A továbbképzés-szervezés szakmai és pénzügyi ellentmondásai 2004/4

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Humánerőforrás

A továbbképzés-szervezés szakmai és pénzügyi ellentmondásai 2004/4

VI. évfolyam, 4. lapszám
Szerző(k):
Gál Jánosné Löveiné dr. Bálint AnnaA fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII.17.) Korm. rendelet 18. §-a részletesen szabályozza a hivatalvezetőnek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait. (Pl.: szervezi a köztisztviselők képzését, továbbképzését, gondoskodik az alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról, stb.)


A 18.§ g.) pontja kimondja, hogy a hivatalvezető elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél szükséges intézkedéseket.
A 234/2001.(XII.10.) Korm. rendelettel módosított 199/1998.(XII.4.) Korm. rendelet 3.§.(1) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselők iskolarendszeren kívüli képzése, továbbképzése, átképzése, a vezetőképzés állami feladat, amelynek pénzügyi és személyi feltételeiről a kormány gondoskodik. A továbbképzés más pénzügyi forrásból is támogatható, illetve finanszírozható.
A (2) bekezdés rögzíti a szervező kötelességeit. Ezek közül kiemelendő a szakmai minőségi követelmények biztosítása, valamint a költségek és a munkaidőalap kímélése. Központi költségvetésből csak a belügyminiszter által jóváhagyott éves továbbképzési tervben szereplő továbbképzési program finanszírozható, illetve támogatható. A rendelet 6.§ (1) bekezdése mondja ki, hogy iskolarendszeren kívüli továbbképzés keretében a köztisztviselő feladatkörnek jobb ellátását segítő, szintentartó, illetve ismeretbővítő, készségfejlesztő továbbképzést lehet szervezni.
A közigazgatási hivatal vezetője saját hivatali szervezete és az illetékességi területéhez tartozó helyi önkormányzatok vonatkozásában látja el a fenti feladatokat.
A rendelet szabályozza az iskolarendszeren kívüli továbbképzés, a vezetőképzés, valamint a vizsgák, és a szakvizsgákra felkészítő tanfolyamok pénzügyi finanszírozásának kérdéseit.
Az 1020/2003. (III.27.) Korm. határozat, valamint a már említett 199/1998. (XII.4.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők továbbképzésének középtávú célkitűzéseit, főirányait. A terv rögzíti, hogy kiemelt szerepet kell biztosítani a köztisztviselői továbbképzésnek, mivel annak minősége meghatározó módon befolyásolja az érdemeken alapuló előmenetel összes többi elemét (stabilitás, függetlenség, teljesítményértékelés és elismerés stb.). Gondoskodni kell a rendszeres és színvonalas továbbképzés pénzügyi feltételeinek biztosításáról. A minőségbiztosítás elve alapján a középtávú terv előírja, hogy a központi költségvetési forrásokból támogatott programokkal szemben kezdettől fogva meghatározott szakmai-minőségi követelményeket kell támasztani. A „pénzért értéket” elv érvényesítése érdekében a szakmai követelmények érvényesülését ellenőrizni kell. Fontos elvárást fogalmaz meg a terv, amikor kimondja, hogy az éves tervek összeállítása során biztosítani kell olyan mértékű továbbképzési programválasztási lehetőséget, amely módot ad a munkáltatók számára a teljesítmények egyéni értékeléséhez kötve a folyamatos pályagondozásra, a szervezeti célok megvalósítására.
A korábbi, 1035/1999. (IV.21.) kormányhatározathoz képest pedig az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó feladatokra való felkészítés középpontba került.
Hivatalunk éves továbbképzési tervének összeállításakor a fenti célkitűzések, illetve a kiemelt főirányok alapján állítottuk össze a tervezett továbbképzések témakörét. Minden esetben törekszünk magas szakmai színvonalú továbbképzéseket szervezni annak érdekében, hogy a köztisztviselők napi munkájához megfelelő segítséget tudjunk nyújtani. A megyében folyó jogalkalmazási gyakorlat törvényességének és színvonalának növelése is megköveteli, hogy az általunk szervezett továbbképzések tartalmas programok legyenek. Ennek elérése érdekében törekszünk az adott témakörben általunk ismert legjobb előadókat megnyerni. A szakmai célkitűzések maradéktalan megvalósítása azonban nem mindig könnyű. A fent részletezett szakmai jogszabályok és a pénzügyi szabályozás között bizonyos anomáliákat fedezhetünk fel.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 48. §. (1) bekezdésének g.) pontja kimondja, hogy felügyeleti szervünk a működési célú előirányzataink között átcsoportosítást engedélyezhet. Korlátozás azonban, hogy „az átcsoportosítás a személyi juttatások előirányzatának növelésére nem irányulhat.” A hivatalvezető átcsoportosítási joga kizárólag a kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra terjed ki, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem. Ez a megkötés komoly problémát jelent számunkra. A továbbképzések szervezése során igyekszünk magasan képzett szakembereket megnyerni. Ők főfoglalkozásuk mellett vállalják az előadások megtartását, megbízásos jogviszonyban, megbízási díj ellenében.  A személyi juttatások előirányzatán belül – természetesen – betervezünk megbízási díjra fedezetet, de ez az összeg általában nem elegendő. Élve a jogszabályi lehetőséggel, az egyes továbbképzések szervezése során a résztvevők számára befizetési kötelezettséget (részvételi költséget) írunk elő. A befizetésekből fedezni tudnánk a továbbképzés költségeit, de ez a gyakorlatban mégsem valósul meg. Ennek oka egyrészt a magasan előirányzott saját bevétel, másrészt az, hogy a részvételi költség a dologi előirányzat teljesülését érinti, a személyi juttatások előirányzatát nem befolyásolja. A megbízási díjakat azonban a személyi juttatások terhére kell kifizetnünk.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu