KÖZOKTATÁSI ÁTSZERVEZÉS 2000/3

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Somogy Megye

KÖZOKTATÁSI ÁTSZERVEZÉS 2000/3

II. évfolyam, 3. lapszám
Szerző(k):
Pintér Rezső körjegyző SomogyszobSomogyszob község képviselő-testülete 1999 júniusában döntött végérvényesen arról, hogy 1999. július 1-jétől a két önállóan gazdálkodó nevelési és oktatási intézményt összevonja.

Az átszervezésre legfőképpen az adott lehetőséget, hogy mind az óvodánál, mind az iskolánál 1999. július 30-án lejárt az első számú vezetők vezetői megbízása, az iskola igazgatóját pedig nyugdíjazták. Az iskolaigazgatói álláshely betöltésére pályázatot írtak ki, a választás a körjegyző törvényességi felügyelete és közreműködése mellett zajlott le. A benyújtott pályázatok vezetői programjait már az új helyzetet figyelembe véve fogalmazták meg. A vezetői programokat széles körben véleményezték (nevelőtestületek, szülői munkaközösség, diákönkormányzat, iskolaszék), az azokban megfogalmazott új szervezeti forma ellen észrevételt nem tettek, mindenki tudomásul vette, hogy a kialakult helyzet miatt sürgető szükség van a struktúraváltásra. Az átszervezést technikailag egy hosszabb és minden részletre kiterjedő előkészítő munka előzte meg annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és szabályosan történjen meg az átállás. Már a képviselő-tes-tületi döntést és a határozati javaslat megfogalmazását is számos egyeztetés előzte meg, hogy az abban megfogalmazottak megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. A képviselő-testületi döntés 14 pontja szabályozta az átszervezés egyes kérdéseit, többek között:
 .– az Alapító Okiratot,
 .– az intézményi vagyon feletti jogosultságot, a vagyonátadás lebonyolítását,
 .– a pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátását,
 .– szabályzatok elkészítését,
 .– a rendelkezést a bankszámla megszüntetéséről,
 .– a törzsadattári nyilvántartás rendezését.

Az átszervezés kapcsán már 1999. második félévben, de természetesen hosszabb távon is jelentős mértékű megtakarítás jelentkezett. Az új szervezeti felállás szerint az összevont intézmény vezetője az iskolaigazgató, két helyettese közül az egyik a vezető óvónő, aki többek között az óvoda szakmai irányítását látja el. Az óvodavezetői álláshely megszűnésével létszám tekintetében egy fő óvónői álláshely vált feleslegessé – amely egyéb önkormányzati átszervezésekkel, elbocsátással nem járt –, és a kiemelt vezetői pótlékot megtakarították. A községi könyvtár helyileg is átkerült az iskola épületébe (a megüresedett, átalakított szolgálati lakásba), és összevonásra, közös szakmai irányítás alá került az iskolai könyvtárral. Az új intézmény teljes szakmai önállósága és az egyszemélyes vezetői irányítás jelent biztosítékot a nevelé-si-oktatási és közművelődési feladatok hatékony, magasabb színvonalú végzéséhez. A gazdálkodás tekintetében az intézmény részben önálló, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megállapodás jött létre az önállóan gazdálkodó Somogyszob-Kaszó Körjegyzőség és Somogyszob Községi Önkormányzat Általános Iskolája és Napköziotthonos Óvodája mint részben önállóan gazdálkodó intézmény között. A megállapodás kiterjed:
 .– a költségvetési tervezésre,
 .– a pénzkezelés bonyolítására,
 .– az előirányzat felhasználására ésmódosítására,
 .– a kötelezettségvállalás, utalványo-zás, érvényesítés és ellenjegyzés gyakorlatára,
 .– az analitikus nyilvántartási rendszer kialakítására,
 .– a számvitel kérdéseire,
 .– az információáramlás és informá-ciószolgáltatás gyakorlatára,
 .– a beszámoló készítésére,
 .– a működtetés, a tárgyieszköz-felújí-

tás, a beruházás és vagyonkezelés feladataira. A megállapodás mellékletét képezi az előirányzatok feletti részjogkör gyakorlásának rendje. A megállapodásból adódó fenti feladatokat az önállóan gazdálkodó intézmény látja el, amelynek vezetője a körjegyző. A körjegyzőség dolgozóinak e feladat elvégzése lényeges többletmunkával jár, azonban a gazdálkodás közvetlen, napi ellenőrzése nagymértékben elősegíti a rendelkezésre álló szűkös pénzeszközök hatékonyabb, racionálisabb felhasználását. A körjegyzőnek, valamint az önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyekkel foglalkozó dolgozóinak az egész önkormányzatra kiterjedően van helyzetismerete, így az intézmények jogos – karbantartási, felújítási, vagyongazdálkodási, létszámgondok, adminisztratív stb. – igényeit hatékonyabban tudják koordinálni, sok esetben külső erőforrás igénybevétele nélkül, önkormányzaton belüli szervezéssel. Tapasztalataink szerint az oktatási intézmény vezetője az intézmény szakmai irányítását ebben a formában magasabb színvonalon tudja elvégezni, több időt tud ráfordítani. Ezt bizonyítják azok a szakmai pályázatok, rendezvények is, amelyek már az elmúlt időszak eredményei. Őszintén el kell azonban mondani, hogy a szakmai gondok megoldása mellett számos egzisztenciális problémával és tudatos negatív hozzáállással kell megbirkóznunk az átszervezés során, és sajnos még azt követően is. Elbocsátani nem kellett egy dolgozót sem, mindenkinek igyekeztünk biztosítani a képzettségének, képességének megfelelő munkakört. Az eltelt időszak eredményei igazolták tettünk indokoltságát.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu