Pályázatok a vagyongazdálkodásban – lehetőségek és buktatók 2009/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Pályázatok a vagyongazdálkodásban – lehetőségek és buktatók 2009/3

XI. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Dr. Varga Zsolt jegyző - Nagyhegyes 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjából kiemelkedő jelentőségű a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása. A források felhasználásának feltételrendszere a tervszerű gazdálkodásban gyökerezik, melyre vonatkozóan Nagyhegyes Község Önkormányzatának gyakorlatát mutatom be. Mindemellett sok buktató, akadály elhárítására is fel kell készülni a pályázóknak, még nyertesség esetén is. Cikkemben példálózó jelleggel hívom fel a figyelmet az önkormányzatunk gyakorlatában szerzett tapasztalatokra annak reményében, hogy a pályázatokat bonyolító szervezetek és a pályázó önkormányzatok egyaránt intézkedéseket tesznek a fölöslegesen kialakuló konfliktusok megelőzése, illetve elhárítása érdekében.

 

A jó munka alapja a jó tervezés. Ezt az alapigazságot tette magáévá képviselő-testületünk, és ennek mentén folyik a munka évek óta. A tervezés alapja két irányú. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. §-a szerint a tervezés alapja a gazdasági program és a költségvetés. A gazdasági program elkészítése során számba kell venni az önkormányzat adottságait, valamennyi, legalább a következő négy évre vonatkozó fejlesztési elképzelést, és azokat témakörönként, egymással összefüggésben, hatásvizsgálattal alátámasztva rendszerbe kell foglalni. A tervezés másik alapja a különféle szakirányú elképzeléseket tartalmazó koncepciók elkészítése, és rendszeres aktualizálása. Ilyen koncepciók különösen a következők lehetnek:
• szociális koncepció;
• vagyongazdálkodási koncepció;
• sportkoncepció;
• lakásgazdálkodási koncepció;
• közművelődési koncepció;
• hulladékgazdálkodási terv;
• közoktatási intézkedési terv (az esélyegyenlőségi intézkedési tervvel);
• esélyegyenlőségi program;
• helyi építési szabályzat és szabályozási terv.
A pályázatok előkészítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az esélyegyenlőségi tervek, programok nélkül pályázatot benyújtani legtöbb esetben nem lehet.
További feladat a pályázatok benyújtásának alapját képező tervezési feladatok elvégzése. Önkormányzatunk a vagyongazdálkodás szabályait meghatározó rendelete szerint a beruházásait három évre szóló beruházási, felújítási terv alapján valósítja meg. A tervet a tárgy évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan fogadja el a képviselő-testület.
A beruházások előkészítése során, ha annak költsége az 5 millió Ft-ot eléri, beruházási célokmányt kell készíteni, mely tartalmazza a hatásvizsgálat eredményét.
A gazdasági program időarányos végrehajtását az éves költségvetés biztosítja. Az önkormányzat – a beruházási terv és az elfogadott beruházási célokmányok alapján – a költségvetési rendeletben határozza meg a tárgyévben megvalósuló beruházások körét és biztosítja azok fedezetét. A tervezés során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy nem a legoptimálisabb, a feladatok egymásra épülését biztosító a pályázati rendszer keretében elnyerhető forrásösszetétel. Célszerű olyan költségvetést összeállítani, melyben meghatározzuk a megvalósítani szánt beruházásokat, azonban a pályázati önrész biztosítása – az erre a célra képzett, és hozzájuk rendelt – céltartalék felhasználásával történhet meg a megjelenő pályázatok függvényében.
A tervezési fázis következő lépése a tervek, engedélyes tervek készítése, a beruházási célokmányokban megállapított paraméterek alapján. A legtöbb önkormányzatnak ez a lépés jelenti a legnagyobb megterhelést, mert azok megvalósításának időpontja bizonytalan, időszakonként aktualizálást, hosszabbítást igényelnek, és a szűkös költségvetés első sorban a közszolgáltatási feladatok finanszírozására koncentrál. Ennek ellenére legalább egy minimális összeget biztosítani kell a felhalmozási feladatokra, különben a folyamatos amortizáció, de inkább tényleges elhasználódás a hatékony, költségtakarékos működtetés gátjává válik.
A pályázatok megjelenése esetén az első kérdés, ki legyen a pályázatíró. A kérdés jogos, de a tapasztalataink szerint a beruházásgazda (divatos szóval projektgazda) kiválasztása a legfontosabb. A kiválasztása szempontja a megfelelő szakmai ismereteken túl a személyes motiváltság, a feladat végrehajtásához való kötődés a legfontosabb.
A pályázatírás, illetve a koncepciókészítés elengedhetetlen feltétele olyan adatbázis létrehozása, mely valamennyi, az önkormányzatra és illetékességi területére vonatkozó adatot öt évre visszamenőleg tartalmazza. Ez elsősorban a lakosságstatisztikai adatokat, a vállalkozásokra, munkanélküliségre, egyéb, a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott és kezelt adatokra vonatkozik. Ebben a munkában kitűnő partnerre találtunk a KSH-ban, mely rendelkezésre bocsátotta a szükséges adatsorokat.
A pályázatok benyújtása során az alább felsorolt problémákkal találja majd szembe magát az önkormányzat.
• A kétfordulós pályázati eljárások alkalmazása néhány esetben (pl.: belterületi vízelvezetés esetén) indokolatlan, és újabb 6-8 hónappal késleltetheti a beruházás megkezdését.
• A pályázótól cégszerű aláírást kérnek. Ez önkormányzat esetében a polgármestert jelenti, azonban a pályáztatást bonyolító szervezetek a jegyző aláírását is megkövetelik.
• Aláírási címpéldány hiteles másolatát nem, csak az eredeti aláírási címpéldányt fogadnak el.
• Olyan tényt kell igazoltatni valamely hatósággal, ami jogszabályban rögzített (például a megvalósítani kívánt beruházás nem építési engedély köteles.)
• A pályázati feltételek, így a pályázati kiírások és útmutatók gyakran menet közben változnak, így az első változat megjelenését követően akár további 4-5 alkalommal.
• A pályázat leadási határidejétől számítva a döntés napjáig akár 8-10 hónap is eltelhet
• Néha nem életszerűek a pályázati kiírások (például egészségügyi intézmények fejlesztése) esetében indokolatlan fejlesztéseket ír kötelezően elő a kiíró szervezet, így a pályázó nagyobb beruházásra kénytelen pályázni, mint amelyet valójában meg szeretne valósítani.
• Sok esetben indokolatlanul sok dokumentumot kell csatolni már a pályázat benyújtásához is. (Például belterületi vízelvezetés esetén, amely nem jövedelemteremtő beruházás, érthetetlen, hogy miért kell megvalósíthatósági tanulmányt csatolni, amelyben a következő 30 évre kell felvázolni többek között a beruházás pénzáramait.)
• Találkoztunk olyan esettel, amikor a pályázati felhívás fogalomrendszere messze nem egyezett a hatályos magyar joganyagban foglaltakkal.
• A legtöbb probléma az elnyert támogatások kifizetésénél jelentkezik. A kifizetések gyakran késedelmesek, bürokratikus eszközökkel és számtalan kifogással, hiánypótlással, hiánypótlás hiánypótlásával késleltetik az elnyert támogatás folyósítását. Ezek menete tehát korán sem gördülékeny, amely nehéz helyzetbe hozza a beruházásokat megvalósító önkormányzatokat, illetve a kivitelezést végző vállalkozásokat egyaránt.
• Sokat gyorsítana a pályázat-előkészítésen, ha nem kellene feltétlenül hiteles tulajdoni lapot csatolni, hanem elegendő lenne a Takar Net-ről (közvetlen földhivatali hozzáféréssel biztosított szolgáltatás igénybevételével) letöltött, nem hiteles tulajdoni lap.
• Gondot jelent a pályázatok előkészítésére nyitva álló rövid határidő, ami havi rendszeres képviselő-testületi ülésezés mellett sem teszi lehetővé a tervezett ülésen való döntést, rendkívüli ülést kell összehívni egy napirendi ponttal.
Önkormányzatunknál a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását generálta az utolsónak jelzett probléma, és úgy rendelkezett a testület, hogy „Különösen indokolt esetben a képviselő-testület rövid úton (telefon, telefax, e-mail útján) is összehívható. Különösen indokolt a képviselő-testület összehívása, ha a döntés más időpontban nem pótolható.”
Mindezen gátló tényezők ellenére az önkormányzati vagyongazdálkodás fontos eleme a pályázati források feltárása és hatékony hasznosítása, mely jelentős eredményeket hozhat a települések feladatellátásában. Nagyhegyes lakosságának jobb ellátására 2006-ban új egészségházzal, 2007-ben idősek otthonával gazdagodott a település. Jelenleg kerékpárút felújítás, illetve szennyvízelvezetés és -kezelés megvalósítása van folyamatban.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu