Kecskemét és térsége közoktatási intézménye 2007/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Kecskemét és térsége közoktatási intézménye 2007/6

IX. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Hamzáné Lakó Judit Kecskmét és térsége kistérségi irodavezető



A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2004. június 30-án jött létre 18 települési önkormányzat összefogásával. Kiemelt feladatai közé tartozik – többek között – a települések összehangolt fejlesztése, a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintű működtetése, családsegítés, egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása, közoktatási intézmény fenntartása.

 

 A közoktatási törvény 2006. évi módosítása teremtette meg olyan szervezeti megoldások megvalósításának lehetõségét, amelyeket eddig a magyar közoktatásban nem lehetett alkalmazni. A legjelentõsebb változás a tizenkét évfolyamos egységes iskola bevezetése, amely szervezetileg alkalmas arra, hogy a tanulók számára az 1. évfolyamtól a 12. évfolyamig biztosítsa a különbözõ képzési szintek összehangolt egymásra épülését és a folyamatos továbbhaladást. A közoktatási törvény szerint az általános iskola, akár nyolc, akár nyolcnál kevesebb évfolyammal mûködik, egységes középiskola tagintézményeként is mûködhet.

 

A települési önkormányzatok közoktatási feladatait akkor indokolt többcélú kistérségi társulás keretében megszervezni, ha a választott megoldás magasabb színvonalon biztosítja a település óvodai és általános iskolai ellátását annál, mint amit az önkormányzat önállóan biztosítani képes.

 

A fenti jogszabályi keretek figyelembevételével, a kistérség által felkért közoktatási szakértõ feladatellátási koncepciójavaslata alapján kistérségünk 4 települése – Kecskemét, Fülöpháza, Kunbaracs és Városföld – döntött úgy, hogy nevelési- oktatási intézménye fenntartói jogát átadja a társulásnak.

 

Mindezek értelmében 2007. július 1. napjától – országosan az elsõk között – a társulás saját intézményt tart fenn Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda elnevezéssel. A székhely Kecskeméten, a Kvarc u. 2. szám alatt található; tagintézményei két kecskeméti tagiskola – egy szakközépiskola és egy általános iskola –, illetve a három csatlakozott település általános iskolája és óvodája.

 

E közös igazgatású közoktatási intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, fenntartója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, felügyeleti szerve a társulási tanács. Az intézmény vezetésével a tanács – 1 év határozott idõre – Czenéné Balla Katalint bízta meg, aki ezt megelõzõen a Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóhelyettese volt. Az intézmény szervezeti felépítését, mûködését meghatározza, hogy többcélú, egységes és közös igazgatású. Vezetõségének tagjai – az intézmény igazgatóján kívül – a tagintézményegységek vezetõi, a gazdasági vezetõ, illetve a havonta tartott értekezletek meghívott részvevõje a kistérségi iroda vezetõje is. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény szervezeti és mûködési szabályzata szerint egységes a nevelõtestület, egy SZMSZ készült; az egységes pedagógiai programot, a helyi tantervet és az óvodai nevelési programot a tagintézmények részprogramjai egészítik ki. Intézményi szinten is meg kellett szervezni a munkaközösségeket. A szervezeti és szakmai kérdésekben önálló intézményegységekben elkülönül a vezetési feladatok ellátása a többi intézményegység vezetésétõl.

 

Jelenleg 133,5 szakmai és 39 technikai státuszt töltenek be az intézményben dolgozók , akik összesen 1752 diákot és 100 óvodást látnak el, az intézmény 2007 II. félévi költségvetési elõirányzata 327 077 E Ft.

 

Városföldön az oktatási intézmény változatlan formában mûködik tovább, a gyerekek helyben járnak óvodába, iskolába. Kunbaracson létszám- és finanszírozási problémák miatt döntött úgy a település önkormányzata, hogy csak az alsó tagozatos osztályokat kívánja helyben megtartani, Fülöpházán pedig – az alacsony tanulólétszám miatti 1-4-es csoportösszevonást elkerülendõ – íratta be a szülõk nagy része gyermekét a kecskeméti tagintézménybe, így itt mind az alsó, mind a felsõ tagozaton szünetel az oktatás. Az utóbbi két településen az óvodai ellátás változatlan formában folyik tovább. A társulás biztosítja – a fenti okok miatt – 47 fülöpházi és 3 kunbaracsi tanuló beutazását iskolabusszal, kísérõ tanár segítségével.

 

A többcélú kistérségi társulás keretében fenntartott intézmény óriási elõnye, hogy az alapközoktatási normatívák mellett olyan kiegészítõ források lehívására is jogosult, amelyek nem állnak rendelkezésére a települési önkormányzatoknak. A kiegészítõ normatíváknak köszönhetõen csökkennek a csatlakozott települési önkormányzatok közoktatással kapcsolatos fajlagos kiadásai.

 

A társulás által fenntartott iskola az elõdintézmények összes támogatásához képest – 2007 utolsó negyedévi adatok alapján – megközelítõleg 15%-kal több normatív támogatásra jogosult. A társulás lehetõséget biztosít a kistelepüléseken élõ gyermekeknek arra, hogy magasabb színvonalú oktatáshoz jussanak, illetve további elõnyt jelent, hogy a 8. osztály elvégzése után biztosított a továbbhaladásuk, ha ebben a középiskolában szeretnének továbbtanulni. ■

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu