztetést biztosító népkonyha is.
A Józsefvárosi Önkormányzat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján valósítja meg a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a gyermekek napközbeni ellátását. A gyermekjóléti szolgáltatást a Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona látja el. A gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődei ellátás megszervezésével oldja meg az Önkormányzat. A házi gyermek-felügyeletet, valamint a korai fejlesztés, gondozás feladatait az Egyesített Bölcsődék intézmény keretében látja el a Józsefvárosi Önkormányzat.
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében a Józsefvárosi Önkormányzat megalapította a Józsefvárosi Szociális Foglalkoztatót.
Ebben a néhány soros kitérőben arra próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy a bűnmegelőzésnek van egy igencsak sajátos szelete: a lakókörnyezet biztonságának megteremtése a családi- és az egyén biztonságának fokozásával is lehetséges.
Ugyancsak jelentős erkölcsi és anyagi támogatást biztosít az Önkormányzat a civil szerveződéseknek. A bűnmegelőzési munkában résztvevő civil szerveződések tevékenységük szerint specializálódtak. Vannak civil szervezetek, amelyek feladatuknak tartják a bűncselekmények bekövetkezésének megelőzését (pl. a Belső-Józsefvárosi Egyesület; az Oltalom Polgárőr Egyesület; a Tisztviselő-telepi Önkormányzati Egyesület; a Kolónia Önkormányzat Egyesület). Más egyesületek, alapítványok a személyek megelőző jellegű támogatásait tartják feladatuknak (pl. Együtt a Szegényekért Alapítvány; Menhely Alapítvány; Szellemi Sérültek Támogatásáért Alapítvány). Megint más civil szerveződések a sértettek, az áldozatok segítéséért jöttek létre (pl. Gyermek és fiatalkorúak segítése Egyesület; az Állami Gondozottakért Alapítvány; a Nap Klub Alapítvány). A bűnismétlés elkerüléséért, az elítéltek újbóli szabadulásuk utáni életkezdése elősegítéséért működik Józsefvárosban az Életkezdési Alapítvány, valamint a Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete). Az Önkormányzat 2001-ben létrehozta az „Áldozatvédelmi Irodát”, valamint aktívan részt vesz a DADA-program megvalósításának anyagi biztosításában.
A technikai fejlesztés érdekében a Józsefváros Közbiztonságáért Alapítvány segítségével a VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozóinak és helyszínelőinek a munkáját személygépkocsik vásárlásával segítette. 2001-ben hozta létre a Józsefvárosi Önkormányzat és Józsefváros Közbiztonságáért Alapítvány a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A Társaság feladata a kiépített kamerarendszer üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése.
2002-ben a térfigyelő rendszer III. ütemének befejezésekor újabb, az addigi 64 kamera további 16 db kamerával történő bővítésére, és a Diószeghy Sámuel utcai Rendőrőrs területén video-matrix központ kiépítésére került sor. Akkor történt meg az optikai kábel kiépítése is, amely minőségi ugrás volt a technikai fejlődésben.
A bűnmegelőzési munka segítése mellett az Önkormányzat mindig nagy súlyt helyezett a kerület rendjének, rendezettségének megőrzésére is. 2001-ben jött létre a Hivatal keretében a Közterület-felügyelet. Feladata volt a parkolási rendelet betartatásán túl a jelentős erőfeszítésekkel felújított terek, parkok, közintézmények megóvása a vandál elemek kártételeitől.
2002-ben jött létre a Józsefváros Fejlődéséért Egyesület, melynek fő tevékenységi területe a kamerákkal még nem védett területeken a közbiztonság javítása érdekében teendő intézkedések elősegítése. Különösen vonatkozott ez a volt GANZ területre, illetve a Kőbányai úti piac józsefvárosi területére.
2002. őszére kiépült a térfigyelő kamera rendszer IV. üteme, amely újabb 12+4 kamera létesítésével, az elöregedett rendszerek felújításával segíti a bűnmegelőzési munkát a kerületben.
2003. őszén hozta létre az Önkormányzat az önálló Józsefvárosi Közterület-felügyelet intézményét, és elfogadta a Komplex Közterületi Rendszer Koncepcióját, melynek lényege, hogy egységesen kezeli a közbiztonság- és a közterület rendje érdekében elvégzendő feladatok irányítását, szervezését.
2003. december 1.-től a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Közhasznú Társaság feladata a 96 kamerás térfigyelő kamerarendszer és központja működtetése, valamint az Önkormányzat több mint 50 intézményének őrzésvédelme, továbbá a Komplex Közterületi Rendszer keretében együttműködés a Közterület-felügyelettel és a megalakult Kerületőrséggel. Mindezeket a feladatokat „Együttműködési megállapodás”-ok rögzítik, pontosan meghatározva a szerződő felek tevékenységi körét, hatásköreit, felelősségi rendszerüket és az egymás közti elszámolás rendszerét.
Az Önkormányzat ugyanúgy napirendjére tűzi a kerület közbiztonságáért, tűzvédelméért és rendvédelméért dolgozó önkormányzati intézményei munkájáról szóló beszámolókat, mint a kerületfejlesztési-, lakás- és helyiséghasznosítási feladatokat végző cégei tevékenységéről szóló előterjesztéseket.
A bűnmegelőzési önkormányzati feladatok között szerepel a 2002-ben megalakult Józsefvárosi Balesetmegelőzési Bizottság munkájában való részvétel. A VIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött megállapodás elsődlegesen a fiatalokat veszélyeztető közlekedési balesetek megelőzéséért végzett intézkedések összehangolása, a lehetőségek szerinti anyagi támogatás biztosítása érdekében jött létre. Az iskolák környékén fellelhető gyanús elemeknek a polgárőrség erőivel történő kiszűrése, az iskolák épületeinek védelme, az iskolából kiözönlő gyermekek közlekedés-biztonságának elősegítése, az osztályfőnöki órákon olyan előadások szervezése, amely a drogmegelőzést, az alkohol, az AIDS és más kóros hatások kivédésére tanítanak, képezik a megállapodás tartalmát. 2003-ban a „bizottság” munkája kibővült: Józsefvárosi Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Bizottság lett.
2004-ben is folytatódik az a munka, amely elvezetett addig, hogy Józsefvárosról nemcsak az a kép jut eszébe bárkinek is, hogy a közbiztonság veszélyes, hanem az is, hogy a kerület közbiztonságának javítása érdekében komplexen gondolkodik az Önkormányzat. A bűnmegelőzés érdekében megkezdett munka eredménye a lakható, élhető, biztonságos környezet, az itt élők életfeltételeinek javítása, a szociálisan rászorulók segítése, a fiatal- és gyermekkorú lakosság védelme. Az Önkormányzat a bűnmegelőzési intézkedések költségeit az elmúlt 15 évben mindig is olyan befektetésnek tekintette, amelynek hozama a közbiztonság érzékelhető javulása volt.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu