Modellkísérlet két városi kistérségben 2004/2

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Kistérségek

Modellkísérlet két városi kistérségben 2004/2

VI. évfolyam, 2. lapszám
Szerző(k):
Bödőné Dr. Molnár IrénA Marcali Kistérség 34 településével, 814 km² területével és 33.118 fő állandó lakosával az ország kistérségei közül nagyságrendileg a kisebbek közé sorolandó. Határfekvésű, egyaránt érinti a dél-dunántúli és a balatoni régió is. Központi települése – Marcali – a fejlett városok közé sorolandó, területi szerepkörrel is rendelkezik. Intézményhálózata   például egészségügyi, oktatási, kereskedelmi területen   jelentős, részben egész kistérségre kiterjedő funkciókkal működik.

A modellkísérlet beindulását megelőzően a kistérségben – Marcali székhellyel – 7 társulás működött területfejlesztési, pénzügyi-gazdasági, pedagógiai szakmai, pedagógiai szakszolgálati, hétvégi központi háziorvosi, fogászati, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat megvalósítva.
A kísérlet keretében két új társulási megállapodás aláírására került sor, ezek egyike  Marcali Kistérség Többcélú Társulása.  önálló jogi személyiséggel rendelkezik, így alapító okiratának elfogadására is sor került. E társulás az újonnan vállalt feladatokon túl beintegrált hatot a korábbi társulások közül, szabálysértés, birtokvédelem, pénzügyi végrehajtás, szakfordítói és tolmácsigazolványok kiadása, iparhoz, kereskedelemhez kapcsolódó feladatok, építésügyi és közoktatási feladatok megvalósítása a társulás székhelyén alkalmazott és foglalkoztatott szakértő dolgozók alkalmazásával. Míg a másik – Marcali Kistérség Hatósági Igazgatási Társulása – meghatározott hatósági-igazgatási feladatok központi ellátására jött létre. E feladatok a többcélú társulás esetében az alábbiak:
 döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás-szervező feladat;
 területfejlesztési feladatok;
 egészségügyi feladatok,
 szociális feladatok;
 gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok;
 közoktatási feladatok;
 közművelődési feladatok;
 település- és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok;
 természet- és környezetvédelmi feladatok;
 közlekedési és vízgazdálkodási feladatok.
Az előzetes felmérések alapján, az önkéntesen szerveződő társulásokban 15-17 település részvételére számítottunk, azonban örömünkre szolgált, hogy a 34 kistérséghez tartozó településből 33! társult. A nagy társulási kedvhez az is hozzájárult, hogy kezdésként valamennyi település a la carte rendszerben választhatott a kínálatban szereplő feladatok közül: szolgáltatás-szervezési feladatok, katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok, közrendi és közbiztonsági feladatok, pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok.
E rendszer ellenére a többcélú és a hatósági-igazgatási társulással kapcsolatban egyaránt mindössze két-két olyan határozat született, amely nem teljeskörű feladatellátásra vonatkozó döntést tartalmazott, a többiek valamennyi feladat közös ellátását vállalták. A nagy sikerhez hozzájárult az is, hogy kistérségünk települései között régóta jó a kapcsolat és az együttműködési készség.
A társulások létrehozásáról szóló képviselő-testületi határozatok 2003. IV. negyedévében születtek meg, az alakuló ülésre pedig 2004. január 26-án került sor. Mivel a társulás keretében ellátandó feladatok egyidejű megvalósításának megszervezésére a rendelkezésre álló idő kevés volt, így a résztvevő települések megállapodtak, hogy az egyes feladatok közös megvalósítását fokozatosan vezetik be. A sort a korábbi társulások által ellátott feladatokkal kezdik, amelyekhez fokozatosan – a személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával – továbbiakat kapcsolnak, törekedve valamennyi feladat mielőbbi ellátására.
A feladatok megvalósítása részben pályázat útján a székhely település hivatalában foglalkoztatandó új dolgozók  1-1 fő pénzügyi ellenőr, pénzügyi végrehajtó, műszaki feladatokat ellátó, oktatási, szociális és  szabálysértési ügyintéző  felvételével, részben már állományban lévő ügyintézők többletfeladataként történik. Marcali intézményei a társulásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában aktív szerepet vállalnak.
A kistérségi többcélú társulás esetében a működéshez kapcsolódóan nélkülözhetetlen alapnyilvántartások (tag-, népesség-, pénzügyi-, illetve vagyonnyilvántartás), és egyéb kiegészítő nyilvántartások, adatbázisok  egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, közoktatási-nevelési, közművelődési, települési és területrendezési, természet- és környezetvédelmi, közlekedési és vízgazdálkodási, információs, katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi, rendőrségi, valamint intézményi és települési adatbázis  kialakítása folyamatban van.
A modellkísérlet keretében létrejött társulások működése során feladatonként – a résztvevő település lakosságszámának az adott feladatban résztvevő összes település összlakosságszámához viszonyítottan számított – %-ban kifejezett szavazati joggal rendelkeznek a települések. A határozatképesség megállapítása és a határozathozatal az így megállapított szavazati jog alapján működik. A működés részleteit a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelynek elfogadására az alakuló ülésen került sor.
A társulás működését részben központi támogatásból, részben a társult települések által fizetendő – az adott település által vállalt feladatok és lakosságszáma arányában megállapított  hozzájárulásokból fedezzük.
A modellkísérlettel hozzá kívánunk járulni a kormány korszerűsítési programjának megvalósításához, amely összhangot kíván teremteni a közigazgatás, ezen belül a közszolgáltatások átalakítása, fejlesztése, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő követelmények között.
E programból  Marcali Kistérség szempontjából  az alábbi területeket vettük figyelembe:
 a feladat- és hatáskörök a települések teljesítőképessége, adottságaik és mérete szerinti differenciáltsággal való megoldása;
 a települési önkormányzatok alapellátási funkciójának kiteljesítése, erősítése, a kistérségek közellátási, közszolgáltatási különbségeinek csökkentése,
 a települési igényeknek, szükségleteknek, lehetőségeknek megfelelően fokozatosan építkező kistérségi szint létrehozása,
 átfogó jellegű településközi kooperációk intézményesített keretek közti továbbfejlesztése.
Mindezek alapján kistérségi társulásunk fő céljai:
 közszolgáltatási- és önkormányzati típusú feladatok és hatáskörök együttműködéssel, társulással szervezett végrehajtása;
 fejlesztési és ehhez kapcsolódó tervezési feladatok megoldása;
 az elsőfokú államigazgatási-hatósági ügyintézés kistérségi szintű megvalósítása.
Modellkísérletünk a várakozásokat meghaladó ütemben és részvétellel indult útjára egy korszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb és gyorsabb közigazgatás megvalósítása érdekében.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu