Bombariadó 2000/1

A közigazgatás szakmai fóruma

Budapest / Cikkek

Bombariadó 2000/1

II. évfolyam, 1. lapszám
Szerző(k):
Tiba Zsolt dr.
főjegyző
Budapest

A jegyzô feladatai az önkormányzat hivatalát érintô bombafenyegetéssel kapcsolatban

 

Bombafenyegetés az utóbbi években gyakran zavarta meg a polgármesteri hivatalok, pályaudvarok, bevásárlóközpontok, áruházak munkáját.

 

Bár a bombafenyegetések csaknem minden esetben megalapozatlannak bizonyultak, a fenyegetést bejelentô célját – a fenyegetett intézmény mûködésének hosszabb-rövidebb idôre történô megszakítását, ezzel járó jelentôs hátrány okozását – általában elérte. A nyitott és jelentôs ügyfélforgalmú polgármesteri hivatalokban a bombafenyegetésre való felkészülés elsôsorban arra irányulhat, hogy a bejelentést követôen a lehetô legrövidebb idô alatt végrehajthatók legyenek az emberek életének, egészségének megôrzését, a hivatal és környezete gyors, zavartalan tûzszerészeti átvizsgálását biztosító intézkedések, mielôbb megszüntethetô legyen a veszélyhelyzet, helyreálljon a hivatal, a munkavégzés biztonsága.

 

A jegyzô feladatai az önkormányzat hivatalát érintô bombafenyegetésekkel kapcsolatban a munkavédelemrôl szóló 1993. évi XCIII. tv.-bôl, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységérôl szóló 6/1988. (II. 12.) MT-rendeletbôl és ez utóbbi felhatalmazása alapján alkotott 1/1989. (IV. 30.) Fôv. Tan. rendeletbôl vezethetô le.

 

A jegyzô feladatai:

– követelményt támaszt, irányítja és jóváhagyja a hivatal felkészülését a bombafenyegetéssel kapcsolatos feladatokra,

– együttmûködik a rendôri szervekkel a felkészülésben, a helyzet értékelésében és a végrehajtás irányításában,

– megfelelô idôben hozza meg a szükséges döntéseket (elôzetes intézkedésekrôl, a bombariadó elrendelésérôl, kiürítésrôl, a hivatali munka folytatásáról), irányítja és ellenôrzi a végrehajtást.

 

A felkészülésnek ki kell terjednie:

a) a hivatal dolgozóinak általános felkészítésére, a magatartási szabályok kidolgozására és megismertetésére,

b) a bombafenyegetés esetén bevezetésre kerülô rendszabályok, intézkedések tervezeteinek elôkészítésére, a „bombariadó-terv” elkészítésére, folyamatos karbantartására,

c) a végrehajtás tárgyi feltételeinek megteremtésére,

d) a hivatal vezetôinek, valamint a szakfeladatot végrehajtó személyeknek (rendészek, portások, értesítésben és a kiürítésben, egyéb feladatokban közremûködôk) felkészítésére.

 

A Fôpolgármesteri Hivatal dolgozóinak felkészítésére írásbeli tájékoztató anyag készült, amelyet minden belsô szervezeti egység megkapott, a számítógépes hálózaton bármikor bárki számára hozzáférhetô. E tájékoztató a távbeszélôn, faxon, levélben érkezett bombafenyegetés vételekor, gazdátlan, elhagyott csomag, „levélbomba”, gyanús postai küldemény észlelése esetén ajánlott, illetve az épület kiürítését elrendelô vezetôi intézkedés vétele utáni teendôket, információkat részletezi, valamint a lehetséges egyéb intézkedésekrôl (személy- és gépjármûforgalom korlátozása, szigorított ellenôrzésû beléptetés, ügyfélfogadás és rendezvények, küldemények átvételeinek felfüggesztése stb.) tájékoztat.

 

A Hivatal „bombariadó-terve” idôrendi, illetve logikai sorrendben tartalmazza a szakfeladatot ellátók (hivatali ügyelet, rendészeti szolgálat) feladatait, a forgalom- és egyéb korlátozó rendszabályok tartalmának leírását, a vezetôi intézkedések tervezeteit, a jelentések és tájékoztatások rendjét, valamint az objektum különleges figyelmet igénylô helyszíneit (gázfogadó állomás, elektromos központ, hôközpont, telefonközpont, trezorterem, fôpénztár), a tûzszerészeti vizsgálat javasolt prioritásait, útvonalait.

 

A „bombariadó-terv” legfontosabb része a kiürítés elrendelésére vonatkozó vezetôi intézkedésnek az egyes munkahelyekre, munkatársakhoz történô gyors eljuttatásával kapcsolatos „értesítési terv”. Annak érdekében, hogy az intézkedés a lehetô leggyorsabban és minden körülmények között mindenkihez eljusson, továbbítása távbeszélôn, a számítógépes hálózaton, fax és kézbesítés útján egyaránt elô van készítve. Felkészülésünk alapvetôen a Hivatal biztonságát, az emberek védelmét szolgálja, a védekezés hatékonyságát, esélyeit növeli, illetve az alaptalan bejelentések miatt kiesô idôt csökkenti. A polgármesteri hivatalok mûködésének, forgalmának sajátosságait figyelembe véve a bombafenyegetések figyelmen kívül hagyása a legjobb felkészülés mellett sem vállalható kockázatot jelent.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu