Belső ellenőrzési feladatok ellátása 2004/5

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Költségvetés

Belső ellenőrzési feladatok ellátása 2004/5

VI. évfolyam, 5. lapszám
Szerző(k):
Ágoston Károlyné, Artner Lászlóné

Nagykanizsa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatait az általa fenntartott 40 intézmény működésén keresztül látja el.

Az alábbi intézményekben kell belső ellenőrzésről gondoskodni:

        hét egészségügyi és szociális intézmény;

        huszonhét nevelési és oktatási intézmény;

        három kulturális és művelődési intézmény;

        négy további intézmény.

Az intézmények pénzügyi – gazdasági feladatait 2003. december 31-ig a városi kórház kivételével az önállóan gazdálkodó Városi Kincstár látta el. 2004. január 1-jétől az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer bevezetése és működtetése érdekében megszüntetésre került a Városi Kincstár, az általa ellátott feladatokat a Polgármesteri Hivatal Kontrolling és Gazdálkodási Osztályai vették át.

Jelenleg az intézményhálózat egy önállóan és negyven részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervből áll.

Ellenőrzési feladatok felülvizsgálata

A pénzügyi gazdasági feladatok átszervezése és az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi változások szükségessé tették az ellenőrzési feladatok felülvizsgálatát. Ennek eredményeként a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal Együttműködési Megállapodást kötött, melyben rögzítésre került, hogy

        a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés feladatait a Polgármesteri Hivatal szakosztályai és a részben önállóan gazdálkodó intézmények megosztva látják el,

        a belső ellenőrzési tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

A folyamatba épített ellenőrzés működése érdekében az Együttműködési Megállapodásban konkrétan meghatározásra került:

        a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítési rendje (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalás, kifizetések);

        a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyásának illetve ellenjegyzésének a folyamata;

         a gazdasági események elszámolása, a beszámoló elkészítésének menete.

Annak érdekében, hogy a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályozása megfeleljen, a jogszabályi előírásnak a jövőben el kell készíteni az ellenőrzési nyomvonalat (amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges illetve táblázatokba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírása) valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a belső ellenőrzési feladatokat 2004. január 1-jétől a Jegyzői Kabinet Személyzeti és Törvényességi Irodáján belül négy fő látja el, akik a jogszabályban előírt felsőfokú iskolai végzettséggel és emellett felsőfokú szakmai képesítéssel is rendelkeznek (2 fő mérlegképes könyvelői, 2 fő adótanácsadói végzettséggel).

Belső ellenőrzési alapszabályunk

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően készült el a belső ellenőrzési kézikönyv részét képező Belső Ellenőrzési Alapszabály, amely tartalmazza a belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait, valamint a Belső Ellenőrök Szakmai Etikai Kódexe.

A részben önállóan gazdálkodó intézményekkel kötött Együttműködési Megállapodás alapján az Alapszabályt kiterjesztettük az érintett intézményekre.

A Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutató alapján készültek el a Belső Ellenőrzési Kézikönyv további fejezetei. Ez a kézikönyv többek között tartalmazza a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, módszertani útmutatókat, az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, szakaszait.

Idei ellenőrzéseink

A 2004. évi ellenőrzési munkaterv a kormányrendeletben meghatározott, a belső ellenőrzés feladataként felsoroltak figyelembevételével került összeállításra.

A tervezett kilenc ellenőrzés összesen 17 intézménynél történik. Az ellenőrzés tíz intézménynél a hatékonyságot, kettőnél az eredményességet, míg a továbbiaknál a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és a pénzkezelés rendjének vizsgálatát érinti.

Az eddig lefolytatott ellenőrzések az alábbiakra terjedtek ki

        a 2003. évi pénzmaradvány felülvizsgálatára az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél.

        a személyi és tárgyi feltételek meglétére, a férőhelyek kihasználtságának alakulására, a 2003. évi fajlagos mutatókra jutó kiadások összevetésére az állami normatívával.

        a bekövetkezett vagyongyarapodásra, vagyonnyilvántartásra, valamint a számviteli bizonylati rendre.

        az ellátott feladatok összhangban vannak-e az Alapító Okiratban foglaltakkal, továbbá a gazdálkodás szabályszerűségére és a pénzügyi fegyelemre.

        a 2003. évi költségvetés teljesítésére, az előirányzat módosítások indokoltságára, a gondozotti térítési díjak kezelésére, a gondozottak érték és vagyonmegőrzésére, annak nyilvántartási rendszerére.

A vizsgálatok során tapasztaltakról minden esetben ellenőrzési jelentés készül, mely összefoglaló rövid, tömör értékelést is tartalmaz. A hiányosságok feltárása mellett a jelentés rámutat az eredményekre is, továbbá ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a szabályszerű, hatékony és gazdaságos működés érdekében. Az ellenőrzési jelentések lezárását követően, a vizsgálatot végzők által levont következtetések, illetve javaslatok alapján az érintett intézmények intézkedési terveket készítettek.

Szűkös erőforrásaink

Ahhoz, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 40 intézménynél minden évben sor kerüljön belső ellenőrzésre, illetve, hogy a kormányrendeletben előírt megbízhatósági ellenőrzés megvalósuljon a polgármesteri hivatalnál jelenleg foglalkoztatott 4 fő ellenőr kevésnek bizonyul.

A lehetőségeihez képest a 4 fős revizori csoport mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen a rendeletben illetve a közzétett módszertani útmutatásokban megfogalmazott követelményeknek. A belső ellenőrzési rendszer hatékony és magas színvonalú működéséhez elengedhetetlenül szükséges a szakmai ismeretek magas színvonalú elsajátítása nemcsak a belső ellenőrök, de az intézményeknél foglalkoztatott pénzügyi szakemberek részéről is. Mindehhez lehetővé kell tenni a szakmai képzéseken, fórumokon való részvételt, s ösztönözni a szakemberek közötti együttműködést.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu