Gazdálkodásért való felelősség, s annak néhány jellemzője a helyi önkormányzatoknál

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

Gazdálkodásért való felelősség, s annak néhány jellemzője a helyi önkormányzatoknál

XXV. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Dr. Feik Csaba
jegyző, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
címzetes egyetemi docens, NKE


A helyi önkormányzatok – mint tudjuk – éves költségvetés alapján gazdálkodnak. Ez a gazdálkodás a költségvetés megtervezése, elfogadása, végrehajtása, az erről történő beszámolás pedig felelősségteljes feladatot ró a folyamatban közreműködő önkormányzati szereplőkre.

A gazdálkodásért való felelősség kérdése első hallásra igen egyszerűnek tűnik – gondolhatnánk.

Hiszen – ahogy a köznapi beszédben időnként hallható, ha az adott önkormányzatnál zajló eseményekről hallunk – a jegyző „a törvényesség őre”, ennélfogva „mindenért ő a felelős”. S ez a vélemény gyakran köszön vissza az önkormányzati képviselők részéről is. Pedig magát a képviselő-testületet az önkormányzati működés – például a gazdálkodás – vonatkozásában is komoly felelősség terheli.

De a gazdálkodásért való felelősség ennél jóval összetettebb, és többirányú felelősséget is terhel a jogszabály az ezzel érintett önkormányzati szervekre, személyekre. S ez a felelősség nemcsak a gazdálkodás jogszerűségét, célszerűségét, biztonságát érinti, hanem – amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni – azt a kötelezettséget is rója az abban érintett szereplőkre, hogy ellen-
őrzési jogukkal, kötelezettségükkel
éljenek vagy erre vonatkozó megbízást adjanak a szakértelemmel rendelkezők részére. Természetesen az ellenőrzés megállapításait, az abban foglalt előírásokat be is kell tartania és végre is kell hajtania a döntéshozónak ahhoz, hogy a helyi önkormányzat közigazgatási területén élők a kötelezően biztosítandó közszolgáltatásokhoz hozzájussanak, és azokat ne veszélyeztessék az önként – időnként felelőtlenül – felvállalt feladatok, támogatások, az adott esetben jogszerűtlenül kifizetett juttatások.

Az Mötv. ezzel kapcsolatos rendelkezései egyértelműnek tűnnek, de azért a helyzet ennél sokkal összetettebb.

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.”

A képviselő-testület nem jogi személy, ezért ez a felelősség – a képviselő-testület tagjainak személyes felelősségén túl – a helyi önkormányzatot mint jogi személyt terheli. Már csak azért is, mert fő szabályként egyenlőségjelet kell tennünk önkormányzati feladat- és hatáskör és képviselő-testületi feladat- és hatáskör közé.

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának szabályszerûségéért a polgármester felelős.”

A jogszerű gazdálkodást tehát a polgármesternek mint a helyi önkormányzat törvényes képviselőjének, a képviselő-testületet képviselő és annak elnökeként tevékenykedő tisztségviselőnek, a település első számú vezetőjének kell biztosítania. Ez alól az sem mentesíti őt, hogy – adott esetben – „laikus”. A felelősséget ez nem csökkenti, nem csökkentheti.

Természetesen van segítsége.

Egyrészt a képviselő-testület által létrehozott – 2000 fő lakosságszám felett kötelezően megválasztandó – pénzügyi bizottság, amely folyamatosan köteles ellenőrizni a helyi önkormányzat gazdálkodásának meghatározott elemeit, továbbá e kötelezettségek mellett ellenőrizhet egyéb gazdálkodási folyamatokat is.

„A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit;

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon-növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.”

Másrészt a polgármester részére további segítség a jegyző által vezetett – főleg köztisztviselőkből álló – polgármesteri hivatali apparátus, amely a polgármester irányításával látja el a feladatait, és a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

E körben a gazdálkodás kiemelt szerepet kap, hiszen az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a bevételi és kiadási előirányzatok foganatosításáért szintén a polgármester a felelős.

Ő vállal kötelezettséget – például szerződést köt vagy megrendeléseket eszközöl – az önkormányzat nevében.

Természetesen ehhez szükség van a polgármesteri hivatalban önálló felelősséggel felruházott külön – felsőfokú pénzügyi-gazdasági végzettséggel rendelkező – gazdasági vezetőre és az általa vezetett gazdasági szervezet szakmai közreműködésére. Szükség van továbbá a gazdasági vezető általia kötelezettségvállalásokat megelőző – pénzügyi ellenjegyzésre, amely azt igazolja, hogy a szükséges és betervezett pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Emellett a polgármesteri hivatalban nemcsak a gazdasági vezetőnek, hanem minden vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselőnek felsőfokú és szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. Ez független attól, hogy a vezetői kinevezés az adott hivatalban milyen elnevezést kap – például főosztályvezető, osztályvezető, irodavezető, csoportvezető –, a hangsúly a szervezeten belüli vezetői beosztáson, az erre vonatkozó vezetői kinevezésen van.

A polgármesteri hivatal az az önkormányzati költségvetési szerv, amelyáltalános szabály szerinta fent említett gazdasági szervezettel rendelkezik. Ez a gazdasági szervezet látja el a polgármesteri hivatal saját gazdálkodási feladatai mellett magának az önkormányzatnak és az önkormányzat más – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési szerveinek, továbbá a nemzetiségi önkormányzatoknak a gazdálkodási feladatait.

A gazdasági szervezet hivatott és köteles teljesíteni azt is, hogy az önkormányzat eleget tegyen beszámolási, adatszolgáltatási, nyilvántartási, adóbevallási, adóbefizetési, díjfizetési stb. kötelezettségeinek az államkincstár, az adóhatóság, a közüzemi szolgáltatók és más szervek irányába.

A gazdasági szervezet vezetőjének az ehhez szükséges, szigorúan szabályozott felelősségét biztosítják az államháztartásról szóló törvény (Áht.) és a végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet (Ávr.) azon rendelkezései, amelyek értelmében a gazdasági vezető kinevezésének – de legalábbis az ezzel kapcsolatos egyeztetésnek, egyetértésnek – a joga és kötelezettsége az önkormányzat irányító szervének – azaz a képviselő-testületnek – a vezetőjét, a polgármestert illetik meg és terhelik.

S itt azt is fontos megemlíteni, hogy nem hagyható a polgármesteri hivatal, s így az önkormányzat sem gazdasági vezető nélkül, e pozíció megüresedése, betöltetlensége esetén haladéktalanul gondoskodni kell az egész önkormányzat, az egész település érdekében ennek a felelősségteljes feladatkörnek az ellátása céljából a megfelelő – fent említett – képesítésű szakember kinevezéséről. Ez biztosítja a gazdálkodási feladatok mellett a folyamatos pénzügyi ellenőrzést (amelynek része egyébként a már említett, előzetesen biztosított pénzügyi ellenjegyzés is).

Az ellenőrzés azonban itt nem ér véget. Szükség van belső ellenőrzés működtetésére is. A jegyző feladata, hogy erről gondoskodjon megfelelő képesítésű és gyakorlatú belső ellenőr útján. Hiszen egyrészt a jegyző nem rendelkezik pénzügyi szakértelemmel (még ha elő is fordul ilyen), másrészt a belső ellenőrzés biztosítja a kontroll függetlenségét, objektivitását. S tegyük hozzá: nem csak a gazdálkodást érintően, a belső ellenőrzési tevékenység ma már ennél jóval szélesebb jogosítványt jelent.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer, szélesebb értelemben az államháztartási kontrollrendszer része.

Az államháztartási kontrollok három szintjét különböztetjük meg: külső (törvényhozói), kormányzati szintű, továbbá szervezeti szintű kontrollok.

A külső (törvényhozói) szintű ellenőrzést az Állami Szám-vevőszék végzi.

A kormányzati szintű ellenőrzést a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai uniós támogatásokat ellenőrző szerv és a Kincstár végzi.

Szervezeti szinten pedig az államháztartás belső kontrollja a költségvetési szervek belső kotrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést is – keretében történik.

A belső ellenőrzés – a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként – magában foglalja mindazokat a szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket abból a célból terveztek és vezettek be, hogy segítséget nyújtsanak a vezetésnek a szervezeti célok eléréséhez.

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

a) kontrollkörnyezet,

b) integrált kockázatkezelési rendszer,

c) kontrolltevékenységek,

d) információs és kommunikációs rendszer, és

e) nyomon követési (monitoring) rendszer (melynek része a független belső ellenőrzés)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A költségvetési szerv vezetője – a helyi önkormányzatoknál a jegyző – biztosítja tehát a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok társulása és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja továbbá központilag egy kijelölt költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egysége is.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el.

A helyi önkormányzatoknál – mint említettem – a gazdasági szervezet feladatainak az ellátása többnyire a polgármesteri hivatalon belüli külön szervezeti egység révén, illetve magának a polgármesteri hivatalnak a közreműködésével valósul meg.

Ha az önkormányzati hivatalnál, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnél a költségvetés tervezésével, a gazdálkodás végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokkal, a pénzügyi, számviteli rend betartásával, a költségvetési szervek működtetésével és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátására önálló szervezeti egység kialakítására nincs lehetőség, az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal; közös önkormányzati hivatal), illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv (a székhelytelepülés polgármesteri hivatala) egészében kell biztosítani e feladatok ellátását.

A gazdasági szervezetet az a gazdasági vezető vezeti, aki nemcsak vezeti, hanem ellenőrzi is, felelős a jogszabályban számára meghatározott feladatok ellátásáért és ezek mellett a költségvetési szerv más szervezeti egységeihez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv alkalmazásában álló, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyeknek is iránymutatást ad.

A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv vezetője írásban megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására a gazdasági vezető kinevezésére jogosult személy egyetértésével.

A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló törvény szerinti meghatározott feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Ha pedig a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az említett feltételeknek, a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie.

A gazdasági vezetőnek fentieken túl – fő szabály szerint – szerepelnie kell a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezők nyilvántartásában és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

Fentiekből is látható, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásáért való felelősség elsősorban az önkormányzat irányításában részt vevőket – képviselő-testületet, polgármestert – terheli és határoz meg ezzel kapcsolatos kötelezettségeket számukra. Azonban a gazdálkodás szakszerűségének, jogszerűségének és ezek ellenőrzésének területén jelentős szerep és ezzel együtt felelősségteljes feladatvégzés és kötelezettség hárul a helyi önkormányzatok más szereplőire és a velük polgári jogi vagy alkalmazotti jogviszonyban állókra, s adott esetben az önkormányzaton kívüli szervezetekre.

Legtöbbet azonban azok tehetnek mindezek hatékony, eredményes, biztonságos és törvényes működtetéséért, akiknek felelősen kell közreműködniük az önkormányzat költségvetésének elkészítésében és végrehajtásában.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu