Várhatóak-e konfliktusok, vagy győz a bölcsesség?

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

Várhatóak-e konfliktusok, vagy győz a bölcsesség?

XV. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Újházi Miklós dr.
jegyző
Sóskút

A köznevelési törvény januártól hatályos rendelkezéseinek egyike önkormányzatok között érdekes helyzetek, konfliktusok sorát hozhatja a következő időszakban. A 2011. évi CXC. törvény 76. § (3) bekezdésének rendelkezései között a következőt is megtalálhatjuk:

„A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”

Elsőre jól hangzik a rendelkezés és akár igazságosnak is minősíthető az önkormányzatok ilyen irányú igénye. Ha egy önkormányzat olyan intézményt működtet, amelyben sok az „idegenlégiós”, a más településről bejáró gyermek, akkor a működtetési költségek egy részét nem a saját lakosok ellátása emészti fel. Fizessen tehát hozzájárulást az az önkormányzat, ahonnan ezek a gyermekek bejárnak az intézménybe. Logikus és indokolt? Nem biztos. Szerintem a kérdés ennél jóval összetettebb. Vegyük először az óvodát és az általános iskolát.

Lehet, hogy a szülők azért íratták korábban, vagy szeretnék most beíratni gyermeküket más település intézményébe, mert az adott településen van a munkahelyük (Nkt. 49. §), vagy a gyermek speciális ellátásra szorul. De bármi más indoka is lehet egy ilyen döntésnek. A törvény nem tiltja a szabad óvoda-, iskolaválasztást, az intézmény pedig befogadja a gyermeket, mert az alapító okiratban rögzített tanulói keretlétszámba belefér. Előfordul, hogy azért veszi fel, mert a beíratottak létszáma éppen meghaladja a maximális tanulólétszámot, tehát a törvény szerint két osztály indítása kötelező és ebben az esetben logikus, hogy kis létszámú osztály, csoport helyett átlagos létszámú osztályok, csoportok legyenek az intézményben. Ha a felvétel így történik, akkor ezt az intézmény és az intézményfenntartó önkéntes döntésének is lehet tekinteni.

Eltérően ítélem meg a helyzetet abból a nézőpontból is, hogy az a település, ahonnan a gyermek érkezett képes lenne-e ellátást biztosítani neki? Ha a gyermek lakóhelyén nincs óvoda vagy óvodai férőhely, esetleg iskola sem működik, akkor a szülőnek nincs más választása, mint a gyermek utaztatása. Itt a szülő döntése nem szabad intézményválasztás, hanem kényszer. A befogadó intézmény döntése vagy önkéntes, vagy az ellátatlan település a felvételi körzetébe tartozik. Ha egy ilyen önkormányzattól kér a működtető hozzájárulást, az akár indokoltnak is tűnhet. Kérdés persze, hogy a megkeresett település képes-e hozzájárulást fizetni? Valószínűleg nem, hiszen nem véletlenül nincs intézmény, vagy megfelelő számú férőhely a helyi közösségben.

Ha azonban egy önkormányzat megfelelő intézményekben és megfelelő számban helyet tud biztosítani, de a szülő mégis máshová viszi gyermekét, akit a másik intézmény befogad, a hozzájárulás igénylését nem tartom indokoltnak. Ebben az esetben a megkeresett önkormányzat nem csak az anyagiak hiányában zárkózhat el a fizetéstől, hanem elvi okokból is.

Különleges bájt ad ennek a kérdésnek a nagyvárosi agglomerációkhoz tartozó települések helyzete. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetében igen gyakori, hogy csaknem annyi idegen gyermek jár a helyi óvodákba és iskolákba, mint amennyi helyi lakos gyermek más települések intézményeibe. Valószínűleg hasonló a helyzet más nagyvárosok környékén is. Ha mindenki igényelne a másik önkormányzattól hozzájárulást, akkor pókhálószerű rendszer jönne létre. Mondjuk „A” település hozzájárulást fizet „B”–„F” településeknek, ugyanakkor és ugyanezektől pedig hozzájárulást kap. Az egyenleg akár nulla is lehetne, viszont ezt a bonyolult rendszert rendkívül sok adminisztratív teherrel és költséggel (igénylések, megállapodások, elszámolások; munkaórák és banki átutalások költsége stb.) kellene működtetni.

Még nagyobb problémát látok a középiskolás diákok esetében. Konkrét példát ismerek: megyei jogú város önkormányzata keresett meg mostanában községi önkormányzatokat azzal, hogy fizessenek hozzájárulást a településükről a város középiskolájába járó gyermek után.

Pályafutásom során dolgoztam nagyvárosban és községben egyaránt, tehát nem csak a községi jegyző kérdezteti velem, hogy ezt miért kellene vállalnia egy községi önkormányzatnak?

A középfokú oktatás sosem volt kötelező a községi önkormányzatnak, ez a feladat a középszintű önkormányzatokat terhelte. A települési önkormányzatok a középszintű ellátást többnyire önként vállalták. A középfokú oktatási intézmények többsége korábban és teljes egészében állami fenntartásba került a megyéktől és a fővárostól. Idén januártól kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába a települési középiskolák. Ezek működtetése viszont többnyire a városoknál maradt.

Ha a fent említett megkeresés országos gyakorlattá válik, akkor valamennyi, középfokú intézménynek helyet adó épületet működtető önkormányzat megkeresi majd az ország összes települését, hozzájárulást kérve?

A községi és a korábban középfokú oktatási intézményt nem működtető kisvárosi önkormányzatok olyan feladatra fizessenek hozzájárulást – általában csökkenő forrásaikból –, amelyre eddig nem kellett?

A községek helyzete nehezebbé vált idén, hiszen a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz zárószavazás előtt benyújtott módosító indítvány elfogadása azt jelentette, hogy a községektől jelentős központi költségvetési támogatást csoportosítottak át a városokhoz és a fővárosi kerületekhez. A módosítás indokolása szűkszavú volt, de a háttér-információkból világossá vál(ha)t a rendelkezés célja.

A városok a városi címmel több lehetőséghez jutnak. Ha nem így volna, nem törekednének az 5–10 000 lakosú községek várossá válni. Számos egyéb törvénymódosítás is a városoknak kedvez. Úgy vélem, ezek a módosítások, az anyagi lehetőségek javítása a községek terhére azt szolgálják, hogy a városok által ellátott többletfeladatokhoz nagyobb központi költségvetési támogatást biztosítson a Magyar Állam. Visszaemlékezve az elmúlt évek várossá avatással összefüggő nyilatkozataira, általánosnak mondható, hogy minden éppen várossá alakuló önkormányzat képviselője azt hangsúlyozta, hogy a címmel több joghoz, lehetőséghez jutott a település. Arról már ritkábban esett szó, hogy a több lehetőséghez általában jogi, de akár erkölcsi kötelezettségek is társulnak. Több jog, több pénz írott és íratlan szabályok szerint is, általában több kötelezettséggel, több feladattal párosul.

Ha a törvényi rendelkezés így marad, akkor egyre nagyobb számú konfliktus várható az önkormányzatok között. Amennyiben a megkeresett önkormányzat nem képes hozzájárulást fizetni, mit fog tenni a működtető? Ha elfogadja a választ, akkor békében lezárul az ügy a levélváltással, de ha nem nyugszik bele, akkor mi lesz a következő lépés? Az általa fenntartott óvodának megtilthatja, hogy a kötelező felvételen kívül ne vegyen fel más településről bejáró gyermeket. Ez jogszerű megoldás lehet, de hogy minden gyermek esetében humánus-e, azt erősen kétlem. A KLIK által fenntartott iskola esetében ezt meg sem teheti. Esetleg pert indít és kéri a bíróságtól, hogy kötelezze fizetésre a lakóhely szerint illetékes önkormányzatot? Ha pedig netán a bíróság jogerősen megállapítja a fizetési kötelezettséget, de a kötelezett ennek ellenére nem képes fizetni, akkor kezdeményezi a másik önkormányzat ellen a Mötv. szerinti adósságrendezési eljárást?

Biztosan lehet vitatkozni mindazzal, amit írtam, hiszen ezt a kérdést községben dolgozó jegyző szemszögéből nézem. Mégis, hitelesnek gondolom a véleményemet, mert a két község – ahol munkálkodom – óvodájába és iskolájába is számos gyermek jár be más településről (köztük városokból), de a képviselő-testületek eddig még nem mérlegelték a megkeresés lehetőségét, pedig a pénz mindenkinek jól jön. Többek között azért sem, mert hozzánk is járnak, de tőlünk is utaznak.

Mit kellene, mit lehetne tenni? Úgy gondolom, elkerülhetetlen a törvény idézett rendelkezésének pontosítása, árnyalása, és ha lehet, minél előbb. Addig pedig az érintett önkormányzatok vezetőinek önmérsékletére, bölcs belátására van szükség.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu