Felkészülés a Ket. alkalmazására 2005/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

Felkészülés a Ket. alkalmazására 2005/1

VII. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Gáspár Jenő dr.
főosztályvezető
Pécs
Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal

A szakmai közvélemény szerint a törvény egyértelműen ügyfélbarát, rendelkezéseinek többsége az ügyfelek eljárási terheit könnyíti, jogaik érvényesülését elősegíti, a közigazgatási eljárást pedig egyszerűbbé, gyorsabbá, átláthatóbbá teszi.

Az új jogintézmények alkalmazását, alkalmazhatóságát a közigazgatási szervek fokozott érdeklődéssel várják abban a tudatban, hogy az új eljárási törvény a közigazgatási szervekre nagyobb terheket ró, a hatóságoktól fokozott figyelmet vár el. A hatósági eljárási szabályok alkalmazásához, a törvényes jogalkalmazáshoz elengedhetetlenül szükséges a törvény teljes körű, alapos ismerete. A hatálybalépésig előttünk álló 10 hónapban kell megszervezni azokat a továbbképzéseket, szakmai konzultációkat, melyek elősegítik a joganyag pontos, alapos megismerését.

Baranya felkészül

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény bevezetésének előkészítésével összefüggő feladatokról szóló 2142/2004. (VI. 8.) Korm. határozatból eredő, területi szinten felmerülő feladatokat áttekintettük, és széles szakmai körrel (megyei főjegyző, címzetes főjegyzők, városi jegyzők, közigazgatási hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői) egyeztetve készítettük el a megyére vonatkozó előzetes felkészülési ütemtervet.

A megye 302 önkormányzatánál 1603 fő az I-es és II-es besorolási osztályba tartozó köztisztviselők létszáma, melyből 118 jegyző. A területi államigazgatási szerveknél a vezetők létszáma 197 fő, az ügyintézőké pedig 1611. Terveink szerint a felkészítés a megyében foglalkoztatott köztisztviselők közül az önkormányzatoknál dolgozó teljes ügyintézői kört valamint a dekoncentrált szerveknél foglalkoztatott első számú vezetőket valamint a hatósági ügyintézéssel foglalkozó vezetői kört érintené.

Programunk

A felkészítési ütemterv központi eleme a Magyar Közigazgatási Intézet által kidolgozandó központi továbbképzési program. Ehhez kapcsolódik a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal által szervezendő előzetes, alapszintű szakmai ismertetés (tájékoztatás), amely a központi program végrehajtását megelőzően kerül megvalósításra.

A szakmai felkészítést célcsoportonként kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy az rendszeres, folyamatosan ismétlődő szakmai konzultáció legyen, és egyben alapul szolgáljon a központi program keretében megvalósuló továbbképzéshez is. A szakmai felkészítést valamennyi célcsoport részére kéthavonkénti rendszerességgel, tematikus bontásban tervezzük megvalósítani oly módon, hogy az nem csupán a központi képzést megelőző időszakban, hanem azzal párhuzamosan is folytatódna. Itt történhet meg a felülvizsgált különös eljárási szabályok tematikus ismertetése, feldolgozása.

Képzési terveink

A megye jegyzői karának tájékoztatási fóruma a megyei jegyzői értekezletek, a városi jegyzői értekezletek, valamint a kistérségenként megszervezett felkészítő programok lesznek. A polgármesteri hivatalok köztisztviselői részére a kistérség székhelyén, illetve körzetközpont városban megtartandó szakmai értekezleteket szervezünk. Terveink szerint ezek az értekezletek a kistérségben működő önkormányzatok valamennyi ügyintézőjének felkészítését célozzák. A speciális, szakmaspecifikus megközelítés igénye miatt a városi gyámhivatalok ügyintézői részére külön felkészítést tervezünk, melyet a megyei gyámhivatal szervez. Ugyancsak ezen okból speciális szakmai értekezletet kívánunk tartani a megyei illetékhivatal valamennyi ügyintézője részére.

A területi államigazgatási szervek köztisztviselőinek képzésében, továbbképzésében a közigazgatási hivatalok alapvetően koordinációs, összehangoló tevékenységet látnak el, valamint ellenőrzik az államigazgatási eljárási szabályok hatályosulását. Ezért elsősorban a dekoncentrált szervek első számú vezetői, valamint a hatósági tevékenységgel foglalkozó többi vezető részére is tervezzük a szakmai felkészítést. Ennek intézményes kerete a Megyei Államigazgatási Kollégium, illetve szakmai munkacsoportjai lesznek.

A központi képzés eredményességéhez, az egységes és törvényes jogalkalmazási gyakorlat kialakításához feltétlenül szükségesnek tartjuk a hatósági ügyintézésben résztvevő vezetők és ügyintézők Ket. hatálybalépése utáni szakmai képzését is. Ezek pontos tartalmát, időbeni ütemezését a jogszabály alkalmazásával kapcsolatban felmerült gyakorlati tapasztalatok ismeretében határozzuk meg.

A köztisztviselők előzetes felkészítése során szakmai tájékoztató anyagokat állítunk össze az ismeretanyag alaposabb elsajátítása céljából. Ennek összeállításában részt vesznek a megye címzetes főjegyzői, városi jegyzői, valamint a megyei főjegyző is. Az informatika nyújtotta lehetőségeket kihasználva a hivatali portálon is hozzáférhetővé tesszük a szakmai anyagokat. A honlapon a köztisztviselők részére külön internetes fórumot kívánunk működtetni a törvény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémák megoldásához.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu