http://www.ambienonlinebuycheap.com/ cheap Tramadol online overnight delivery http://freephen375.com/is-phentermine-very-expensive-to-buy/ http://www.healthprose.org/ Jegyzo.hu
http://hvgorac.hu/Az_altalanos_kozigazgatasi_rendtartas_magyarazata
  CIKKEK
  Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás 1. rész 2017.05.29.  
  Hozzászólások: 0  
Szerző: Hajas Barnabás dr.

 
A cikk letölthető PDF formátumban is! Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási eljárás új rendjét szabályozó, Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt, rövid elnevezése szerint Ákr.-t. Az Ákr. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az új eljárási kódex a közigazgatási eljárásjog megújítását tűzte célul, véget kíván vetni az elmúlt évtizedben jellemző permanens módosítási folyamatnak, olyan eljárásjogi intézmények kialakítására irányult a kodifikáció törekvése, amelyek biztosítják az ügyfelek joghoz jutását, a kiszámíthatóbb jogalkalmazást, egyúttal elősegítik az eljárások hatékonyságát, koncentráltságát. A korábbi szabályozáshoz képest számos új vonása van: rövidebb, egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás; megerősíti a kódexnek a különös eljárási szabályokkal szembeni elsődlegességét; automatikus döntés, sommás eljárás, függő hatályú döntés; a jogorvoslati rendszerben a közigazgatási bíráskodás elsődlegessége stb. I. A hatósági eljárásjog megújításának okai A közigazgatási eljárásjog...
 
Bővebben...  

 
Dr. Bozsó Péter Jász-Nagykun-Szolnok Megye fôjegyzôje 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Adminisztrátor

Kunhegyesen született 1948-ban. A Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán szerzett jogi doktorátust. Elsô munkahelye a Szolnok Megyei Tanács Titkársága, majd jogi csoportvezetô. Késôbb megyei politikai apparátusban a megye tanácsi és más állami szerveinek szakmai feladataival foglalkozott. Az 1985-tôl az akkori Megyei Tanács VB-titkára. A rendszerváltás után 1991 márciusában hat pályázóból a 48 tagú új megyei közgyűlés 46 titkos szavazattal nevezte ki fôjegyzônek. Felesége jelenleg banktisztviselô. Lánya másoddiplomáját szerzi Budapesten, az ELTE...
 
    Bővebben...  

 
A Névtelen Jegyzô kora Hegedüs Géza: A tegnap alkonya 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Farkas Katalin

Ez alkalommal nem új könyvre hívom fel szíves figyelmüket. Az általam ajánlott mű 1987-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál, de az akkori nagy példányszámok és a könyvtárak jó lehetôségei ismeretében, a szerzô (mai napig meglévô) közkedveltsége miatt úgy vélem, e kötet ma is könnyen hozzáférhetô. Úgy gondolom, hogy A Jegyzô olvasóinak mindenképpen tudniuk kell a hetven évvel ezelôtti Névtelen Jegyzôrôl. Hegedűs Géza önéletrajzi regényfolyama négykötetes. Az 1912-ben született (és 87. évében, tavaly elhunyt) író, polihisztor az...
 
    Bővebben...  

 
CSERESZNYEFESZTIVÁL 2000. július 22. 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Séllei János dr.

Nagykörű Községben hagyománnyá vált az úgynevezett Cseresznyefesztivál megrendezése.  A rendezvényre a cseresznyeszedés befejezése után kerül sor. 1999-ben a Cseresznyefesztivált július 9--18. között rendezték meg. A fesztiválon rendkívül gazdag program került a közönség elé, többek között néptánc, lengyel folklór együttes, a Titanic című musical ôsbemutatója, tájházi bemutatók, falusi lakodalom, termelôi díjak átadása, a legnagyobb szemű cseresznye tulajdonosának díjazása, sportrendezvények, a szolnoki Ötkölök táncegyüttes...
 
    Bővebben...  

 
Járási igazgatási szint de lege ferenda 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Pusztay Béla dr.

Cikkemben a járásnak – mint igazgatási szintnek – a hierarchiába való visszahozásáról, illetve ennek szükségességérôl kívánok néhány gondolatot közreadni. Dr. Boros Péter volt belügyminiszter az Autonómia 50. jubileumi számában „A járás nagyszerű találmány” című megnyilatkozása, Felkai László BM Közigazgatási államtitkár és Kara Pál helyettes államtitkár a régiók szerepét érintô, a JEGYZÔ 2000/1. számában közreadott nyilatkozata reagálásra késztet. A járási igazgatási szint lényege: a közigazgatás egyes feladatait sem...
 
    Bővebben...  

 
Változások Cegléden 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Balogh Edit Cegléd város jegyzôje

A Jegyzô 2000/1. számában az intézményirányítással és ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos cikkel összefüggésben röviden az alábbiakban foglalom össze Cegléd Város Polgármesteri Hivatalában az 1999. évi átszervezést követô változásokat. A feladatok áttekintése után a hivatali szervezet felépítése a hatósági munkavégzésre, a képviselô-testület kiszolgálására és csak a szükséges adminisztratív és szervezô jellegű feladatok végrehajtására rendezkedett be. Kikerültek a hivatalból az ún. városüzemeltetési feladataink, pl....
 
    Bővebben...  

 
Közmunka 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Baranya Pál

”A települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmezô igényjogosult, aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára legalább 30 munkanap idôtartamú foglalkoztatás megszervezésére köteles. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy a települést érintô közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munka biztosításával teljesíthetô. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat más szerv útján is elvégezheti.” Azt hiszem, hogy napjainkban az ország jó néhány jegyzôjének vannak álmatlan...
 
    Bővebben...  

 
Okmányirodák a valóságban, avagy az elsô (bal)lépések 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Vadászi Tiborné Szolnok Polgármesteri Hivatal osztályvezetô

Jómagam és munkatársaim a 2000.év elsô munkanapját nem kis izgalommal vártuk. Nem volt számunka zavartalan az évszázadforduló. Az év végi ünnepek egyikünknek sem jelentette az ilyenkor szokásos kikapcsolódást, pihenést. Szerencsénkre családtagjaink az elôzô egy-két hónap bennünk felhalmozódott feszültségét igyekeztek feloldani. Megértéssel fogadták, hogy az adott helyzetben nem volt más választási lehetôségünk, mint minden energiánkkal arra koncentrálni, hogy január 3-án a lehetôségekhez képest a legfelkészültebben várjuk...
 
    Bővebben...  

 
Ki vigyázzon a gyermekre? Néhány gondolat a helyettes szülôi hálózatról...
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Dr. Kittlinger Ilona Kisújszállás Város Önkományzatának jegyzôje

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a különbözô ellátási formák szabályozásával megteremtette többek között annak a régen megfogalmazott igénynek a lehetôségét, hogy a gyermekek elsôsorban családjukban nevelkedjenek, és csak végsô esetben kerüljenek ki a már megszokott családi, iskolai, baráti környezetbôl. A pénzbeli és természetbeni gyermekjóléti ellátások biztosítása, illetve a gyermek családból történô kiemelése, intézeti elhelyezése eddig is a gyermekvédelem eszközei voltak, még akkor is, ha...
 
    Bővebben...  

 
Jegyzôi feladatok a szociális ellátások szervezésében 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Kovács Ibolya a Szociális és Családügyi Minisztérium fôosztályvezetôje

A helyi szociálpolitika alakításában a jegyzônek meghatározó szerepe van. – Vezeti a hivatali szervezetet, jogértelmezésben eligazít, és segíti a szociális ügyek intézôinek naprakész informáltságát, alakítja szakmai értékeiket és szemléletüket (az ügyfelekkel való türelmes bánásmód, segítôkészség megkövetelésével). – Elôkészíti a képviselô-testület, bizottsági ülések anyagait, szervezi a szociális ügyekben hozott döntések végrehajtását. – Az önkormányzat fenntartói feladatainak ellátása során közreműködik a szociális...
 
    Bővebben...  

 
Az önkormányzati gazdálkodás „szabadsága” diagramokban 2000/2
  2009.11.24. Hozzászólások: 0  
Szerző: Balogh Edit

A rendszerváltás után, 1990-ben megalakult önkormányzatok működési körülményei a korábbi, tanácsi rendszerhez viszonyítva gyökeresen megváltoztak. A megalakult új önkormányzatok működési alapjogait az alkotmány és az önkormányzati törvény rögzíti. Az alapjogszabályok elôírásai értelmében egységes jogi körülmények és lehetôségek teremtôdtek meg az önkormányzatok számára. A jogszabályok által biztosított lehetôségek minden önkormányzat számára szabad választást tettek lehetôvé, hogy milyen mértékben kíván azokkal élni,...
 
    Bővebben...  

  [Első] [Előző] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [Következő] [Utolsó]  

 

  ELŐFIZETÉS
Előfizetés

  HÍRLEVÉL
Email címem:
Keresés

Feliratkozáshoz adja meg email címét!

  CIKKEK
 
Régió


Megye


TelepülésROVATOK
 

0 cikk
Adó, helyi adó
25 cikk
Anyakönyv
14 cikk
Bács-Kiskun Megye
15 cikk
Baranya Megye
13 cikk
Békés Megye
17 cikk
Beruházás
4 cikk
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
22 cikk
Budapest
32 cikk
Csongrád Megye
16 cikk
E-közigazgatás
79 cikk
E-Önkormányzat
7 cikk
Egészségügy
19 cikk
Építésügy
13 cikk
Európai Unió
65 cikk
Fejér Megye
8 cikk
Gazdálkodás - pénzügy
4 cikk
Gyámügy-Gyermekvédelem-Szociális ügyek
64 cikk
Győr-Moson-Sopron Megye
11 cikk
Hajdú-Bihar Megye
23 cikk
Heves Megye
13 cikk
Humánerőforrás
40 cikk
In memoriam
2 cikk
Informatika
16 cikk
Iratkezelés
1 cikk
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
23 cikk
Jegyző státusza
23 cikk
Jegyzőkódex
1 cikk
JK események és beszámolók
1 cikk
Jogalkotás-Jogalkalmazás
73 cikk
Jogszabálymódosítás
1 cikk
Ket.
25 cikk
Kisebbség
20 cikk
Kistérségek
20 cikk
Költségvetés
41 cikk
Komárom-Esztergom Megye
10 cikk
Környezetvédelem
33 cikk
Környező országok közigazgatása
2 cikk
Közbeszerzés
14 cikk
Közbiztonság
83 cikk
Középtávú tervek
0 cikk
Közigazgatási hivatal / Kormányhivatal
93 cikk
Közigazgatási reform
202 cikk
Közmunka
8 cikk
Köznevelés-sport
2 cikk
Közoktatás
8 cikk
Ktv. / Kttv.
5 cikk
Lakásügy
1 cikk
Lazíts!
85 cikk
Megvalósult Projektek
19 cikk
Módszertani útmutató
3 cikk
Nógrád Megye
8 cikk
Okmányirodák
20 cikk
Oktatás
24 cikk
Önkormányzás - önkormányzatiság
6 cikk
Önkormányzati gazdálkodás
4 cikk
Önkormányzati testület
7 cikk
Összehasonlító jog
4 cikk
Pályázatok
113 cikk
Pest Megye
23 cikk
Politikus
40 cikk
Portré
148 cikk
Régió
29 cikk
Rendezvények, konferenciák
2 cikk
Somogy Megye
14 cikk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
29 cikk
Szociális ügyek
4 cikk
Térfigyelés
0 cikk
Területfejlesztés
42 cikk
Testvérvárosi kapcsolat
15 cikk
Tolna Megye
14 cikk
Turizmus
127 cikk
Új Ptk.
3 cikk
Új utakon
2 cikk
Vagyongazdálkodás
53 cikk
Választás
86 cikk
Vas Megye
17 cikk
Veszprém Megye
1 cikk
Vezércikk
23 cikk
Zala Megye
10 cikk
 
  FÓRUM FRISS
Kormánytisztviselők jogállása - jubileumi jutalom - végkielégítés
Kelt: 2012.04.10.
  FRISS HOZZÁSZÓLÁSOK
Lerzsi24 2013-01-29 13:16:27
Miracle hozzászólásával...
Tovább..
Katika55 2012-12-23 13:57:36
2012. július 26-án járt volna a...
Tovább..
kívülálló 2012-06-23 07:03:58
Lehet, hogy nagyon kell keresni a...
Tovább..
Miracle 2012-05-17 13:14:23
Jó lenne egy jogértelmezés a...
Tovább..
Alászolgája 2012-01-14 20:23:25
Egyetértek, gyakorlatilag a...
Tovább..

http://jegyzo.hu/index.php?oldal=elofizetes

 
 


Szerkesztőbizottsági információk
BEMUTATKOZÁS
KAPCSOLAT

Jegyző.hu - Jegyző és Közigazgatás © hÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK