Kivonat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 14.Kpk.20.277/3. számú végzéséből 2007/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Bács-Kiskun Megye / Cikkek

Kivonat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 14.Kpk.20.277/3. számú végzéséből 2007/3

IX. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
AdminisztrátorBács-Kiskun Megyei Bíróság … ingatlan- nyilvántartási ügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított peren kívüli eljárásban meghozta a következő

 

VÉGZÉST:

A megyei bíróság a kérelmezett …/2006. számú végzését a Kecskeméti Körzeti Földhivatal …/2006. számú végzésére kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezi, és kötelezi a kérelmezettet, hogy 15 napon belül fizessen a kérelmező részére 5000 (ötezer) forint perköltséget. A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

INDOKLÁS:

A kérelmező 2006. szeptember 11. napján … adásvételi szerződés folytán történő ingatlanszerzésének engedélyezése iránt folytatott eljárásában a Kecskeméti Körzeti Földhivataltól a Kerekegyháza … helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapját szerezte be. A Kecskeméti Körzeti Földhivatal a tulajdoni lap megküldése mellett meghozta 2006. szeptember 22. napján …/2006. számú végzését, amelyben a kérelmezőt 370 forint adatszolgáltatási költség megfizetésére kötelezte a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.) FVM rendelet (FVMrendelet) 1. számú melléklet 1. pont Megjegyzés d) alpontja, valamint az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 67. § (2) és (3) bekezdése alapján.

 

A kérelmező fellebbezése folytán eljárt Bács-Kiskun Megyei Földhivatal a 2006. november 23. napján kelt …/2006. számú végzésével a fellebbezést elutasította, és a Kecskeméti Körzeti Földhivatal költségviselésre vonatkozó végzését a fellebbezési illetékre vonatkozó rész kivételével helyben hagyta.

A kérelmezett a kérelem elutasítását kérte a másodfokú határozatban kifejtett indokai alapján.

A kérelem alapos.

Az Itv. 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlannyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról szóló 41/2002. (V. 14.) FVM rendeletét a pénzügyminiszterrel egyetértésben.

 

Ennek a 6. §-a (1) bekezdés b) pontja szerint a nem hiteles tulajdonilap-másolat, földkönyv vagy földkönyvkivonat tulajdonosi adatokkal kiegészítve, területi összesítő, valamint a csoportosított adatok szolgáltatása esetén személyes díjmentességben részesül a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság.

 

A rendelet 1. számú mellékletének megjegyzés d) pontja szerint papíralapú és számítástechnikai adathordozón történő adatszolgáltatás esetében a díj mértéke növelhető a kérelmező részére történő adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos igazolt költségekkel. A kért adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos igazolt költségek a 6. §-ban meghatározott adatkérők részére is felszámíthatók.

 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a jogalkotó szervek a következő jogszabályokat alkotják:

a) az országgyűlés törvényt,

b)

c) a kormány rendeletet,

d) a miniszterelnök és a kormány tagja (miniszter) rendeletet,

e)

f) az önkormányzat rendeletet.

 

A (2) bekezdés kimondja, hogy e rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.

 

Tekintettel arra, hogy az Itv. 67. § (3) bekezdéséből kitűnően a szolgáltatási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az adott eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költségre fedezetet biztosítson, és az így megállapított díjon felül az ügyfél terhére illeték vagy egyéb költség a díjat külön jogszabály alapján terhelő adón kívül nem számítható fel, és az FVMrendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kérelmező a nem hiteles tulajdonilap- másolat tekintetében személyes díjmentességben részesül, nem lehet olyan igazolt költség, amely a szolgáltatási díjon felül vele megfizettethető volna.

 

Tekintettel arra, tehát hogy a kérelmező személyes díjmentességben részesül, és a szolgáltatási díj az Itv. 67. §-a értelmében éppen az eljárás költségeinek teljes fedezetére szolgál, a szolgáltatási díjon felül további fizetési kötelezettség az ügyfél részére nem állapítható meg.

 

At FVM-rendelet 1. számú melléklet Megjegyzés d) pontjának utolsó mondata tehát ellentétes az Itv. 67. §-ában foglalt törvényi szabályzással, így az nem alkalmazható.

 

Ennek következtében a kérelmezett jogellenesen kötelezte a kérelmezőt költség viselésre.

 

A felülvizsgálati kérelem tartalmára utalással a megyei bíróság megjegyzi, hogy a Ket. 153. § (2) bekezdés 11. pontja a hatóság részéről felmerülő levelezési költséget csak akkor ismeri el eljárási költségként, ha annak mértéke meghaladja a tértivevényes postai küldeményért fizetendő díj háromszorosát. Tekintettel arra, hogy az alperes a végzésben erre nem hivatkozott, a határozata sérti a Ket. ezen rendelkezését is.

Kecskemét, 2007. február 28.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu