A közigazgatás személyi állományának felkészítése 2004/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Humánerőforrás

A közigazgatás személyi állományának felkészítése 2004/2

VI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Dudás FerencMottó:
Külföldön közismert mondás, hogy „rossz törvényekkel és jó tisztviselőkkel még mindig lehet kormányozni, de ha a tisztviselők rosszak, a legjobb törvények sem segítenek rajtunk”.
Közigazgatási versenyképesség
Az ezredforduló globális folyamatai azt bizonyítják, hogy a versenyképesség egyre összetettebb követelménnyé válik, s ma már nem lehet kizárólag a versenypolitika, illetve a nemzetgazdaság keretein belül kezelni. A komplex versenyképesség legfontosabb tényezői között egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közigazgatási infrastruktúra minősége. Ennek fejlesztése fontos előfeltétele a versenyképességnek elsősorban abból a szempontból, hogy az ország mennyire lesz képes a tőke „befogadására”, a pénzügyi eszközök hasznosulásának elősegítésére. Ennek a kihívásnak a jelentőségét tovább növeli az Európai Unióhoz való csatlakozás, amelytől többek között az Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési programok eredményes megvalósítását várjuk. A közigazgatási reformnak ezért elsősorban arra kell irányulnia, hogy a magyar közigazgatás a hagyományos nemzeti költségvetési újraelosztó szerepköréből egy EU-konform gazdaságösztönző szerepre váltson. Az új állami szerep más típusú intézményi struktúrát, készséget, s ennek megfelelően másfajta köztisztviselői képességeket követel meg. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programja ezt a szerepváltást szolgálja.
Európai Uniós kihívások
A hazai közszolgálat előtt álló kihívások körében a közigazgatás tevékenységét nemcsak kiemelten érinti, hanem alapvetően meg is határozza egy új tendencia, amelyet az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk alapoz meg. E folyamat központi elemét az Európai Közigazgatási Térhez való csatlakozásunk jelenti. Az Európai Unió a tagjelölt országokkal szemben alapvetően elvárja, hogy az illető országok ültessék át saját jogrendszerükbe és joggyakorlatukba a közösségi joganyagot. Építsék ki a közösségi jog alkalmazására képes közigazgatási kapacitást. Ennek megfelelően a csatlakozási előkészületeink eddigi folyamatában figyelmünk mindenekelőtt a jogharmonizáció feladataira irányult. A magyar közszolgálati alkalmazottaknak azonban fel kell készülniük arra, hogy nem csak az uniós jogszabályokat kell ismerniük, hanem azt a „világot” is, amelyben ezek megszületnek és érvényesülnek. Ezt nevezik Európai Közigazgatási Térnek. Az Európai Közigazgatási Tér fogalma mögött az az elgondolás húzódik meg, miszerint az Európai Unió tagországainak kötelezettsége és felelőssége olyan közigazgatás biztosítása, mely képes a közösségi döntések megfelelő szintű végrehajtására.
Ennek legfontosabb alapelvei a következők:
 Megbízhatóság és kiszámíthatóság;
 Nyitottság és átláthatóság;
 Elszámoltathatóság a demokratikus testületek, az állampolgárok és a bíróság felé;
 Hatékonyság eredményesség
A magyar közigazgatás a fenti követelményeknek csak akkor tud megfelelni, ha erre a személyi állomány felkészítést kap.
A felkészítés egyik prioritása: a támogatáspolitika
A Kormány középtávú tervének megfelelően a Magyar Közigazgatási Intézet (Intézet) kidolgozta az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos és a csatlakozást követő, az önkormányzatok számára elérhető támogatások pályázati ismeretanyagát összegező továbbképzési programot.
Az Európai Unió támogatási rendszerének hatékony felhasználása érdekében valamennyi jegyző és elsődlegesen érintett köztisztviselő ebben az évben el fogja sajátítani a támogatások odaítélése szempontjából szükséges programtervezési, programkészítési, program végrehajtási, programértékelési és pályázati, pályáztatási ismereteket.
Eddig az alábbi feladatok valósultak meg:
Konferenciasorozat polgármesterek részére
2003. október 17. és 2003. december 3. között megrendezésre került egy konferenciasorozat, melynek keretében a 19 megyeszékhelyen 2-2 napos előadássorozat került megszervezésre 1500 polgármester részére. Az előadásokhoz valamennyi polgármester megkapta az Intézet Bevezetés az európai uniós támogatások rendszerébe – helyi önkormányzatok részére című kiadványát és az előadók prezentációja alapján készült oktatási segédanyagot.
Irányítóhatóságok és Közreműködő Szerveik alapképzései
Strukturális Alapok felhasználás c. képzés
2003. decemberében a Strukturális Alapok Képzési Központjával (továbbiakban: SAKK), valamint a MEH Nemzeti Fejlesztési Hivatalával együttműködve elindításra került az Irányító Hatóságok és Közreműködő Szervezeteik c. továbbképzési programja. Összesen száz, az irányítóhatóságoknál dolgozó személy számára, 2×2 napos alapképzés megtartására került sor: „Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására” címmel.
Projektciklus-menedzsment c. képzés
A fenti célcsoport számára szintén december hónapban elindult a Projektciklus-menedzsment című felkészítő tréning, melyet három napos turnusokban kerül lebonyolításra.
Program tananyagainak elkészítése
Elkészült a „Bevezetés az Európai Unió támogatáspolitikájába” c. központi továbbképzési program tananyaga, oktatási segédletei, szakirodalom-jegyzéke.
A program oktatóinak kiválasztása és felkészítése
A program oktatóinak kiválasztása a megyék által beküldött javaslatok alapján befejeződött és – öt napos képzés keretében – 2004. március 10-én 60 oktató felkészítése 2 turnusban megkezdődött. Az oktatói felkészítők eredményeként biztosítottá válik, hogy minden megyében 2-2 oktatóval elindulhasson a képzési feladat végrehajtása.
Jegyzők EU támogatáspolitikai képzése
A 2003. évi továbbképzési célelőirányzat terhére összesen 900 jegyző felkészítéséhez szükséges forrás áll rendelkezésre. A pénzügyi korlátok következtében minden megyében 40-45 jegyző – a városok, illetve a nagyobb községek jegyzői – kapnak felkészülési lehetőséget egy négy napos képzés keretében. Ezt a kötelező továbbképzést 2004. április 30-ig kerül befejezésre a megyei közigazgatási hivatalok bevonásával, melynek lebonyolítására és finanszírozására a közigazgatási hivatalok az Intézettel megállapodást kötnek. A továbbképzést, az erre speciálisan elkészített program és az abban meghatározott tematika alapján, a programban kifejlesztésre került oktatási segédanyagok felhasználásával, illetve módszertan szerint folytatják le.
A 2004. év további feladatai 
A további 1200 jegyző felkészítésére a 2004. évi célelőirányzatból kerül sor 2004. május-december között.
2004. május végéig elkészülnek a fenti program elektronikus tananyagait és valamennyi köztisztviselő számára hozzáférhetővé tesszük.
A felkészítés másik prioritása: a jogharmonizáció
A jegyzők jogharmonizációs felkészülésével kapcsolatban az alábbi feladatok végrehajtására került, illetve kerül sor:
a) a Kormány középtávú továbbképzési tervével összhangban, 2003-ban elkészült a „Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció ismereteibe” c. központi továbbképzési program;
b) a képzési program módszertanát, tematikáját az Intézet a szerzők bevonásával 2004. január végére készítette el;
c) az elkészült program alapján összesen 61 oktató került felkészítésre két 5-5 napos bentlakásos turnusban a tanfolyamok megtartására;
d) a jegyzők számára a tanfolyamok szervezését a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok végzik az Intézet szakmai irányítása mellett;
e) a tanfolyamok teljes költségét a továbbképzési célelőirányzat finanszírozza, ami lehetővé teszi, hogy a tanfolyamokon való részvétel minden jegyző számára kötelező;
f) a továbbképzések végrehajtása két ütemben történik. Első ütemben 900 jegyző felkészítésére kerül sor 2004. április 30-áig. Ebben az időszakban a városok és a nagyobb községek jegyzői számára biztosított a felkészülés. Ezt követően az év végéig valamennyi jegyző tanfolyami képzése megtörténik.
A képzés tematikája az alábbi főbb témaköröket öleli fel:
• jogállam és önkormányzati jogalkotás;
• jogszabály-előkészítési és jogszabály-szerkesztési ismeretek;
• diagnózis – a hatályos jog elemzésének módszerei és technikái;
• a helyi jog érvényességének, hatályosságának és nyilvántartásának kérdései;
• a helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációjának alapkérdései és módszertana.
Az oktató felkészítők, illetve a már megkezdett tanfolyamok tapasztalatai szerint a továbbképzési program gyakorlatias, az önkormányzatok számára jól hasznosuló, magas szakmai színvonalat biztosító továbbképzés.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu