Földhivatali adatszolgáltatás szabályai 2005/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Földhivatali adatszolgáltatás szabályai 2005/6

VII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Bende Ildikó dr.
tanácsos
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal


A díjak, s így a földhivatali adatszolgáltatásért fizetendő díj bevezetésének általános szabályait az illetékekről szóló, módosított 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 67. §-a tartalmazza, melynek (1) bekezdésében foglaltak szerint egyes államigazgatási eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) díjat kell fizetni.

Az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő szolgáltatásról szóló 41/2002. (V.14.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza a földhivatali adatszolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettséget. 2005. május 20-ai hatállyal ezt módosította a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a 43/2005. (V.5.) FVM rendeletével.

A módosítás folytán a R. I. számú mellékletének 1/d. pontjában megfogalmazott megjegyzés szerint papír alapú és számítástechnikai adathordozón (pl. mágneslemez) történő adatszolgáltatás esetében a díj mértéke növelhető a kérelmező részére történő adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos igazolt költségekkel. A kért adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos igazolt költségek a 6. §-ban meghatározott adatkérők ─ köztük a költségvetési szervek ─ részére is felszámíthatóak.
A Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a 2005. május 26-án kelt levelével megkereste Hivatalunkat, hogy tájékoztasson bennünket – valamint rajtunk keresztül a felügyeletünk alá tartozó intézményeket ─ a jogszabályváltozásról, továbbá mellékelt egy előzetes költségkalkulációt, amely költségeket a jövőbeni adatszolgáltatások során minden esetben felszámítanak majd a Körzeti Földhivatalok.
Az Itv. 67. § (3) bekezdése alapján a fizetendő díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az adott eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre fedezetet biztosítson. Változó költségigényű eljárások (szolgáltatások) esetében a díj összegét átalány jelleggel kell meghatározni. A díjköteles eljárásért (szolgáltatásért) megállapított díjon felül az ügyfél terhére illeték vagy egyéb költség – kivéve a díjat külön jogszabály alapján terhelő adót – nem számítható fel.
Ez utóbbi jogszabályhely alapján a díj már magában foglalja az eljárással felmerült valamennyi költséget, azon felül további költségek nem számíthatóak fel. Értelemszerűen amennyiben valamely szerv díjmentes, mentesül a díjban foglalt költségek megfizetése alól is, a díjon kívül semmiféle eljárási költség nem követelhető tehát tőle.
A Megyei Földhivatal által Hivatalunk megküldött levélben foglaltak szerint a Körzeti Földhivatalok a személyes és tárgyi díjmentességben részesülő adatigénylők esetében tulajdonképpen átalánydíjakat számítanának fel (postaköltségre stb-re), holott a R. Melléklete az igazolt költségek megfizettetésére ad felhatalmazást, így – annak hatályban maradása esetén ─ esetenként kellene felszámítani a felmerült igazolt költségeket.
A fenti jogszabályhelyek miatt, arra hivatkozással, hogy a módosítás megítélésünk szerint nincs összhangban az Itv. 67. § (3) bekezdésében foglaltakkal, ezen túl lényegesen érinti az önkormányzatok, illetve Hivatalunk munkáját is, kértük a Pénzügyminisztérium Illetékek és önkormányzati adók főosztályának állásfoglalását a jogszabály-módosítással kapcsolatban. Számos ügyben ugyanis (pl. építésügyekben, telepengedélyezési ügyekben) hivatalból, az ágazati jogszabályok előírásai szerint kell megkérni a tulajdoni lap másolatokat stb., s amennyiben ezek költségét a költségvetési szerveknek is meg kell fizetniük, az súlyos terhet ró a megkereső szervekre.
Megkerestük továbbá a Bács-Kiskun Megyei Földhivatalt, hogy a 2005. május 25-én kiadott tájékoztató visszavonását illetve módosítását szíveskedjenek megfontolni.
A Pénzügyminisztérium 2005. augusztus 1-jei tájékoztatása szerint megkeresésünket és a módosítással kapcsolatban kifejtett ellenvéleményünket megküldte a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak, hogy álláspontjukat kialakíthassák a kérdésben.
A Megyei Földhivatal megkeresésünkre érkezett válaszában arról tájékoztatta Hivatalunkat, hogy az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályával történt egyeztetés folytán, az egységes joggyakorlat kialakításáig a 2005. május 20. előtti jogszabályoknak megfelelően nem számítanak fel költségeket az önkormányzatoknak, illetve más megkereső államigazgatási szerveknek, azaz a díjbeszedést felfüggesztik.
E cikk megírásáig ellenkező tartalmú levél nem érkezett hozzánk illetve jogszabály-módosításra sem került sor, ezért a jogszabályi előírás ellenére jelen pillanatban továbbra sem számítanak fel költségeket a Körzeti Földhivatalok az adatszolgáltatásukért a költségvetési szervek és más díjmentes szervek terhére.
2005. november 1-én hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.), melynek preambulumából következően a szolgáltató közigazgatás kialakítása a cél.
Ezt szolgálják a Ket. 26. § (1) bekezdés c.) pontjában és 36. § (2) bekezdésében foglalt szabályok, amelyek értelmében az eljáró közigazgatási szervnek kell beszereznie minden olyan adatot, amelyet hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.
A Ket. hatálybalépésével tehát szaporodni fog azon ügyek köre, ahol az önkormányzatok szerzik be a Földhivataloktól a tényállás tisztázásához szükséges adatokat, ezért fokozottan megnő az igény arra, hogy azok ne számoljanak fel költségeket az önkormányzatok terhére.

 

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu