A Ket.-monitoring rendszer kialakítása Bács-Kiskun megyében 2005/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal

A Ket.-monitoring rendszer kialakítása Bács-Kiskun megyében 2005/6

VII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Fehér KornéliaA közel ötven éven keresztül alkalmazott, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv.-t 2005. november 1-jével felváltja egy korszerűbb, a mai kor követelményeit figyelembe vevő, s elsődlegesen az állampolgárok „kiszolgálását” feladatul tűző, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv (Ket.).

 

Az 1957. évi IV. tv.-t átfogóan módosító 1981. évi I. tv. is tett már lépéseket annak érdekében, hogy az állam és az ügyfél alá-fölérendeltségi viszonya mellett az államigazgatási jogviszony alanyainak mellérendeltségi helyzetét feltételező szabályokat tartalmazzon. A 2004. évi CXL. Tv. is ennek a törekvésnek kíván eleget tenni, amikor a közhatalom szolgáltató funkcióját tartja szem előtt, s arra törekszik, hogy jelentősen csökkenjen az ügyfelekre háruló eljárási teher, ennek érdekében bevezeti az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét és számtalan olyan új jogintézményt vezet be, amely ezt a célt szolgálja.

A Ket. 2004. december 28-i kihirdetése, s annak 2004. november 1-i hatálybalépése közti idő lehetőséget ad arra, hogy az új, korszerű közigazgatási törvény alkalmazására az államigazgatási és a közigazgatási szervek felkészülhessenek, s ezzel zökkenőmentessé tegyék a törvény hatálybalépésével kapcsolatos nehézségek leküzdését.
A Belügyminisztérium különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy már a Ket. hatálybalépését megelőzően kiépüljön egy monitoring rendszer, amely a közigazgatási hivatalok szakértői hálózatára épülve folyamatos információkat szolgáltat a törvény bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról, és indokolt esetben jelzést ad a minisztérium vezetése számára a beavatkozás szükségességéről. Mindezek megvalósítására az alábbiakban felsorolt intézkedésekre került sor:
– A megyei államigazgatási kollégium határozatot fogadott el arról, hogy, havonta napirendjére tűzi és áttekinti át a Ket. bevezetésével, illetve a jogalkalmazással kapcsolatos tapasztalatokat. Az elhangzottakról minden lényeges kérdésre ki terjedő összefoglaló készül.
– A hivatalban a Ket. bevezetésével, majd alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldása érdekében két kontaktszemély került kijelölésre, akivel mind a Belügyminisztérium, mind a megyében működő közigazgatási szervek, illetve más a hatósági ügyintézéssel kapcsolatba kerülő szervek kapcsolatot tudnak tartani.
2005. október 1-től 5 ügykörben 5 „forródrót” működik, annak érdekében, hogy az ágazati, illetve speciális szakmai kérdésekre minél gyorsabb és szakszerűbb választ adhassunk.
Az öt ügykör:  1. Általános hatósági kérdések: dr. Vida Mária  (76/513-725)
                        2. Műszaki ügyek:                      dr. Sipos József (76/513-735)
                        3. Gyámhivatal:                          dr. Gömöriné dr. Iványi Margit (76/513-743)
                        4. Szociális ügyek:                      Turupuliné dr. Polyák Katalin (76/513-730)
                        5. Fogyasztóvédelem:                 dr. Fodor Zoltán (76/513-750)
A fentiek mellett hivatalunk internetes honlapján (www.bacskozig.hu) már elérhető a
„Ket. help-desk” amelyen a honlapra látogató bármikor felteheti a Ket.-tel kapcsolatban felmerülő, röviden megfogalmazott kérdését, valamint az oda már korábban feltett kérdéseket, s azokra adott válaszokat is megismerheti.
– A Ket. képzések megyei tapasztalatairól és a képzések során felvetődő esetleges jogértelmezési problémákról összefoglaló anyag készült.
– Elkészült egy átfogó megyei intézkedési terv a fentiekben meghatározott feladatok végrehajtására,, amelyben az egyes főosztályok által vállalt– a cél érdekében történő – feladatatok fogalmazódtak meg.
A Hatósági Főosztályon végzett munka színvonala döntően befolyásolja, hogy az állampolgárok és szervezeteik milyen képet alkotnak az egyes közigazgatási szervekről. A Ket. hatálybalépésével, új szabályaival és jogintézményeivel az a cél, hogy az „ügyfélbarát közigazgatás”, illetve a „szolgáltató közigazgatás” ténylegesen megvalósulhasson. Mindezeken túl a társhatóságokkal és a civil szervezetekkel is szükséges a széleskörű kapcsolatfelvétel a Ket. hatályosulása érdekében. A Hatósági Főosztály által megfogalmazott és elfogadott intézkedési terv ezekre az alapelvekre építve dolgozta ki részletesen a tennivalókat.
A Belügyminisztérium által a közigazgatási hivatalokhoz eljuttatott feladattervre és az 1145/2004. (XII. 22.) Kormányhatározatban foglaltakra tekintettel kiemelt feladat a Ket. hatálybalépésével kapcsolatos helyi jogalkotási feladatok végrehajtásának törvényességi ellenőrzése. A Törvényességi és Ellenőrzési Főosztály már februárban részt vett annak a megyei ütemtervek az elkészítésében, amely a települések jegyzői és a törvényességi ellenőrzési főosztály feladatait és azok ütemezését tartalmazza. A hivatal által elkészített intézkedési terv ezzel szemben kizárólag a főosztályok feladatait állapítja meg részletesen.
A Koordinációs és Szervezési Főosztály szerteágazó feladatköréből adódóan számos területet tekintett át abból a célból, hogy feltárja azokat a tevékenységeinket, melyek intézkedéseket igényelnek a Ket. hatálybalépése kapcsán.
A megyei intézkedési tervben elsősorban a koordinációs feladatok kerültek nevesítésre, kiemelten kezelve a Megyei Államigazgatási Kollégium működését érintő lépéseket, valamint az önkormányzatokkal és egyéb állami és civil szervezetekkel a kapcsolatfelvételből adódó tennivalókat.
Főosztály munkájában 2005-ben és a következő években nagy hangsúlyt kap a köztisztviselők képzése, továbbképzése is, különös tekintettel a Ket. oktatásokra.
Az ügyfelek felé irányuló kommunikáció és tájékoztatás fontos a Ket. hatálybalépése kapcsán, ezért sajtó-és kommunikációs terv is készült annak érdekében, hogy a szükséges információk a médián keresztül eljussanak az állampolgárokhoz.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu