Csak pályázati támogatással lehet fejlődni 2009/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Vagyongazdálkodás

Csak pályázati támogatással lehet fejlődni 2009/6

XI. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Vehrer Ferencné címzetes főjegyző SokorópátkaSokorópátka község Győrtől 28 kilométere helyezkedik el. A lakosság száma 1126 fő. 2008. évben az összes bevételünk 174.318 ezer Ft volt. A helyi adó az önkormányzat bevételének 5,9 százalékát tette ki, ezért egyetlen lehetőségünk a fejlesztésre a pályázati pénzeszköz. Bevételeink közül legnagyobb mértékben a pályázati támogatások részaránya nőtt. 1993. évben a bevétel 1 %-a, 1996-ban 17 %-a, 2000-ben 40 %-a származott pályázatokból, 2010. évben közel 70 % lesz. A pályázati rendszer az évek során sokat változott. A támogatott feladatok köre látványosan bővült. Mindvégig nehéz volt eligazodni a pályázati rendszeren belül.

 


Forrásszerzési lehetőségeink:
Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló fejlesztéseink:
NYDOP-2007-4.I.I/I. Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, Sokorópátka belvíz-elvezetése
A domborzati viszonyok miatt a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék károkat okozott az utakban, a lakosság kiskertjeiben. A veszélyeztetettség csökkentése érdekében a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok építését 2000. évben kezdtük meg. Az ezt követő 7 év alatt 105.400 ezer Ft támogatást nyertünk belvíz-elvezetésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított területi kiegyenlítő alapból. A fejlesztés eredményeként a befogadó vízfolyások és a belterületi utak mellett 8,4 km hosszban kiépítésre kerültek az árkok. A veszélyeztetett területek védelméhez 3,875 km hosszú hálózatrész kiépítésére van szükség, melyet 2010. évben ki tudunk építeni. A projekt tervezett költsége 170.733 ezer Ft. Az elnyert támogatás összege 145.123 ezer Ft. Az Európai Unió Önerő Alap támogatás összege 15.366 ezer Ft. A megvalósításhoz 10.244 ezer Ft saját forrás szükséges, mely az összes költség 6 %-át teszi ki. A támogatási szerződés aláírására 2009. szeptember 18-án került sor.
Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése
NYDOP-2007-5.3/2F pályázat célja a Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Sokorópátkai intézményegységeiben.
A projekt átfogó célja az óvodás és általános iskolai tanulók számára XXI. századi nevelési-oktatási körülmények megteremtése, korszerű oktatási módszerek bevezetése és az egyenlő esélyek megteremtése. Konkrét célja a többcélú közoktatási társulás sokorópátkai óvodáját és általános iskoláját tekintve az épületek infrastrukturális megújítása, bővítése, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex akadálymentesítése, energia-hatékony korszerűsítése, az épület és az udvar biztonságossá és egészségessé tétele, az eszközállomány bővítése. A Napközi Otthonos Óvoda bővítéseként egy új épületszárnyban tornaszoba kerül kialakításra. A korszerűsítés érinti a főzőkonyha átalakítását. Az általános iskola két új osztályteremmel bővül. Sor kerül a kerítés felújítására, a melegítőkonyha átalakítására, az épületek info-kommunikációs eszközökkel történő ellátására. A projekt költségvetése 140.658 ezer Ft, melyhez 14.066 ezer Ft saját forrás szükséges. Az igényelt és első fordulóban elnyert támogatás 126.592 ezer Ft.
Oktatási innováció- Sokorópátka
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázati kiírásra az „Oktatási innováció- Sokorópátka” címet viselő pályázatunk 20.861 ezer Ft támogatásban részesült. A jelentős pénzösszegből az ÁMK két feladat ellátási helyén, az Általános Iskolában és a sokorópátkai Napközi Otthonos Óvodában történik szakmai fejlesztés.
A projekt megvalósítása külső szakértők segítségével történik. Említést érdemel, hogy 12 pedagógusunknak e projekt keretein belül hordozható számítógépet vásároltunk.
Intelligens iskola, fejlesztő tábor
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az „Intelligens iskola Sokorópátkán” című pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében eszközök formájában beszerzésre kerül 12 db iskolai munkaállomás csomag, 4 db tantermi csomag és 1 db alkalmazási szerver.
A „Nyári napközis fejlesztő tábor a Sokoró völgyében” című Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázatunkat 3.461 ezer Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélték. Ebből az összegből nyári tábort szerveztünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált neveléséből történő lemorzsolódásának csökkentése érdekében. A nyári táborozást 3 év óta sikerül biztosítani központi forrásból.
Falubusz
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében közlekedés fejlesztésre 5.936 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falubusz beszerzésre. Megvásároltuk az Opel Vivaro 9 személyes falubuszt, mellyel szállítjuk a gyermekeket, az időseket, betegeket és a civil szervezeteket.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által kiírt pályázatunkra az FVM „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címet adományozott részünkre. A cím alapján jogosultak vagyunk beruházási kérelmet benyújtani az Öreg u. 6. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő integrált közösségi térre.
Központi költségvetésből
A központi költségvetésből származó forrás-lehetőséget 1991-től használjuk ki, melyek több ágazatnál koncentrálódtak. Az első önkormányzati ciklusban valósult meg a falu szennyvíz csatornázása, melyhez céltámogatást nyertünk. Részese voltunk a meghirdetett tornaterem programnak.
A közoktatási feladatok intézmény fenntartó társulásban történő ellátásához is sikeres pályázatot nyújtottunk be. A működtető önkormányzat mi vagyunk, a társulásban részt vesz 1991 óta Gic. 2009. szeptember 1-jei hatállyal csatlakozott Bakonytamási község is.
A kultúrotthon felújítása közmunka igénybevételével történt a millenniumi program keretében. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a kulturális intézmény és közművelődési könyvtár revitalizációjához szükséges fedezetet biztosította.
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésére az Oktatási és Közművelődési Minisztérium rendeletet adott ki 3 év óta, melyben képesség-kibontakoztató felkészítésre évről-évre támogatásban részesülünk. A közoktatás fejlesztési célok támogatására szintén rendszeresen vissza nem térítendő támogatásban részesülünk (mindkét pályázat évi 2-2 millió Ft bevételt jelent).
Regionális pályázatok
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzatra benyújtott pályázatunk eredményeképpen Térségi Közösségi Ház építésére 2003. évben az önköltség 80 %-áig 15.600 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A Rákóczi utca felújítására TEUT 2006. előirányzatból 3.826 ezer Ft támogatásban részesültünk. A Regionális Fejlesztési Holding Rt. a település összképének javítására beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A megvalósításhoz a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium a fejlesztés 75 %-át – egymillió forintot – biztosította.
A Közművelődési Intézmény és Könyvtár felújítására 4 millió Ft, a Tűzoltószertár felújítására 5.745 ezer Ft CÉDE támogatásban részesültünk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól.
Esőzés miatt utakban, árkokban, padkákban keletkezett károk helyreállítására vis maior előirányzatból több éven át támogatásban részesültünk.
Orvosi műszerek beszerzésére a HÖF TEKI terhére 660 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk Tényővel közösen.
Megyei pályázatok
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2006 előtt a meglévő területi fejlettségi különbségek mérséklésére, mint társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott önkormányzat, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás alapjából támogatta a gáz beruházást, a villamosítást, a belvízelvezetést, az utak felújítását.
A céljellegű decentralizált alapból megoldottuk intézményeink felújítását, fűtés rekonstrukcióját.
A terület- és település felzárkóztatási célelőirányzat lehetőséget biztosított településrendezési terv, továbbá a kajárpéci településközi útépítés hatástanulmányának elkészíttetéséhez.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat minden évben ágazati alapokat képez. Ebből finanszírozzuk például a régió marketinget, a sportegyesület, dalárda, nyugdíjas klub kisebb eszköz beszerzéseit, a nemzetközi kapcsolatok ápolását, egészségmegőrző programokat stb.
Egyéb források
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványhoz eszköz beszerzésre évek óta sikeresen pályázunk.
Az Önkormányzatok és Civil Kezdeményezések Innovációs Központja számítógépeket és irodai eszközöket biztosított számunkra.
Az Alapítvány az Egészséges Településekért pályázati kiírására közösen pályáztunk Felpéc és Tényő községgel. Kertmozi a három faluban közös programunkat 813 ezer Ft támogatásban részesítették. Ennek során közösségteremtő szabadidős programként a testi-lelki egészséges életmóddal kapcsolatos filmeket vetítettük szabad téren.
Az évek során számos esetben problémát okozott a saját forrás biztosítása. Egyértelműen kijelenthetjük azonban, hogy egyetlen beruházásunk sem valósulhatott volna meg pályázati támogatás nélkül.
Településünk sikeres pályázónak számít. Ahhoz azonban, hogy egyet elnyerjünk, általában két pályázatot kellett elkészíteni, és ez időigényes. A projekt szabályos lebonyolítása szintén igénybe veszi munkaidőnk nagy részét.
Kiválóan együttműködő képviselő-testülettel, polgármesterrel, intézményvezetővel, hivatali apparátussal tudtunk sikeresen pályázni, céljainkat megvalósítani.
Nyertes pályázatainkról készült kimutatást lásd a www.sokoropatka.hu tárhelyen.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu