Települési Értékvédelmi Támogatás 2010

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Települési Értékvédelmi Támogatás 2010

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA pályázatokat 2010. június 30-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) sz., a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló rendeletének 14-17. §-ai értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére "települési értékvédelmi támogatás"-t hozott létre.

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.

Ilyenek többek között:

Online Lakásbiztosítás
a., Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
– kerítés
– kapuzat
– előlépcső, előkertben lévő kertépítészeti elemek
– előtető
– homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka – mentesítése
– külső nyílászárók
– tető
– terasz
– valamint ezek tartozékai, díszítései.
b., Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint
– kapualj
– lépcsőház
– udvar
– belső közös terek
– valamint ezek díszítései és tartozékai.
c., Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések. A támogatás elnyerésében elsőbbséget élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére jogerős hatósági döntés kötelez.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

1. Általános feltételek:
– az érintett épület helyrajzi számát; az elvégezni kívánt munka leírását
– amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formája, közhasznúsági minősítése,
bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, bankszámlaszáma
– az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot;
– a területi építészkamarák által vezetett tervezői névjegyzékben szereplő építészmérnök (tervező) által készített műszaki leírást, amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység
– fénykép-dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról;
– kamatmentes kölcsön pályázata esetén előzetes hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;
– az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
– a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást – amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor
a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
– a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
– a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;
– a megpályázott pénzösszeg megjelölését és felhasználásának tervezett módját;
– előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
– kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást legkésőbb 2011.december 30-ig elvégzik
– a mellékelt pályázati űrlapot 2 példányban kitöltve
– a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatokat ( a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1-3. mellékletei tartalmazzák. A Települési Értékvédelmi Támogatás 2010. pályázat döntés- előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora a pályázati kiírás 4. számú mellékletében található.

2. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek is szükségesek:
– lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;
– társasházaknál kamatmentes kölcsönre történő pályázat esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog;
– a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító meghatalmazás – amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
– kamatmentes kölcsönre való pályázat esetén albetétenkénti tulajdoni lapok 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
– kamatmentes kölcsön pályázata esetén, amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul;

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága bírálja el, a Kulturális Bizottság egyetértésével. Az elbírálásra a főjegyző előterjesztés formájában javaslatot tesz.
A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 2-5 év, az elnyert, visszatérítendő kölcsön összegétől függően. (A visszafizetésre a kölcsönadó 2011. október 1-ig fizetési moratóriumot enged.)

A kiíró Bizottságok határozzák meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.


A nyertes pályázókkal a főjegyző megállapodást ill. kölcsönszerződést köt. A megállapodásnak (kölcsönszerződésnek) tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit.
Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre jogosító, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással, továbbá – társasház esetén – a társasház-tulajdonosok ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratban nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg erejéig jegyezhető be jelzálogjog.


A kamatmentes kölcsön összegének erejéig – a hatályos jogszabályok keretei között – az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni.
Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén a kölcsön hátralevő összegét és annak mindenkori jegybanki kamatait a pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni.


A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bíráló bizottságok, szükség esetén mások közreműködésével ellenőrzi.
A pályázatokat 2010. június 30-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1052 Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.


A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani – akár postai úton küldik, akár személyesen adják be -, a borítékra kérjük ráírni:
"Települési Értékvédelmi Támogatás 2010."


A beküldött pályázatokat a kiírók 2010. szeptember 30-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.


A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu