Kistérség a Vasi Hegyháton 2008/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vas Megye

Kistérség a Vasi Hegyháton 2008/2

X. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Dr. Ódor Ildikó jegyző munkaszervezet-vezető VasvárA kistérség a 23 településével Vas megye déli részén helyezkedik el. Elmaradott, hátrányos helyzete évtizedek óta fennáll, jelenlegi besorolásával a kedvezményezetti kistérségi kategóriába tartozik.

 

A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Nagytilaj, Mikosszéplak, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes községek és Vasvár város összefogásával alakult meg, az 1996-ban létrejött Területfejlesztési Társulás jogutódjaként.
Központja Vasvár az államalapítás idején az egyik nyugati határvármegye, a később róla elnevezett Vasvár vármegye székhelye volt. E rangját az 1578. évi országgyűlési határozattal a török veszély idején veszítette el. Az egykori szabad királyi városi jog és a városi rang elvesztése, majd késői (1986. évi) visszaszerzése a vonzáskörzetre is hátrányosan hatott.
Így a történelmi múlt hányattatásait nézve, nagyon fontos a kistérségi összefogás és a kölcsönös együttműködés. Ezt ismerték fel a környező települések képviselői, mikor a kezdeti aggályokat leküzdve elég korán létrehozták e szervezetet. A munkaszervezeti teendőket a megalakulás óta a székhely település Polgármesteri Hivatala látja el.
A társulási feladatok jobb ellátását szolgálja a pályázati támogatásból beszerzett 50 személyes teljesen felszerelt új közösségi busz, mely az iskolajáratokon kívül egyéb kulturális, szociális célokat is szolgál.
A többcélú kistérségi társulás a feladatkörei felvállalásakor kiemelt figyelmet fordított a közoktatási és nevelési feladatok szervezésére, így a mikrokörzetekben 8 intézményfenntartó társulás működik óvodák és általános iskolák fenntartására.
A pedagógiai és szakszolgálati feladatok körében szintén mikrokörzetenként történik a logopédiai ellátás, és a továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás.
A körzetközpont általános iskolája biztosítja a kistérségre kiterjedően a gyógypedagógiai tanácsadást, fejlesztő felkészítést és a gyógytestnevelést.
Kiemelést érdemel még a kistérségi „Közoktatás-fejlesztési Stratégia” megalkotása. Ebben a helyzetelemzés kitér a régióra, a kistérségre, illetve azon belül a mikrokörzetekre. Felvázolja a társadalmi-gazdasági környezet várható alakulását és a célszerű fejlesztési irányokat. Megfogalmazásra került az ágazati jövőkép a prioritásokkal és fenntarthatósággal együtt, mely képes kialakítani a kompetencialapú, minőségelvű közoktatási intézményhálózatot.
A szociális ellátások területén a többcélú kistérségi társulás széleskörű közszolgáltatást nyújt a családsegítés, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás: idősek klubján és a fogyatékosok nappali intézményén keresztül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés területén.
A gyermekvédelem terén a társulás feladatköre a gyermekjóléti szolgálatra, a családok átmeneti otthona és a családi napközi működtetésére terjed ki.
A szociális és gyermekjóléti társulási hatásköröket 15 éve a székhelytelepülésen e feladatkörökben színvonalasan tevékenykedő Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány biztosítja feladatellátási szerződéssel, mindenki megelégedésére.
A kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának megalkotása révén a Társulási Tanács teljes körűen gondoskodik a településekre kiterjedően is a kötelező alapszolgáltatások biztosításáról. A meglévő és felvállalt szociális szolgáltatások és ezek fejlesztésére tett elképzelések széles körűek és biztosítják az esélyegyenlőség hozzáférését.
Az egészségügyi feladatok körében hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet működik teljes felszereltséggel a kistérség lakosságának jobb ellátása érdekében, melyet a székhelytelepülés Egészségügyi Alapellátó Intézménye működtet.
A mozgókönyvtári feladatok ellátása 18 településen történik, melyet a székhelytelepülés önkormányzatának könyvtára biztosít. Ennek előnye, hogy a városi könyvtár évek óta elnyerte a „Könyvtárpártoló önkormányzat” címet jelentős könyvállományára és beszerzésére tekintettel. Így a térségi feladatellátás során nemcsak a társulás állománya, hanem a vasvári könyvek, kiadványok is kölcsönösen forognak.
A belső ellenőrzési teendőket a kistérség költségvetési szerveinek vonatkozásában felladatellátási szerződéssel egy gazdasági társaság látja el. E hatáskör társulási felzárkózásának előnye, hogy ezt megelőzően több településen nem volt megoldott e feladat ellátása.
A gazdaság- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi hatáskör feladatellátását a társulás azért vállalta, mert a térség gazdaságilag fejletlen, magas a munkanélküliség, alacsony a bérszínvonal, s a lakónépesség elöregszik. Itt a vidéki turizmus, idegenforgalom fejlesztését tűztük ki célul. E körben Kistérségi Egyeztető Fórum működik, melyben az önkormányzatokon kívül a gazdasági és a civil szféra is képviselteti magát.
A területfejlesztés kiemelt szerepet játszik a társulás tevékenységében:
Elkészült többcélú kistérségi társulás területfejlesztési koncepciója, mely vizsgálja a demográfiai változásokat, a környezeti állapotot, a műszaki infrastruktúra helyzetét, a kulturális értékeket, az esélyegyenlőség kérdéseit, a területfejlesztés céljait és irányait a stratégiai és operatív programok meghatározásával.
Együttműködési megállapodás keretében részt vettünk a Pannon Helyi Klaszter Társulás munkájában. Ennek célja a helyi hagyományos kézműipari, mezőgazdasági termékek fejlesztése, előállítása, e termékek piacra jutásának elősegítése.
A társulás szervezésében, koordinálásával történt az AVOP LEADER helyi akciócsoport megalakítása 49 pályázóval. Ennek sikere a 100 millió forint értékű pályázati összeg elnyerése, melynek keretéből gazdasági társaságok, magánszemélyek, alapítványok is részesültek pályázataik révén.
A Hegyháti Foglalkoztatási Paktum megalakítása szintén pályázati támogatásból valósult meg. A munkahelyteremtés elősegítése mellett e szervezet célja a társulás közreműködésével a partnerség kialakítása a munkaerőpiaci szereplők közt.
Összegzésként megállapítható, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása a térségben a szélesebb körű színvonalas közszolgáltatások kiterjesztését szolgálta, a megvalósult fejlesztésekkel együtt. E nélkül nem értünk volna el ilyen eredményeket, s további célkitűzéseinknek is a körzeti közös gondolkodás és feladatellátás a záloga.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu