„Nemzedékek Kézfogása” 2006/6

A közigazgatás szakmai fóruma

Cikkek / Egészségügy

„Nemzedékek Kézfogása” 2006/6

VIII. évfolyam, 6. lapszám
Szerző(k):
Dr. Kovács Gábor jegyző ZalaegerszegZalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt ciklus kezdetétől komolyan foglalkozott olyan program megvalósításával, amely majd’ valamennyi korosztályt érintve az anyagi támogatás mellett erősíti a lokálpatriotizmust, a város lakosságmegtartó erejét. Ennek eredményeként született meg a „Nemzedékek kézfogása” programcsomag.

 


Ígérvényként fogalmazódott meg az a programcsomag, amellyel a város az újszülötteket, az ifjú házasokat, valamint a nyugdíjasok meghatározott rétegét támogatni kívánta. A cél a gesztus értékű juttatásokkal kettős volt: egyrészt – hangulatjavító intézkedésként – a város lakosságmegtartó erejének növelése, a településhez kötődés, a lokálpatriotizmus erősítése, másrészt az anyagi terhek csökkentése, az anyagi biztonság megőrzése.
Adva volt tehát a feladat olyan program szabályozásának kidolgozására, amely figyelembe veszi a politikai és közösségi célokat, figyelemmel van a városi költségvetés teherbíró képességére, és emellett a juttatások jellegére tekintettel különösen ügyfélbarát eljárást eredményez.
A három elemből álló programcsomagot több lépcsőben fogadta el a közgyűlés: 2003. január 1-től az újszülött gyermekek, 2004. január 1-től a házasságot kötő fiatal párok, 2005. január 1-től pedig az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatásáról szóló önkormányzati rendelet lépett hatályba. Mindezekhez járultak természetesen a gyakorlati tapasztalatok alapján kezdeményezett, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseivel való jogharmonizáció érdekében megtett rendeletmódosítások.
A rendeleti szabályozás három fontos, a szándék alapelvét befolyásoló kérdést vetett fel: ki, milyen jellegű és milyen eljárásban kapja a juttatásokat.
A személyi hatály meghatározásánál figyelemmel kellett lenni az anyakönyvi igazgatás eljárási szabályaira, valamint a lakcím-nyilvántartási rendszer sajátosságaira, továbbá a nyugdíjszerű ellátásokra vonatkozó szabályozásra.
A jelenleg hatályos rendeletünk szerint a juttatások személyi hatálya kiterjed
 – minden anyakönyvezett újszülött gyermekre, akinek állandó lakóhelyéül a lakcímnyilvántartásba zalaegerszegi lakcím kerül bejegyzésre,
 – minden első házasságot kötő fiatal párra, amelynek legalább egyik tagja zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezik,
 – minden 62. életévét betöltött, a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjjal, vagy nyugdíjszerű szociális ellátással, és zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nyugdíjasra, valamint az önkormányzattól időskorúak járadékában részesülőre.
A támogatás formája fajtánként különböző, mértéke ellenben azonos. A babacsomag, valamint a házasságot kötő fiatal párok esetében a támogatás – természetben nyújtott ellátással – 10.000,- Ft értékű sorszámmal ellátott és a határozatban meghatározott kereskedelmi egységekben levásárolható vásárlási utalvánnyal, míg az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása – pénzbeli szociális ellátásként – 10.000,- Ft pénzösszeg postai úton vagy lakossági folyószámlára történő utalásával teljesül.
A harmadik, de a rendelet alapvető célját figyelembe véve, talán az egyik legfontosabb elem az eljárási szabályozás. Több szempontot kellett figyelembe venni a szabályozás kidolgozásánál: a gesztusértékű juttatás mellett ne jelentsen semmilyen formában terhet az ügyfélnek, valamint az eljárás hatósági jellege kevésbé domborodjon ki, egyszóval: ügyfélbarát eljárást kellett kidolgozni.
Önkormányzati hatósági ügyként kezelve az eljárást, mindenképpen biztosítani kellett a rugalmas ügyintézést, valamint lehetőség szerint az ügyfelek – mind anyagi, mind eljárási – tehermentesítését.
Az előbbire a hatásköri szabályok adtak lehetőséget: a támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket nem a testület, hanem – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján a polgármester gyakorolja.
Utóbbira az egyéb eljárási szabályok adnak lehetőséget. Az újszülött gyermekek támogatására – akár Zalaegerszegen anyakönyvezték a babát, akár nem – hivatalból indul az eljárás, hiszen az anyakönyvvezetőknek az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állnak. Ugyancsak hivatalból indul az eljárás azon fiatal párok esetében, akik Zalaegerszegen kötnek házasságot. Itt tehát sikerült megvalósítani az „alanyi jogosultságot” és az eljárási illetékmentességet.
A házasságot nem Zalaegerszegen kötő fiatal párok esetében azonban – a megfelelő adatbázis hiányában – nem tudtunk eltekinteni a kérelemre induló eljárástól és ezzel együtt az eljárási illeték megfizetésétől.
Más szempontokat érvényesítettünk az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatása esetén. A nyugdíjasok támogatása szociális rászorultság alapján, kérelemre történik, lévén, hogy róluk a hivatal nem rendelkezik adatokkal. Ezáltal biztosítottuk az eljárás illetékmentességét, valamint a pénzbeli támogatás személyi jövedelemadó mentességét.
A 2004. évi alaprendelet értelmében támogatásban csak azok a zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkező személyek részesültek, akik betöltötték, vagy az igénylés évében betöltik a 62. életévüket, feltéve, hogy bármilyen címen folyósított nyugellátásuknak (nyugdíjszerű szociális ellátásuknak) az összege az adott év január 1-jén nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170 %-át.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kapott előzetes tájékoztató adatok alapján Zalaegerszegen a rendelet megalkotásakor mintegy 2000 olyan, 62 év feletti nyugdíjas élt, akinek nyugellátása nem haladta meg a fenti összeget.
Az alkalmazás során azonban a tapasztalatok nem igazolták vissza a kapott adatok feltétlen helytállóságát, hiszen a médiákban megjelent figyelemfelhívások, szociális intézményekben történt plakát elhelyezések ellenére a benyújtott kérelmek alapján egy esztendő alatt a vártnál kevesebb, 544 támogatást állapítottunk meg. Mindezek alapján – a támogatás összegének változatlanul hagyásával – bővítettük a jogosultak körét, a jövedelmi értékhatár mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 %-ára történő felemelésével.
Az eltelt időszakban az újszülöttek támogatásában 1910, a nyugdíjas támogatásban 1047 fő részesült, míg az ifjú házasok támogatását 532 pár tudta igénybe venni. Mindez összesen 34.890.000,- forintnyi juttatást jelentett eddig a három korosztálynak, amely tervezése évről-évre külön költségvetési soron történik.
A tapasztalatok, a visszajelzések, a közvetlen emberi kapcsolatok révén nyugodt szívvel kijelenthető, hogy minden érintett korosztály jó érzéssel vette, veszi a „Nemzedékek kézfogása” program juttatásait, a program népszerű a városlakók körében és elérte a kívánt célját.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu