A Ket. alkalmazása 2006/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

A Ket. alkalmazása 2006/4

VIII. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Kajári Gyula vezető főtanácsos Rácskainé dr. Ács Beáta hatósági főosztályvezető-helyettesA közigazgatási hivatal kiemelt feladata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – Ket. – alkalmazásának segítése.

 

Már a törvény hatálybalépése előtt jelentős munkát végeztünk e téren.
Jogharmonizáció
A közigazgatási hivatal segítette és koordinálta a képviselő-testületek jogharmonizációs tevékenységét. A 1145/2004. (XII.22.) Korm. hat. 6. pontja alapján ugyanis a helyi önkormányzatoknak a Ket. hatálybalépésének napjáig gondoskodniuk kellett a helyi rendeletek különös eljárási szabályainak a Ket-tel, illetve a magasabb szintű különös eljárási szabályokkal való összhangjának a megteremtéséről. A képviselő-testületek 98 %-a határidőben eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének. 2005. december 31-ig pedig a megye valamennyi településén befejeződött a jogharmonizációval összefüggő rendeletalkotási tevékenység. Ennek eredményeként 103 új és 333 módosító rendelet született, továbbá 1526 volt a felülvizsgált és nem módosított rendeletek száma. Igen rövid idő alatt végeztük el a helyi jogszabályok törvényességi ellenőrzését, melynek során a módosító rendeletek kevesebb mint 10 %-ában, az új rendeleteknél pedig mindössze 10 esetben tettünk törvényességi észrevételt.
Ez – lényegében – azt mutatja, hogy a képviselő-testületek döntései törvényesek voltak.
Képzés
A Ket. bevezetését szolgáló ismeretanyag elsajátítása céljából 2005. június 2-től 2005. október 28-ig 1040 fő köztisztviselő felkészítéséről gondoskodtunk. Összesen 253 fő kapott öt napos képzést a szakértői szintű felkészítő program keretében. A két napos felkészítő programon pedig 787 fő vett részt.
A résztvevők túlnyomó többsége – 81 %-a – az önkormányzatoktól érkezett.
A képzési igények felmérése a Ket. hatálybalépését követően is folytatódott és 2006-ban további 94 fő részére tartottunk két napos képzést.
Jogalkalmazás
A jogalkalmazók munkáját „forródrót” működtetésével és a honlapunkon közzétett szakmai anyagokkal segítjük. Az új eljárási törvénnyel kapcsolatban bárki tehet fel kérdéseket e-mailben, illetve telefonon, melyekre a válaszokat rövid időn belül megadjuk. A Ket. jogszabályhelyeit követve honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük az elektronikus úton érkezett kérdéseket. Eddig – az ország minden részéből – 129 kérdést tettek fel, amely a válaszokkal együtt segítheti az érdeklődök jogalkalmazási tevékenységét.
A Ket. rendelkezéseire figyelemmel számos iratmintát készítettünk, illetve dolgoztunk át, melyek honlapunkról letölthetők.
A nyelvhasználat újraszabályozására tekintettel, a jegyzők közreműködésével összeállítottuk a megyénkben tolmácsolást vállalók jegyzékét.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük és közzé tesszük azokat a jogszabályokat, amelyek a Ket-tel összefüggésben jelennek meg, illetve módosulnak.
A Belügyminisztérium még a Ket. hatálybalépése előtt, a közigazgatási hivatalok szakembereire építve monitoring rendszert hozott létre. A hivatalunknál kijelölt szakértő kéthetente küld jelentést a Ket. Munkacsoporthoz, melyben lehetőség van a Ket. módosítására irányuló javaslatok megtételére, valamint jogértelmezéssel kapcsolatos kérdések megfogalmazására is. A Ket. Munkacsoport létrehozásával párhuzamosan alakult meg a Ket. Szakértői Bizottsága. A bizottság már 24 állásfoglalást adott ki nagyobb jelentőségű jogalkalmazási kérdésekben. Ezen állásfoglalások, valamint a monitoring jelentésekben megküldött jogalkalmazási kérdésekre adott válaszok folyamatos közzétételéről – az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében – ugyancsak gondoskodunk.
A Ket. hatálybalépését követően különös figyelemmel kísértük, a gyakorlati alkalmazásának kezdeti tapasztalatait is. Fontosnak tartottuk a mind zökkenő-mentesebb átállást, valamint azt, hogy a kezdeti bizonytalanságokat mielőbb felszámoljuk. Az előzőek érdekében ellenőrzéseink során az új eljárási törvény érvényesülését, alkalmazását is vizsgáltuk.
Tapasztalataink szerint Fejér Megyében – jellemzően – a következő jogalkalmazási gondok merültek fel a Ket.-tel kapcsolatban:
– a törvény időbeli hatályának értelmezése,
– a végzés-formát igénylő döntések (intézkedések) köre,
– az egyes iratfajták (különösen a végzés és határozat) új tartalmi elemeinek alkalmazása,
– a Ket. és a különös eljárási jogszabályok viszonya.
A Ket. rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Ennek kapcsán értelmezést igényelt az „ügy” és az „eljárás” fogalmának mibenléte, eltérő tartalma. A Ket. Szakértői Bizottság 3. számú állásfoglalása rendezte ezt a kérdést. A jogalkalmazóknak – a Ket. hatálybaléptető rendelkezésére figyelemmel – nehézséget okoz, hogy a két eljárási törvényt (Áe. és a Ket.) hosszabb időtartamon át kell egymás mellet alkalmazni.
A Ket. Szakértői Bizottság 9. számú állásfoglalása adott egyértelmű választ arra is, hogy a közigazgatási hatóságnak mely esetekben kell végzést hoznia, illetve mikor elegendő a hivatalos levél formájában történő érintkezés.
A Ket. tételesen rögzíti a határozat és a végzés kötelező tartalmi elemeit, melyek a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen bővültek. Gyakori kérdés volt, hogy e döntéseknek minden esetben tartalmazniuk kell-e az egyes elemeket, vagy azok, adott esetben nem aktuális része esetenként elhagyható-e. Az általunk képviselt álláspont szerint valamennyi törvényi tartalmi elem kötelező, feltéve ha az ügy jellege azt nem zárja ki.
A különös eljárási szabályokkal való viszony, esetenként azok elsődlegessége a kezdeti időkben többször sérült. Napjainkra kialakulni látszik a több eljárási szabály együttes és jogszerű alkalmazásának gyakorlata.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu