Értékgazdag Település cím

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Pályázatok

Értékgazdag Település cím

évfolyam, lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorA pályázatok beadásának (feltöltésnek) határideje: 2010. szeptember 13.

A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi szakállamtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat pályázatot hirdet önkormányzatok számára az Értékgazdag Település cím elnyerésére! A címet az értékeire, azok megőrzésére, bemutatására, népszerűsítésére, fenntartható hasznosítására gondot fordító települések nyerhetik el, lélekszám szerint több kategóriában.

1. A pályázat háttere
Magyarország tájai, természeti és kulturális kincsei mindannyiunk közös öröksége. Mégis nagyon kevesen ismerik és érzik magukénak őket. A természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá eső kulturális és természeti kincsek mellett még számos olyan tájérték található az országban, amely fontos eleme a tájnak, helyi környezetnek, a kőkeresztektől kezdve a helyi emlékműveken, facsoportokon át a gémeskutakig. Ezek száma jóval meghaladja a jogszabály alapján védett értékekét – országosan mintegy 100 ezerre becsülhető -, ám a változó gazdasági környezet és a védelem hiánya miatt ez a szám rohamosan csökken.
A Norvég Alap által támogatott Tájérték Kataszter (TÉKA) egyedülálló módon több kormányzati szerv együttműködésében végzi a táji értékek felmérését, nyilvántartásba vételét és ezen keresztül megőrzését, illetve a táji értékekkel kapcsolatos információkat szakembereknek és érdeklődőknek tervezi szolgáltatni. A TÉKA lehetőséget kínál egyének és Internethez kötődő közösségek számára a saját táji felfedezések, adatok feltöltésére is.

Az elkészítendő adatbázis tartalmazza a táj természeti és kulturális örökségeit, integrálva a konzorciumi partnerek meglévő adatait és az új terepi felmérések eredményeit, a civil társadalom helyi ismeretének és erőforrásainak bevonásával.
A létrejövő adatbázisból megtudhatjuk például, hogy utazásaink során hol, mit érdemes megnézni és magunk is feltölthetjük az általunk felfedezett értékeket. A szakemberek, önkormányzatok a tervezett szolgáltatások keretében elengedhetetlen információkhoz juthatnak például a települések fejlesztési, rendezési terveinek elkészítéséhez.
A projekt hosszú távú célja, hogy megteremtse egy olyan szélesebb együttműködés kereteit a szakmák érintett képviselői és a civilek, helyi lakosok között, amelynek révén folyamatosan biztosíthatóvá válik a tájértékek adatainak gyűjtése, rendszerezése, szolgáltatása, publikálása. Cél továbbá a tájvédelmi és A EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt kulturális örökségvédelmi tevékenység jelentőségének megértetése a köztudatban.
Összességében a projekt legfontosabb eredménye, hogy létrejön a tájképi, természeti és kulturális táji értékeket közvetítő TÉKA adatbázis és a hozzákapcsolódó együttműködési rendszer, amelynek működése révén a döntéshozók, szakértők és a civilek számára különböző szinten hozzáférhetővé, megismerhetővé válnak a tájjal kapcsolatos kulturális és természeti értékek, növelve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi környezet és kultúra iránti felelősséget és elősegítve a helyi és regionális értékekre alapozott fejlesztéseket.
Mindezen célok és várt eredmények elérése érdekében hirdeti meg a TÉKA konzorcium az "Értékgazdag Település" díjért folyó pályázatát.

2. A pályázat célja
A pályázat meghirdetésével a TÉKA-konzorcium célja az önkormányzatok ösztönzése a településükön található épített, természeti és kulturális értékek számba vételére, bemutatására, népszerűsítésére, valamint hogy gondot fordítsanak ezen értékek megőrzésére, fenntartható hasznosítására. Mindezen tevékenységek megvalósítása során pedig építsenek a települési közösségben rejlő erőforrásokra, a helyi lakosságra, társadalmi és civil kapcsolatokra, együttműködésekre.
A pályázat célja továbbá a helyi identitástudat, a helyi környezet és kultúra iránti felelősségvállalás erősítése, valamint annak elősegítése, hogy a tervezett fejlesztések minél inkább a helyi és regionális értékekre alapozottan valósuljanak meg.

3. Mi a tájérték?
Tájértéknek nevezünk minden, az adott tájra jellemző természeti értéket, képződményt vagy ember által létrehozott tájalkotó elemet – beleértve a régészeti, építészeti értékeket, műemlékeket, védett természeti értékeket. (Sőt tágabb értelemben az olyan gazdálkodási módot, gondolati képződményeket is, mint a néphagyományok vagy legendák -, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.)
Az Értékgazdag Település pályázatban figyelembe veendő tájértékek:
a) Kultúrtörténeti értékek
– Településsel kapcsolatos egyedi tájérték: épület, építmény, park
(pl. kúria, lakóház, harangláb, határkő, erőd, kastélykert, emlékliget)
– Közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájérték (pl. út, mélyút, útmenti fasor)
– Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték (pl. majorság, pince, halastó, táró, malom)
A EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt
– Történelmi eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos egyedi tájérték (pl. emlékmű, emléktábla, sírmező)
b) Természeti képződmények
– Biológiai egyedi tájértékek (pl. fák, facsoport, gyepsáv)
– Földrajztudományi (földtudományi) egyedi tájérték (pl. földtani képződmény, sziklaalakzat, morotvák, dolinató)
– Esztétikai tájértékek (pl. kilátópontok, egyedi látványképek, utcakép
c) Minden olyan épített vagy természetes objektum, amit a fenti felsorolás nem tartalmaz, de a helyi köztudat értékként tart számon.

4. Ki pályázhat?
A pályázaton helyi (települési) önkormányzatok vehetnek részt.

5. Mit tartalmazzon a pályázat?
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
– a település tájértékeit bemutató videó (legfeljebb 5 perc) vagy diavetítés (slide show) – Ajánlott olyan, legfeljebb 5 perces rövidfilm benyújtása, amely akár a televízióban, akár az internetes videomegosztókon terjesztve mindenki számára egyértelművé teszi a település vonzerőit, értékeit, a település ezzel kapcsolatos aktivitását. Esetleg javasolt helyi kötődésű, széles körben ismert, közkedvelt, tekintélynek örvendő személyiségek közreműködésének igénybe vétele.
– a település egyedi tájérték kataszterének vagy, ha ezzel nem rendelkezik a település közigazgatási területén található tájértékeknek a bemutatása az önkormányzati (ha nincs önálló honlapja, egyéb partneri) honlapon (Amennyiben szüksége van a pályázónak táji értékekkel kapcsolatos információkra a TÉKA-konzorcium segítséget tud nyújtani az önkormányzatok számára a rendelkezésre álló adatokkal kapcsolatosan.);
– helyi szereplők együttműködésére épülő – köztük lehetőleg az Országos Értékvadászat versenyben (lásd a http://www.tajertektar.hu oldalon) részt vett csapatok munkáira is támaszkodó – valamint lehetőleg a település értékeinek népszerűsítését vállaló ismert személyeket és az értékek megőrzésében résztvevő személyeket, közösségeket is bevonó, tájfejlesztési, értékvédelmi, értékteremtő program összefoglalója max. 5 oldalon a II. mellékletben megadott szempontokat érintve.
– hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap lásd az I. mellékletben; (A pályázati űrlap letölthető a TÉKA projekt weboldaláról (www.tajertektar.hu), az "Értékgazdag Település" menüpontnál.)
A EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt

6. Milyen formában kell beadni a pályázatot?
A kitöltött pályázati űrlapot, valamint a tájfejlesztési, értékvédelmi, értékteremtő program összefoglalóját, a diavetítést vagy a videobemutatót elektronikusan – a www.tajertektar.hu honlapra feltöltve – kell benyújtani.

7. A benyújtás módja
A pályázatok beadásának (feltöltésnek) határideje: 2010. szeptember 13. déli 12 óra.

8. A pályázatok elbírálása
A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.
A "Értékgazdag Település" díj három kategóriában adományozható:
– 1. kategória (0-10 000 fős lélekszámú települések)
– 2. kategória (10 000-40 000 fő közötti lélekszámú települések)
– 3. kategóriában (40 000 főnél nagyobb lélekszámú települések)
A TÉKA Díj nyerteseiről a TÉKA-konzorcium tagjainak delegáltjaiból álló szakmai bizottság dönt.
A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik. Általános szabályként a legmagasabb pontszámot elért pályázat kerül elismerésre.
Közönségdíjra interneten keresztül lehet szavazni, szintén a fenti három településkategóriában. A szavazás a www.tajertektar.hu címre feltöltött videók, illetve diavetítések alapján történik.
TÉKA-konzorcium fenntartja a lehetőséget különdíj odaítélésére.

9. A bírálat szempontjai
Fő bírálati szempontok:
– a tájértékek bemutatása (érthetőség, ötletessége, kreativitása, értékek megőrzésére és értékalkotásra ösztönzés, stb.),
A EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt
– az értékfeltárás, értékőrzés, értékhasznosítás módszerei,
– a társadalmasítás, a helyi közösség bevonásának módszerei, együttműködési megoldások,
– mennyire épül egymásra a tájértékek bemutatása, alkotnak koherens, élvezhető turisztikai kínálatot,

10. Mivel jár az elismerés?
A díj nyertesei (kategóriánként 1 település) országos médianyilvánosság mellett plakettet és oklevelet kapnak. Emellett jogosulttá válnak a település határán az "Értékgazdag település" tábla elhelyezésére, amely táblának az országosan egyeztetett és elfogadott tervét a TÉKA-konzorcium biztosítja, kihelyezésben együttműködik a nyertesekkel. A nem nyertes résztvevő, minden feltételt teljesítő önkormányzatok oklevelet kapnak.
Az elismerések a nyilvános ünnepség keretében kapják meg a győztesek. Ennek időpontjáról az elismerésben részesülő pályázók külön értesítést kapnak.
Az akcióban résztvevők hozzájárulnak hazánk természeti és kulturális értékeinek számbavételéhez és megőrzésükhöz.
A benyújtott adatok és információk – ellenőrzést követően – bekerülhetnek a TÉKA országos adatbázisába, ezzel is növelve a térség vonzerejét.
A beadott pályázati anyagokat a kiíró szervezet(ek) külön engedély nélkül, a szerzőkre (pályázókra) történő hivatkozással felhasználhatja a TÉKA és a tájértékek népszerűsítését célzó kommunikációs anyagokban vagy egyéb, a TÉKA-hoz, illetve a projekthez kapcsolódó publikációkban, tevékenységekben.

11. További információ
A pályázati felhívás olvasható a TÉKA weboldalán (www.tajertektar.hu) a Értékgazdag Település díj menüpont alatt.
A díjjal kapcsolatban érdeklődni dr. Szilvácsku Zsolt, TÉKA projekt szakértőjénél (Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, TÉKA Projektiroda), az alábbi elérhetőségen: zsolt.szilvacsku@uni-corvinus.hu vagy a teka@uni-corvinus.hu címeken lehet.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu